Sex i terapirummet, vågar du?

advertisement
!"#$%$&"'()%'*++"&,$
-./('$0*1$
- En introducerande föreläsning om sex,
sexualitet och vikten av att prata om det
2(0$3'$4"#565/%1$
7(/"84$9:'"6348%8/$
Specifikt:
Vad är sex?
Vad är sexualitet?
Sexualitet genom livet
Att prata om sex i terapi –
svårigheter och tips på vägen
;*'$5<=$83'$63'0"$0*$0%/$
$-(0$4"#$3'1$
7">8%&%58"'$(-$4"#$
O Sex definierat av psykiatrin
O Sex enligt lagen
O Sex som en romantisk handling
O Sex och moral
O Sex och folkhälsa
;('$0*$9:'05+('$5+$4"#1$
Simultan orgasm
är ett tecken på
bra sex
Om man verkligen
älskar varandra
kommer sexet
vara fantastiskt!
Vid heterosexuellt
sex är mannen
ansvarig för bådas
tillfredsställelse
Riktigt sex innehåller
penetrering
Bra sex slutar
med orgasm
Homosexuella
män är
attraherade av
unga pojkar
Alla homosexuella
män gillar att ha
analsex
Män vill
alltid ha sex
Vid sex mellan samkönade är
den ena parten mer sexuellt
dominant än den andra
Endast unga och
attraktiva kvinnor är
sexuellt åtråvärda
Homosexuella
män är
attraherade av
unga pojkar
2(0$3'$4"#*(6%&"&1$
O Vad är det mest sexuella du gjort med alla kläder på?
O Om du inte skulle ha sex på en månad – hur skulle du
kunna uttrycka dina sexuella känslor gentemot din
partner?
O När du är attraherad av någon, hur låter du den andra
veta att du vill ha sexuell kontakt?
O Hur är du intim och sexuell med en partner om en eller
båda av er är trötta?
O Om en av er inte vill ha sex, finns det något annat sätt
som den andra ändå kan känna sig sexuellt
tillfredsställd?
O Bredda sexualitetsbegreppet
O Minska pressen på penetrerande sex
O Tillåta nya definitioner
!"#*(6%&"&$/"85+$6%-"&$
!"#*(6%&"&$5<=$?('805+$
O Anknytning och sexualitet
O Synen på barns sexualitet
!"#*(6%&"&$%$&58.'"8$
O Inställningen i samhället
O Ett annat bemötande?
”It is still not normal and not acceptable and in some corners
considered immoral for girls to believe that they can or should
have their own sexual desire and pleasure –and therefore
can or should think about querying its absence”
(Tolman i Butler, O’Donovan, & Shaw, 2010)
!"#*(6%&"&$%$'"6(&%58"'$
O Kommer den sexuella passionen igång?
O Kan man övervinna olikheter?
O Hur upplevs kompromisserna?
!"#*(6%&"&$=54$360'"$
O Nära relation allt viktigare
O Sex bara för unga, vackra och fertila?
O Kroppsliga förutsättningar förändras
@3'$=(0"$0*$4"#$9:'4&($/.8/"81$
;*'$-('$0"&1$
Varför kan det vara svårt för klienten att prata
om sex?
Varför kan det vara svårt för terapeuten?
2('9:'$4A($-%$)'(&($5+$4"#1$
O Vilken roll har sex spelat i ditt liv?
O Skulle du ha uppskattat att få prata om det?
O Om du pratade om det, vad var bra/ mindre
bra i samtalet?
@./'($&%)4B$
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Börja positivt!
Var transparent
Var saklig
Håll dig nyfiken och öppensinnad
Håll dig medveten och reflekterande
Tänk på timingen
Håll utkik efter öppningar och ”inbjudningar”
Använd frågeformulär och andra diagnostiska verktyg
Normalisera sex som ämne
Använd ett språk som känns bekvämt
C'$0"&$'"6"-(8&$(&&$)'(&($5+$4"#$+"0DDD1$
O En 29 år gammal kvinna med återkommande
depression som nyligen separerat från sin manliga
partner. Hon har aldrig haft ett förhållande som varat
längre än sex månader
O En 14 år gammal tjej med ätstörningar
O En 66 år gammal man som nyss gått i pension och som
har varit gift i 40 år som söker för insomni
O En 45 år gammal kvinna med kronisk smärta i ryggen,
som har ett långvarigt förhållande
E3665'$
O Butler, C., O’Donovan, A., & Shaw, E. (2010). Sex, sexuality
and therapeutic practice: a manual for therapists and
trainers. London: Routledge.
O Lundberg, P. O. & Löfgren-Mårtenson, L. (2010). Sexologi.
Stockholm: Liber.
O Birnbaum, G., Reis, H., Mikulincer, M., Gillath, O. & Orpaz,
A. (2006). When sex is more than just sex: attachment
orientations, sexual experience, and relationship quality.
Journal of personality and social psychology, 91, 929-43.
Download