Tonår. - Ping Pong

advertisement
Tonår.
Grupparbete
Alexandra Björkegren, Åsa Frisk, Marie Lilje Svensson, Annika Manfredsson och
Lilian Olander
Biologisk utveckling
Pubertet eller tonåren kännetecknas av hormonförändring i hjärna, hypofys och
gonader.
Puberteten är komplex förändringsprocess
Många faktorer samspelar och samverkar
Arv
Näringsförhållanden
Fysiologi
Miljö
Psykosociala faktorer
Hormon som påverkar och styr i samspel:
Leptin
GnRH
LH/FSH
Östrogen
Testosteron
Adrogener från binjurar/Adrenarke/ hudpubertet kan ligga 1-2 år före östrogen
Pubertet hos flickor/ hos pojkar från 8 års ålder
Sekundär könsutveckling
Tanners skala
Bröstutveckling
Menarche 12 år i Sverige/Pollutioner 14-15 år
Ökning av testikelstorlek från 11 år samt ökad pigmentering
Tillväxt längd flickor före menarche, 6-8 cm efter mens.
Pojkar längdtillväxtspurt: 14 – 15 år. Färdig växta vid 18 år
Psykologisk utveckling
Identitetsutveckling. Vem är jag? Duger jag? Olika roller prövas. Tillhörighet sökes.
Sexuell identitet: Homosexuell, heterosexuell, bisexuell, transsexuell
Humörsvängningar, tendens att hamna i konflikter
Kompisarna blir viktiga, frigörelse och avståndstagande från föräldrarna.
Socioekonomisk bakgrund påverkar utvecklingen (även den sexuella). Den
geografiska placeringen (var man bor) kan också påverka utvecklingen.
Tonåringen fördjupar sig ofta i existentiella frågor om livets mening. Val av
utbildning och yrke är stora frågor.
Social utveckling
Den sexuella utvecklingen under tonåren med teoretisk förankring i den sociala
konstruktivismen hävdar att sexualitet är ett socialt fenomen som ska studeras med
samma metoder som andra sociala fenomen. Sexualitet är en kulturellt bestämd social
konstruktion som sker i samspel mellan individen och andra individer och inte minst
mellan individen och det omgivande samhället (Gagnon och Simon).
I socialisationsprocessen ges samhället normer och värderingar om sexualitet till
ungdomar. De lär sig därmed att det egna samhällets normer och värderingar är det
normala och naturliga. Ungdomar ska knyta det egna sexuella handlandet till
samhällets och den egna subkulturens normer
Charlotte Buhler knyter i sin teori an till freudiansk tradition men berikar det
psykologiska perspektivet med sociala aspekter. Buhler utgår till skillnad från Freud,
från det friska. I sin forskning som utgår från dagboksanteckningar från pojkar och
flickor i tonåren urskiljer hon två skilda utvecklingslinjer; den känslomässiga och den
praktiska sidan av den psykosociala utvecklingen. I den spänning som uppstår mellan
dessa utvecklingslinjer utvecklas individens personlighet.
I tidig ungdom blir det sexuella perspektivet tydligt för ungdomar.
Pubertetsutvecklingen medför att omgivningen betraktar ungdomen som sexuell
varelse. Samhället förhåller sig till ungdomens reproduktionsförmåga och strävar
vanligtvis att reglera och kontrollera ungdomars sexualitet. Olika kulturer förhåller sig
olika till detta och i Norden är det dominerade synsättet att ju mer ungdomar vet om
sin sexualitet desto mer kan hon och han bestämma över den. I andra kulturer finns
andra synsätt med mer restriktiv hållning till ungdomars sexualitet.
Den primära socialisationsprocessen sker i hemmet där faktorer som livsstil,
familjemönster, religion, socioekonomisk status, migration, sexuella preferenser,
etnicitet, kön mm påverkar hur individen uppfattar den rätta sexualiteten. Med
stigande ålder agerar ungdomen på flera arenor där andra influenser tas in. Under
ungdomsåren provas de kunskaper, normer och ideal som inhämtats, både i hemmet
och i det omgivande samhälle, i sexuell praktik med jämnåriga. Teori och praktik
varvas i ungdomens sociala utveckling.
Flickor har av tradition fostrats med ett strängare sexualmoraliskt synsätt. Flickor har
fostrats till att emotionalisera sina sexuella känslor och uttrycka dessa i ord. Pojkar
har fostrats till att sexualisera sina känslor och sexualiteten blir pojkars sätt att
uttrycka känslor. Eftersom mamma är den som främst upplyser ungdomar om
sexualitet och skolans personal ofta är kvinnlig är det kvinnors språk som är det
korrekta
Komplikationer/svårigheter






Gränsöverskridande/ självdestruktivt beteende
Sexuelle risker/STI/Oönskad graviditet
Nedstämdhet/depression/ångest
Mensbesvär/PMS
Preventivmedelspåverkan
Under tonårstiden blir man våghalsig och testar gränser; alkohol, droger,
rökning och oskyddat sex





Genetiska avvikelser eller hormonstörningar som påverkar utvecklingen. Där
primär könsutveckling är svårtolkad. Där kroppen inte stämmer med
uppfattningen om könstillhörighet. Exempel binjurehormonsbrist
För sen eller allt för tidig pubertet
Ätstörningar/ komplicerat förhållande till mat
Hedersrelaterad problematik
Könsstympning
Download