1
FALKENBERGS KOMMUN
Socialtjänsten
FAMILJEINTERVJU
Datum_________________________________
Intervjuad______________________________
Intervjuare______________________________
A. Familjens sammansättning
Namn
född
biol, ad, fo-/styvbarn
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________
6.______________________________________________________________________
7.______________________________________________________________________
1.Nära eller i familjen, något barns mor- eller farförälder exempelvis.________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.När gifte ni er/flyttade samman?_____________________________________________
3.Har du varit gift eller sambo tidigare?_________________________________________
_________________________________________________________________________
2
4.Om ja, när separerade ni?__________________________________________________
5.Har du barn från tidigare förhållande?________________________________________
________________________________________________________________________
6.Hur håller ni kontakt?_____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
B. Arbete
1. Skola, utbildning, yrkeserfarenhet, arbete.____________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.Uppfattning om din nuvarande arbetssituation? Vad är bra och vad är mindre bra?____
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3.Hur ser du på din partners arbetssituation?____________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Hur fördelar ni arbetet i och runt hemmet?___________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3
C. Ekonomi
1. Vad har du för inkomster?______________________________________________
2. Vad har din partner för inkomster?_______________________________________
3. Vad har ni för fasta utgifter?____________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Vem sköter ekonomin hos er?___________________________________________
5. Hur beslutar ni om hur pengarna ska användas?_____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6.Är ni överens?________________________________________________________
_____________________________________________________________________
D. Hemmet
1. Hur ser ert boende ut?__________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Anser du bostaden lämplig för barn?______________________________________
_____________________________________________________________________
3. Hur trivs du i bostadsområdet? Med grannarna?_____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Anser du att området är barnvänligt?______________________________________
______________________________________________________________________
4
E. Fritiden
1. Vad ägnar du dig åt på ledig tid?_________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Är du med i någon förening?____________________________________________
3. Är du politiskt eller religiöst aktiv?_______________________________________
4. Vad har din partner för fritidsintressen?____________________________________
______________________________________________________________________
5. Är din partner politiskt eller religiöst aktiv?_________________________________
6. Vilka är era gemensamma intressen?_______________________________________
______________________________________________________________________
7. Är du nöjd med din fritid?_______________________________________________
8. Vad gör ni på semestern?________________________________________________
______________________________________________________________________
F. Socialt nätverk
1. Vilka umgås hela familjen med?__________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Har du någon nära vän?_________________________________________________
______________________________________________________________________
5
3. Hur umgås ni?________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Har din partner någon nära vän?__________________________________________
5. Hur umgås de?________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. När träffar ni släkten?___________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
G. Barnerfarenhet
1. Vilken erfarenhet har du av egna eller andras barn?_____________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Vilka svårigheter har funnits och hur har du hanterat dem?_______________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Vad har dina erfarenheter lärt dig?__________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6
________________________________________________________________________
4. Vad tycker du att ett barn behöver?_________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Man kan inte veta något om framtiden, men vad skulle du önska dina barn för framtid?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
H. Din egen barndom
1. Vilka ingick i familjen, pappa, mamma syskon, fler?___________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Vill du berätta om din familj, som du växte upp i – vad är ditt första minne? – vad är
ditt bästa minne?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Var det någon som var sjuk/handikappad?__________________________________
______________________________________________________________________
4. Var det någon som använde läkemedel, alkohol eller andra droger?______________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Hur visade man i din familj att man tyckte om varandra?_______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Var har du vuxit upp?___________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Vilka förändringar skedde under din barndom, flyttningar, separationer, dödsfall etc?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8. Anser du att din barndom var lycklig?_______________________________________
_______________________________________________________________________
8
I. Dina föräldrar
1. Kan du beskriva dina föräldrar. Yrken. Intressen. Äktenskapet.__________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2.Vad tyckte din mamma om dig?___________________________________________
______________________________________________________________________
3. Vad tyckte din pappa om dig?____________________________________________
______________________________________________________________________
4. Vem kom du bäst överens med av dina föräldrar och varför?___________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Var du ett lydigt eller olydigt barn?________________________________________
______________________________________________________________________
6. Hur fick dina föräldrar dig att lyda?________________________________________
______________________________________________________________________
7. Vad tycker du om dina föräldrars uppfostran?_______________________________
9
J. Dina syskon
1. Hur lever dina syskon i dag? Ålder, yrke, äktenskap, barn?________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Hur är kontakten med dina syskon i dag?______________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Var det någon i av er syskon som fick mer uppmärksamhet som barn?______________
_________________________________________________________________________
K. Pubertet och ungdomstid
1. Hur märkte du att du var i puberteten?_________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Hur kände du för de kroppsliga förändringarna?__________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3.Hur var den första förälskelsen och de första sexuella mötena?______________________
_________________________________________________________________________
10
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4.Hur var du som tonåring? Kompisar?_______________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. När flyttade du hemifrån?________________________________________________
6. Vad var orsaken?_______________________________________________________
_______________________________________________________________________
7.Hur bodde du då? Ensam eller tillsammans med någon?_________________________
_______________________________________________________________________
L. Din fysiska och psykiska hälsa
1. Hur är din fysiska hälsa och vad gör du för att må bra fysiskt?___________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Hur är din psykiska hälsa och hur hanterar du situationer som påverkar måendet, oväntade
händelser, förluster, kriser etc?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Använder du läkemedel?__________________________________________________
11
4. Om ja, vilka läkemedel och hur ofta?________________________________________
________________________________________________________________________
5. Använder du alkohol?____________________________________________________
6. Om ja, vilken typ av alkohol och hur ofta?____________________________________
________________________________________________________________________
7. Har du använt narkotika någon gång?________________________________________
8. Röker du och i så fall hur mycket?__________________________________________
M. Din nuvarande familj
1. Beskriv din familj_______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
12
N. Äktenskap/förhållande
1. Hur träffades ni?__________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Vad fäste du dig vid hos din partner?__________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Hur visar ni att ni tycker om varandra?_________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Vad händer när ni tycker olika?_______________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Hur grälar ni med varandra?_________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Hur gör ni för att bli sams igen?______________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
13
7. Vad uppskattar du mest för egenskaper hos din partner och vilka av dina egenskaper tror
du din partner uppskattar mest?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
O. Sexualitet
Detta är ett område som är mycket privat och kan vara svårt att dela med sig av. Det är viktigt
för den här typen av utredning hur ni själva har haft under uppväxten och hur ni har det i dag.
1. Vad innebär ordet sexualitet för dig?__________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Var det tillåtet att prata om sexualitet under din uppväxt och i så fall med vem?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Har du egna upplevelser av sexuell kränkning?_________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Hur och när pratar ni om sexualitet inom familjen? Med din partner? Med barnen?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
14
5. Hur har du och din partners sexuella samliv utvecklats och hur är det i dag?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Hur skapar ni eget utrymme, du och din partner?______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
P. Föräldraskap och uppfostran
1. Hur har din/din partners graviditet(er) varit?_________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Hur var det för dig att bli förälder?________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Hur fördelade ni/hur fördelar ni ansvaret för barnens skötsel och uppfostran?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
15
4. Vad gör ni när tycker olika om barnens uppfostran?___________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Hur ser du på föräldrarollen? Vad är positivt? Vad är negativt?__________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Är det något av barnen du känner speciell samhörighet med? Varför?______________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Q. Livsåskådning
1. Hur ser du på livet? Vad är viktigt?__________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Vad har du för inställning till:
a) Kriminalitet och straff?___________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) Personer med avvikande beteende (fysiskt, psykiskt, socialt, sexuellt)?________________
16
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
c) Missbruk och missbrukare?___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
d) Flyktingar/Invandrare-Nysvenskar_____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Delar du och din partner värderingar?___________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
R. Frågor runt placeringar
1. Vad är främsta skälet till att du vill ha fosterbarn?________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Vad tycker din partner och era barn?___________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
17
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Vad tycker omgivningen? Släkt? Vänner? Grannar?________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Om ni behöver hjälp, avlastning. Vem ställer upp?_________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Vilka förväntningar har du på samarbetet med socialtjänsten?________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Vad kan du och din familj ge ytterligare ett barn?__________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Hur tycker du att placerade barn ska hålla kontakt med sina biologiska föräldrar och
släktingar?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
18
8. Hur tror du ett barn påverkas av att skiljas från sina biologiska föräldrar?_____________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9. Om du får önska fritt inför en placering, skulle du då helst vilja ha:
Flicka _________Pojke_________Spädbarn_________Förskoleåldern__________
7-12 år_________Tonåring__________Syskon____________/sätt X på det som stämmer bäst
10. Finns det någon problematik hos barnet som du skulle ha svårt att klara av?__________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
11. Hur kommer er ekonomi att påverkas om ni blir familjehem?_____________________
_________________________________________________________________________
12. Vad tycker du om den här intervjun?_________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
13. Referentpersoner?_________________________________________________________
___________________________________________________________________________
14. Övriga synpunkter som du vill framföra?_______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tack!