kursplan - Högskolan Väst

advertisement
KURSPLAN
Kurskod: VUS100
Sexologi: Vuxnas sexualitet, 7,5 hp
Sexuality in Adulthood, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________
Beslutad: 2014-04-01
Beslutande: Institutionen för individ och samhälle
Gäller från: H14
____________________________________________________________________________
Kursens mål
Studenten skall efter avslutad kurs:
•
kunna redovisa kunskaper om olika perspektiv på vuxnas sexualitet och sexuella
funktioner
•
kunna förhålla sig kritiskt och etiskt till teorier om sexualitet och sexuell hälsa
utfirån sociala kategorier som genus, ålder, funktion och sociala villkor samt ur ett
homo-bi-trans och queerperspektiv
•
kunna ge exempel på, redovisa och problematisera aktuell forskning om vuxnas
sexualitet
Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 7,5 hp inom Sexologi: Barns och ungdomars sexualitet.
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom en enskild hemtentamen och examinerande seminarium i grupp.
Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för
examination (www.hv.se).
Nivå
Grundnivå
Successiv fördjupning
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Huvudområde(n)
Psykologi
Postadress
Högskolan Väst
461 86 Trollhättan
Telefon
0520 22 30 00
Webbadress
www.hv.se
Sida
1
Utskriven 2017-02-14 12:27
Download