Att möta nyanlända unga och unga vuxna

Att möta
nyanlända
unga och
unga vuxna
Farhad Khaghani
Verksamhetsansvarig
Noaks Ark Småland & Halland
Interkulturell kommunikator
Sexualupplysare
KBT-Terapeut
• Projektnamn
Preventiva insatser för ungdomar och unga vuxna med utländsk
bakgrund med fokus på hiv, STI och sexualitet.
• Område
Region Kronobergs län
Region Kalmars län
Region Jönköpings län
Region Hallands län
2006-2016…
2013-2015
2014-2016
2015-2016…
Bemötande – ett komplext begrepp
Ordet bemötande är ett abstrakt begrepp som rymmer många variabler.
Bemötande handlar bland annat om respekt, människosyn, kommunikation,
kunskap och kompetens, vänlighet, hjälpsamhet och kontinuitet.
(Fossum, 2007)
Språk och hälsa!
Både ord och kunskap behövs för att kunna ta kontroll över sin egen hälsa.
Ett språk som ger förutsättningar att kunna sätta ord på kroppen, känslor
och eventuella problem är ett sätt att förverkliga människors rätt till hälsa.
Varför Sexuell hälsa?
• Ökade kunskaper om vilka rättigheter och skyldigheter man har i det nya
samhället.
• Ökad jämställdhet vad det gäller rättigheten att få kunskaper om sin egen
kropp/ sexualitet för en ökad sexuell hälsa och ett ökat välbefinnande.
• Ökad insikt och tolerans om sexualitet och samlevnad oavsett, kön, etnisk
bakgrund, religion, social tillhörighet och sexualitet.
• Ökad kunskap om det svenska samhällets regler/lagar när det gäller relationer
och samlevnad.
Innan vi börjar informera
Olika familjer
•
•
•
•
•
•
•
•
Exempel på hur en familj kan se ut:
Bonusfamilj eller styvfamilj. Familj där flera av medlemmarna i familjen inte har
biologiska band med varandra. Det är vanligt att man kallar familjer för
bonusfamiljer eller styvfamiljer när en familj har ombildats. Till exempel när
föräldrarna efter en separation flyttat ihop med en ny/a partner/s som kanske
också har barn.
Ensamfamilj, singelfamilj eller makalös familj. Ensamstående förälder med barn.
Kärnfamilj. En man och en kvinna med barn.
Regnbågsfamilj. Ofta avses en familj med föräldrar av samma kön. Kan också
inkludera en familj där en eller flera av föräldrarna är HBT- person, eller om ett
samkönat par skaffar barn med en eller flera andra.
Självvald familj. En familj där man själv väljer man vilka man vill kalla för sin familj.
Det kan också vara en kombination av den biologiska familjen och nya självvalda
medlemmar.
Stjärnfamilj. Alla familjer som inte är kärnfamiljer.
Storfamilj eller utvidgad familj. En familj som är större än kärnfamiljen. Den kan
vara utvidgad med släktingar eller sammansatt av två eller flera kärnfamiljer.
•
•
•
•
•
Hur ser jag på sexualitet och dess olika uttryck?
Hur personligt respektive privat ska jag vara i samtalet?
Vilka är målen med samtalet och varför?
Vad kan ungdomarna ta till sig - språkmässigt och innehållsmässigt?
Vilka är ungdomarnas frågor och behov – även outtalade och kanske
omedvetna?
• Hur kan ungdomar göras delaktiga?
• Vilka är ungdomarnas förkunskaper – är det något jag kan ta för givet?
• Vilka problem kan uppstå?
”Bache bazi” – Dansande pojkar i Afghanistan
Sexuell handling och sexuell läggning
Att informera om känsliga frågor i ett mångkulturellt sammanhang
• Inledningen på samtalen är oerhört viktig. De flesta ungdomar visar
intresse och nyfikenhet på samtalen. Men en del av ungdomarna visar
ett relativt stort motstånd mot ämnet, är misstänksamma och kanske
oroliga för vad som skulle komma att tas upp i grupperna.
• Det är viktigt att få dem att känna sig trygga och lägga tyngdpunkten på
att avdramatisera vad vi skulle prata om och få dem att förstå att det var
deras rättighet att få kunskap i ämnet.
• En framgångsrik sexualupplysning
bland migranter ska alltid vila på
respekt för olika kulturers sätt att
närma sig frågor om sexualitet och
samlevnad. Detta inom ramen för
svensk lagstiftning.
• Att ge nyanserad information om och
skapa samtal kring svensk syn på
sexualitet kan vara ett led i att skapa
dialog och förståelse mellan olika
etniska grupper för frågor kring
sexualitet.
• Var noggranna med att tala om att alla ungdomar i Sverige får undervisning i
sex och samlevnad och att kunskapen kan hjälpa till att navigera i det nya
samhället.
• Att få syn på vilka föreställningar man själv bär på när det gäller sexualitet är
grundläggande och minst lika viktigt som rena faktakunskaper när man ska
prata om sex och samlevnad.
• Ett annat grundläggande är en positiv grundsyn på sexualiteten.
Människor blir inte till av sig
själva,
det är i mötet med andra
människor vi blir formade
(Knud Ejler Christian Løgstrup)
1905-1981