Sex och samlevnad Frejaskolan

advertisement
2010-06-09
Riktlinjer för Sex och samlevnadsundervisning Frejaskolan 6-9,
läsåret 10-11
Sex och samlevnadsundervisningen är alla pedagogers ansvar. Man kan inom
arbetslaget fördela övningar och undervisningsområden inom temat, men eftersom
sex och samlevnad ytterst handlar om värderingar och normer är det allas ansvar. Du
kan alltså som pedagog välja att vara mer eller mindre delaktig i undervisningen, men
aldrig välja bort det normkritiska förhållningssättet. Klassföreståndaren ansvarar för
att den egna klassen har varit med om aktiviteter och inslag i undervisningen.
Ett normkritiskt perspektiv och medvetenhet kring genus ska genomsyra
undervisningen. Det är viktigt att skilja på vad som är biologi, normer och värderingar.
Som regel sker inte undervisningen i könsuppdelade grupper när det kan undvikas.
Följande moment bör ingå i sex och samlevnadsundervisningen:
Biologi:
 Pubertet
 Kropp och sexualitet
 Säker sex, skydd och preventivmedel
 Hur barn blir till, graviditet och abort
 Olika sexuella läggningar och uttryck, sexuell identitet
Värderingar och normer:
 Kärlek
 Samlevnad
 Sex och känslor
 Normer och förtryck
 Sexuella övergrepp och sexualiserat våld
 Samhällets normer kring sex och samlevnad
Några av inslagen i temat Jag&du ingår i sex och samlevnadsundervisningen. När
dessa programpunkter genomförs är det bra om man både förarbetar och följer upp i
klassen. Jag&du ska ses som ett stöd för den undervisande pedagogen och
arbetslaget.
Programpunkter inom Jag&du som ingår i sex och samlevnadsundervisningen:
 Filmen Hip hip hora + filmsamtal.
Passar som introduktion till samtal om vad jämställdhet och begränsande normer
är.
 Machofabriken
Material med korta filmer och uppföljningsövningar. Fokuserar på normer, främst
begränsande normer för pojkar.
Värdegruppen, Frejaskolan, juni 2010
 Filmen Ingen ser oss + uppföljande övningar
Introduktion till temat våld i nära relationer och kopplingen till våld och
manlighetsnorm.
 Besök av RFSL/RFSU i åk 7 eller 8 samt i åk 9
Vid det första besöket berättar informatörerna om vad RFSL är och hur
verksamheten ser ut. Om man inte bygger ett pedagogiskt sammanhang kring
besöket är det lätt hänt att detta besök bara blir en händelse, istället för en del av
det ständigt pågående arbetet att ifrågasätta heteronormen.
I åk 9 får 9:orna information om säkrare sex. Vid det tillfället bör temat ha
förekommit i undervisningen några gånger.
Att tänka på i sex och samlevnadsundervisningen:
 Att problematisera normen, inte normbrytaren.
 Att exemplifiera med variation. Paret i ett exempel kan vara både hetero,
homo eller bi.
 Fundera på om jag beskriver sex på olika sätt beroende på om jag pratar om
killar eller tjejer. Fundera på om jag gör skillnad på manlig och kvinnlig
sexualitet.
 Prata om olika sätt att ha sex på.
 Alltid vara noga med hur jag som pedagog värderar i mitt sätt att beskriva.
 Att vara kritisk mot den litteratur jag använder.
Undvik att:
 Dela upp i tjej- och killgrupper om det inte är absolut nödvändigt.
 Diskutera ämnen som kan medföra att någon elev i klassrummet känner sig
utsatt eller kränkt, till exempel sexuell läggning eller abort.
 Framställa flickor som offer och pojkar som förövare.
 Göra skillnad på manlig och kvinnlig sexualitet.
 Utgå ifrån att alla elever är säkra på sin sexuella identitet
 Hoppa över det jag tycker är svårt eller obehagligt. Be en kollega ta hand om
den biten i stället!
Att tänka på för att undvika heteronormativitet i undervisningen:
● Hur pratar vi om kärlekspar? Familjer?
● Kan vi använda ordet ”partner” oftare?
● Har vi exempel i böcker, filmer och i bilder på olika sammansättningar av
familjer och kärlekspar?
● Hur kan vi förebygga den homofobi som uttalas tydligt?
● Signalerar vi, i det vi säger och gör, att alla får vara den de är?
● Osynliggör vi?
Värdegruppen, Frejaskolan, juni 2010
Litteratur och länkar
Materialet som listas finns i ett eller flera exemplar på skolan!
Fråga chans, Röda tråden, kropp och sexualitet. Metodpärmar från Lafa. Finns i varje arbetslag.
I normens öga. Metoder för en normbrytande undervisning. Utgiven av Friends.
www.umo.se. Webbsajt samordnad av Sveriges ungdomsmottagningar. Bra att tipsa elever om och att
använda i undervisningen.
www.motallaodds.org. FN:s spel om flyktingars situation. Till spelet finns ett antal bra övningar samt
lärarhandledning. Spelas med fördel i större grupp.
RFSU har en mängd bra material att köpa eller ladda ner via RFSU:s hemsida. Till exempel:
 Kondomboken. Handledning med elevmaterial från RFSU.
 Samtala om pornografi i skolan. En handledning från RFSU.
 Sexatlas för skolan.
 Bland horor, bockar och bögar.
 10 punkter för en bättre sexualundervisning i skolan.
Liv i lärarrummet. Om sexuell läggning och arbetsmiljö i skolan samt Tyst i klassen? Om
lärares arbete kring sexuell läggning. Båda finns att beställa gratis eller ladda ner på www.ytan.se,
se material och klicka vidare till beställningssida. Här kan du även beställa Vad finns under ytan?, en
DVD med exempelfilmer.
Förebygga diskriminering och främja likabehandling i skolan/förskolan. Handledning som finns
att hämta som Pdf, till exempel på www.homo.se, se länk skola och material. Passa på att titta på
Homos övriga material.
Sex med mera och Sex och relationer. Sandra Dahlén. Böcker om sex, för ungdomar. Man kan
komplettera med Kukbruk av Manne Forssberg.
Jämos handbok mot könsmobbning i skolan finns nedladdningsbar på www.jamombud.se/skolan.
Många bra och praktiska övningar.
Genus – Hur påverkar det dig? Helena Josefsson. En lärobok om genus.
BRYT! Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. Finns att
beställa eller ladda ner på Forum för levande historias hemsida: www.levandehistoria.se. Gå via
material till homofobi.
Amnesty har i projektet Sneställt tagit fram ett antal läromedel bland annat kring genus.
www.amnesty.se/snestallt. Sneställt, vad har det med dig att göra? Om kön, makt och våld. Bok +
övningsbok. Går att beställa gratis.
Var går gränsen? Handledning för temaarbeten om integritet, sexuella trakasserier och
sexualbrott. Material från BRÅ. Går att beställa eller ladda ner från BRÅ, www.bra.se, gå till
publikationer, skolmaterial.
DVD: Vad fick du luft ifrån? Om härskartekniker i ungdomars vardag.
Sexspelet. Ett frågespel i bokform, spelas i mindre grupper i klassen. Finns i en klassuppsättning på
skolan.
Värdegruppen, Frejaskolan, juni 2010
Download