förfrågningsunderlag - Linköpings universitet

Bilaga 2
2012-01-31
Kommersiella villkor
Dnr LiU-2012-00234
1(4)
KOMMERSIELLA VILLKOR
1 Avtalshandlingar
Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i
något avseende gäller de sinsemellan i följande ordning:
Eventuella skriftliga ändringar/tillägg undertecknade av behöriga företrädare för parterna
Avtalet
Eventuella bilagor till avtalet
Förfrågningsunderlaget, daterat 2012-01-31
Allmänna bestämmelser enligt Montage 85
Leverantörens anbud
2 Omfattning
Detta avtal omfattar leverans och installation av styrutrustning för operationssalar till LiU, TMC med en
omfattning enligt vad som har specificerats i kravspecifikationen.
3 Leveranstid
Leverans och installation av systemet ska ske under vecka 16.
4 Försening
Vid leveransförsening utgår vite för varje påbörjad sjudagarsperiod med en procent (1%) av värdet för den
del av godset som till följd av leveransförseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Vite utgår dock högst under
tio (10) veckor. När denna tid har löpt ut föreligger rätt för Köparen att häva hela eller viss del av
uppdraget. Häver Köparen uppdraget pga försening är Köparen även berättigad till skadestånd.
Ytterligare ersättning utöver vad som tidigare erlagts skall ej utgå till Säljaren för nedlagt arbete.
Vite eller skadestånd utgår ej för leveransförsening förorsakad av Köparen.
Parterna förbinder sig att ofördröjligen skriftligt meddela varandra om risk för försening, samt vilka
åtgärder som avses att vidtagas för att eliminera uppkommen risk / minimera konsekvenserna av eventuell
försening.
Kommersiella villkor
Dnr LiU-2012-00234
2(4)
5 Köparens försening
Om Köparen ej kan ta emot godset på avtalad dag skall han anmäla detta till Säljaren och ange ny tidpunkt
för leverans. Säljaren skall på egen risk, på Köparens bekostnad sörja för att godset lagras på lämpligt sätt
till dess att leverans kan ske.
6 Leveransvillkor
Leverantören ansvarar för leverans till TMC, Johannes Magnus väg, Campus Valla, Linköping och
installation på plats.
7 Besiktning
Köparen skall besiktiga och godkänna det färdigställda arbetet innan fakturering kan ske. Besiktning skall
ske så snart Leverantören är färdig med installationen och platsen är iordningställd. Emballage, rester etc
skall omhändertas av Leverantören innan besiktning sker. Köparen skall inte utan skälig grund neka att
godkänna besiktning/leverans.
8 Garantier
Leverantören har garantiansvar för fel och brister i produkter och montering under minst 24 månader.
Detta är en fullständig garanti där felande produkt skall ersättas med ny utan kostnad för Köparen.
9 Kontaktpersoner
Vardera part skall utse kontaktperson för frågor som avser uppdraget. Samråd mellan kontaktpersonerna
skall ske så snart behov uppstår. Vid byte av kontaktperson är parterna skyldiga att underrätta varandra
snarast.
LiU:s kontaktperson
Anbudsgivarens kontaktperson:
Namn:
Namn: xxxxxx
E-post:xxxx
E-post: xxxxxx
10 Underleverantör
Om Leverantören använder underleverantör för utförandet av uppdraget skall detta meddelas LiU innan
utförande. Samma krav som ställs på huvudleverantören beträffande fullgörande av åläggande av skatter
och sociala avgifter kommer också att ställas på underleverantören. Leverantören ansvarar för
underleverantörs arbete som för eget arbete.
11 Försäkring
Leverantören skall ha sedvanlig ansvarsförsäkring, som skall kunna uppvisas på begäran av LiU.
Leverantören ansvarar för eventuell självrisk.
12 Pris
/enligt anbud/
13 Betalningsvillkor
Fakturering sker efter godkänd besiktning.
Kommersiella villkor
Dnr LiU-2012-00234
3(4)
14 Fakturering och betalning
Fakturering skall ske i efterskott. Expeditions- och/eller faktureringsavgift får ej tas ut.
Betalning sker 30 dagar efter mottagen ostridig faktura.
Skulle tvist uppstå angående del av fakturerat belopp, skall dock ostridig del betalas inom föreskriven tid.
Om betalning försenas utan giltigt skäl skall det utgå dröjsmålsränta enligt räntelagen.
Alla fakturor till LiU skickas till en central adress där de skannas för att sedan distribueras ut i ett
elektroniskt flöde. För ett läsbart resultat av skanning krävs att fakturan är tydlig, till exempel att ingen
väsentlig information är skriven mot skuggad/färgad bakgrund. Beställarens referens måste anges tydligt
för att fakturan ska kunna hanteras i det elektroniska flödet. För mer information se dokumentet Tips för
skanning, www.e-fakturera.nu/skickaefaktura/skickapappersfaktura
Fakturan skall skickas till nedanstående faktureringsadress, märkt med referensnummer och namn på
beställaren.
Faktureringsadress:
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 Linköping
Referensens format: 1234 Förnamn Efternamn
15 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal kan endast göras genom en skriftlig handling, undertecknad av
behöriga företrädare för båda parterna.
16 Överlåtelse av avtal
Avtalet får ej helt eller delvis överlåtas på annan part utan skriftligt godkännande av motparten.
17 Force majeure
Leverantören är inte ansvarig för skada som beror på omständigheter utanför Leverantörens kontroll, som
svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan
liknande omständighet. Förbehållet om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Leverantören
själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
18 Uppsägning och hävning
Båda parter äger rätt att säga upp avtalet om motparten i väsentlig omfattning åsidosätter sina skyldigheter
eller åtaganden enligt avtalet och ej inom rimlig tid vidtagit godtagbar rättelse. Uppsägningen skall ske
skriftligt och träda i kraft 30 dagar efter att motparten har emottagit denna.
Avtalet kan sägas upp av part med tre (3) månaders uppsägningstid om motpart åsidosätter vad som
åligger denne enligt avtal eller i övrigt inte uppfyller de krav som kan ställas på service och kvalitet.
LiU har rätt att häva ingånget avtal med omedelbar verkan om Leverantören:

är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare
har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,
Kommersiella villkor
Dnr LiU-2012-00234
4(4)

är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat
liknande förfarande,

är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom,

har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande enheten kan visa
detta,

inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter.
19 Marknadsföring
Leverantören får ej uppge Linköpings universitet som referens i marknadsföring utan LiU:s samtycke enligt
Lag om namn och bild i reklam.
20 Tvist
Eventuell tvist i anledning av ingånget avtal skall i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna
och i andra hand av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.
Leverantören får inte avbryta eller uppskjuta fullgörande av de prestationer som avtalats under åberopande
av att tvisteförfarande inletts eller pågår.