Avtal avseende kontors-, data- och skrivmateriel 2003-2006

FALKÖPINGS KOMMUN
Datum
Kommunstyrelsekontoret
2003-03-04
1 (4)
Dnr
Inköpsenheten
Avtal avseende kontors-, data- och skrivmateriel 2003-2006
Parter
Mellan Corporate Express Svenska AB, Box 1777, 501 17 Borås, org.
nr. 556012-7754 (leverantören) och Falköpings kommun, 521 81
Falköping, org. nr. 212000-1744 (köparen), har följande avtal träffats.
Omfattning
Leverans av kontors- data- och skrivarmateriel till kommunens olika
enheter för successivt uttag under avtalstiden.
Avtalet omfattar även leverans av almanackor. Nya nettopriser
erhålles varje år inför beställningen av kommande års almanackor.
Avtalstid
Avtalet omfattar tiden 2003-04-01 – 2006-03-31 med möjlighet till ett
års förlängning.
Priser
Nettopris på artiklar (A-artiklar) enligt bilaga. Komplettering och
justering avseende vilka artiklar som nettoprislistan skall omfatta skall
kunna ske under avtalsperioden.
För övriga artiklar (B-artiklar) lämnas rabatt enligt bilaga på, vid
leveranstillfället, gällande prislista.
Mervärdesskatt tillkommer enligt gällande lagstiftning.
Prisjusteringar
Offererade nettopriser skall vara fasta t o m 2004-04-01.
Prisändringar skall meddelas köparen skriftligen minst en månad före
ändringsdatum. Prisjustering av A-artiklarna ska godkännas av
köparen innan den träder ikraft. Vid behov ska förhandling ske mellan
leverantören och köparen. Om överenskommelse ej uppnås äger
köparen rätt att frånträda avtalet med 60 dagars varsel. Härvid skall
det pris som gällde före förhandlingen gälla.
För B-artiklarna gäller offererad rabatt på vid beställningstillfället
gällande prislista.
d:\875098905.doc
Postadress
Besöksadress
E-postadress
Webbadress
521 81 Falköping
Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9
[email protected]
www.falkoping.se
Telefon
Telefax
0515-850 00
0515-851 01
Bankgiro
Postgiro
Org.nr.
991-2478
3 21 38-0
212000-1744
2
Om det under avtalsperioden blir aktuellt med elektronisk handel
enligt SFTI skall aktuellt pris vara inlagt i PRICAT. Vid prisjustering
ska ny PRICAT skickas. Beställningsdagens pris gäller.
Beställningar
Artiklarna avropas successivt genom telefon, telefax, brev eller
elektronisk beställning.
Leveransvillkor
Fritt levererat till respektive beställare inklusive emballage.
Märkning av gods
Gods skall vara märkt med godsmottagare, leveransadress och i
förekommande fall speciell märkning. Följesedel skall skrivas ut med
likadan märkning och medfölja godset.
Leveranstid
Varor som beställs dag ett före klockan 14.00 leveras inom 24 timmar.
Beställningen expedieras samma dag och levereras till köparen
nästkommande arbetsdag.
Kan leverantören inte leverera inom en vecka efter beställning äger
köparen rätt att inköpa beställda produkter från annan leverantör samt
debitera leverantören eventuella merkostnader.
Transporter
Leverantören skall respektera förbud att framföra fordon över
skolgårdar under skoltid. Lastbilar som körs in på skolområden måste
vara utrustade med backsignal. I förekommande fall gäller också
ovanstående transportvillkor vid leveranser till daghem, förskolor och
fritidshem.
Reklamation
Det åligger köparen att reklamera vid fel och brister i produkten.
Reklamation skall ske så snart som möjligt efter det att felet har
upptäckts dock senast 14 dagar efter mottagandet av produkten.
Felaktiga eller skadade varor som upptäck redan vid leverans skall
reklameras direkt till transportören på fraktsedeln.
Kostnaden för frakt i samband med reklamation skall betalas av
leverantören.
Retur- och bytesrätt
Köparen skall ha retur- och bytesrätt inom 14 dagar under
förutsättning att varorna ej varit använda. Full kreditering erhålles mot
att köparen svarar för fraktkostnaden. Innan varorna returneras skall
leverantörens kundtjänst kontaktas för erhållande av retursedel.
3
Fakturerings- och betalningsvillkor
Fakturan skall vara befriad från order- expeditions- och
faktureringsavgift. På fakturan skall anges godsmottagare, beställare
samt i förekommande fall referensnummer anpassat för scanning.
P g a kommunens pågående arbete med att införa elektronisk handel
kan fakturarutinerna komma att ändras under avtalsperioden
Betalning sker 30 dagar efter godkänd leverans och mottagen faktura.
Dröjsmålsränta
Vid försenad betalning orsakad av köparen har leverantören rätt att ta
ut en dröjsmålsränta enligt räntelagen.
Speciella behov
Om köparna får speciella behov av enstaka produkter men som inte
kan tillgodoses inom ramen för detta ramavtal äger köparna rätt att
köpa produkten från annat håll utan att säljaren behöver underrättas
om detta.
Statistik
Leverantören skall, utan kostnad för köparen, tillhandahålla en
produktbaserad statistik över inköpta kvantiteter under det gångna året
per kommun och arbetsställe samt en samlad årsstatistik per den 31/12
till köparens inköpsenhet.
Katalogmateriel
Beställande enheter skall kostnadsfritt erhålla gällande kataloger och
prislistor och broschyrmateriel i erforderligt antal exemplar.
Service
Information om artiklarna samt nyheter skall ske vid
minimässor/öppet hus och/eller arbetsplatsbesök. Köparens beställare
skall ha hög tillgänglighet till hjälp och vägledning från kundtjänst
under kontorstid. Ansvarig säljare skall, tillsammans med köparen,
skapa rutiner för att uppnå en hög servicenivå.
Kundtjänst
Telefon: 020-66 00 66
Fax.: 020-77 16 95
Mail: [email protected]
4
Kontaktpersoner avtalsfrågor
Falköpings kommun
Mary Fjällborg
Tfn 0515-852 59
Corporate Express Svenska AB
Torbjörn Carlsson
Tfn 033-17 17 10
Tvist
Eventuella tvister mellan köparen och leverantören, som ej kan lösas
efter förhandling, skall avgöras av svensk allmän domstol i köparens
hemort med tillämpning av svensk rätt.
Uppsägning
Om leverantören under avtalsperioden inte uppfyller de åtaganden
som ramavtalet omfattar skall skriftlig erinran ske av köparen. Om
leverantören efter skriftligt påpekanden fortfarande inte uppfyller sina
åtaganden äger köparen rätt att häva avtalet med omedelbar verkan.
Samma rätt tillkommer säljaren om köparen inte uppfyller sina
åtaganden enligt detta avtal
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna har
erhållit var sitt.
Falköpings kommun
Svenska AB
Corporate Express
Falköping 2003-03-
Borås 2003-03-
Björn Söderlundh, ekonomichef
Kent Vikingsson
National Account Manager
Bilagor : Nettoprisbilaga kontorsmateriel 2003-04-01
Nettoprisbilaga almanackor 2003-04-01
Nettoprisbilaga datatillbehör 2003-04-01
Bilaga Artikelgruppsrabatter