Datum
Diarienr
2007-12-14
Ert datum
Beteckning
005-23
Konsult- och servicekontoret
F2 MALL FÖR UPPHANDLINGSKONTRAKT
Smörjolja och miljöanpassade drivmedel
Upphandling 005-23
1
AVTALSPARTER
Köpare
Gotlands kommun
621 81 Visby
Org. nr: 212000-0803
Hemsida: www.gotland.se
Leverantör
Lantmännen Granngården AB
von Troils väg 1
205 03 Malmö
Org. nr: 556547-6172
Hemsida: www.lantmannen.com
Avtalad leverantör ska i alla frågor vara köparens motpart. Avtalad leverantör ska även ansvara för
eventuell underleverantörs arbetsinsats eller leverans.
2
SYFTE OCH AVTALSOMFATTNING
Detta ramavtal reglerar leverantörens åtagande att för köparens räkning, på ett fackmässigt,
omsorgsfullt och miljövänligt sätt, tillgodose köparens löpande behov av
 Oljor och fetter
 Miljöanpassat drivmedel och sågkedjeolja
 Övrigt.
I enlighet med detta avtal och det förfrågningsunderlag som legat till grund för upphandlingen samt
enligt de villkor som framgår av antaget anbud.
Leverantören svarar för att leveranserna sker på sätt som följer av leverantörens anbud i upphandling
005-23, Smörjolja och miljövänliga drivmedel samt de övriga åtaganden som följer av
förfrågningsunderlaget och anbud.
3
AVTALSTID
Avtalsstart: 2008-01-01
Avtalsslut: 2010-12-31
Med möjlighet för köparen att förlänga avtalet med upp till 12 månader. Sker ingen begäran om
förlängning upphör avtalet att gälla vid ovanstående slutdatum.
4
UPPHANDLINGSKONTRAKTETS GILTIGHET
Upphandlingsavtalet giltighet villkoras av att domstol i lagakraftvunnet avgörande i överprövningsmål
gällande upphandlingen inte beslutat att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först
sedan rättelse gjorts.
Datum
Diarienr
2007-12-14
Ert datum
Beteckning
005-23
Konsult- och servicekontoret
KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET
5
Köpare
Kontaktperson:
Upphandlare Liza Pettersson
E-post:
[email protected]
Telefon: 0498-26 90 09
Mobil:
Telefax: 0498-20 35 37
6
Leverantör
Kontaktperson:
Jesper Nilsson
E-post:
[email protected]
Telefon: 0498-40 40 72
Mobil: 070-684 40 72
Telefax: 0498-40 40 75
KOMMERSIELLA VILLKOR
6.1 Priser
Angivet pris enligt Pris- och produktspecifikation, bilaga 1. Priserna anges i svenska kronor (SEK)
exklusive mervärdeskatt. Priset inkluderar alla eventuella övriga kostnader exempelvis frakt,
emballage, försäkring, tull, miljöavgift och transport. Inga övriga kostnader får tillkomma.
Angiven rabattsats är fast under hela avtalsperioden.
Rabattsats uppgår till 12 %.
6.2 Prisjustering
Anbudspriset ska vara fast i 12 månader därefter får prisjustering ske.
Priset ska justeras såväl uppåt som nedåt baserat på index IMPI, 23.2 Petroleumprodukter.
Prishöjning godkännes med högst 80 % av index. Basmånad för index är den månad som inträder tre
månader innan kontraktsmånaden i denna upphandling.

Begäran om prisändring ska framställas skriftligen och träda ikraft tidigast en månad efter
begäran inkommit till kommunservice upphandlarna. På begäran ska det framgå avtalsnummer
005-23.
 Om begärd prisjustering inte accepteras ska den part vars begäran avslagits äga rätt att
frånträda avtalet avseende aktuell vara med verkan från månadsskiftet närmast efter det att två
(2) månader förflutet från det att begäran om prisjustering framställdes. Fram till denna
tidpunkt ska i så fall det ursprungliga avtalade priset gälla alternativt tidigare godkänt justerat
pris.
 Prisjustering får endast ske vid månadsskifte.
 Överenskommen prissättning ska gälla under minst 12 månader.
 Om leverantören gör generella prissänkningar under kontraktstiden ska motsvarande sänkning
göras på i denna upphandling kontrakterade priser. Detta ska även gälla för tillfälliga
erbjudanden under kortare perioder.
Leverantören får justera priset på de produkter som ej finns med i avtalad produktspecifikationen uppåt
och neråt utifrån förändringar i den rekommenderade prislistan från generalagenten. Angivna
rabattsatser är fasta.
Datum
Diarienr
2007-12-14
Ert datum
Beteckning
005-23
Konsult- och servicekontoret
6.3 Depå på Gotland
Leverantören ska tillhandahålla depå för uthämtning av de produkter som anges i bilaga 1
Produktspecifikation under hela avtalstiden. Adress till depå på Gotland: Lantmännen Färjeleden 5,
621 58 Visby, tfn: 0498-40 40 70.
6.4 Leveransklausul
Leverans ska ske inom tre arbetsdagar efter inkommen beställning. I övrigt enligt ALOS 05.
6.5 Leveransförsening och vite
Vid försening från leverantörens sida i förhållande till överenskomna tidpunkter, som inte beror på
köparen, ska köparen vara berättigad att av leverantören erhålla vite i enlighet med ALOS 05.
Vite ska utgå med 5000 kronor per vecka för den del av varan som till följd av försening inte kunnat
tas i avsett bruk. Dock ska vites helhet inte överstiga 10 000 kronor.
6.6 Fakturerings- och betalningsvillkor
Betalning sker 30 dagar från korrekt fakturas ankomstdag, samt godkänd leverans.
För fakturering gäller följande:
 Pris anges i SEK.
 Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. Ska specificeras på totalbeloppet.
 Inga generella avgifter som expeditions-, fakturerings- och påminnelseavgifter accepteras.
 På samtliga fakturor till Gotlands kommun ska under ”Er referens” följande framgå: ZZ+4-6
tecken (ex ZZ00000). Referensen ska alltid anges i samband med beställning. Om referens
saknas på fakturan kan det medföra försenad betalning.
 Fakturan ska märkas med ramavtal nr 005-23 Smörjolja och miljöanpassade drivmedel
 Fakturaadress: Gotlands kommun, Box 1341, 621 24 VISBY.
6.7 Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta betalas enligt räntelagen. Samlingsfakturor avseende dröjsmålsräntor omfattande flera
olika verksamheter inom kommunen accepteras ej.
7
FEL I VARAN
Enligt ALOS 05 med följande tillägg.
Leverantören skall utan dröjsmål skriftligt bekräfta köparens reklamation, dock senast inom 3
arbetsdagar från reklamationstidpunkten
Om köparen drabbas av merkostnad på grund av fel i varan eller tjänsten ska leverantören stå för
denna merkostnad.
8
KVALITET OCH UTFÖRANDE
Ingående produkter i gällande avtal ska till utförande och kvalitet överensstämma med de
specifikationer, som köparen fått i samband med att avtal slutits.
Utgående modeller får ersättas med annan modell först efter godkännande från upphandlarna. Den nya
produkten ska uppfylla samma krav som ställts i upphandlingen. Priset på den nya produkten får ej
överstiga det avtalade priset.
Datum
Diarienr
2007-12-14
Ert datum
Beteckning
005-23
Konsult- och servicekontoret
Förändringar i produkten ska senast fyra veckor i förväg meddelas upphandlarna och kan leda till
förnyad prövning av avtalets giltighet.
Om leverantören, vid enstaka tillfälle, inte kan leverera varor som finns angivna i anbudet, är denne
skyldig att tillhandahålla vara med samma eller högre kvalitet, till högst samma pris som i avtalet,
dock först efter att beställaren godkänt detta.
9
UPPHANDLINGSVOLYMER
Eventuellt angivna volymer är uppskattade. Köparen lämnas ingen garanti om avrop av vissa volymer
eller av vissa värden. Skulle köparens avrop enligt detta avtal understiga respektive överstiga beräknad
kvantitet ska detta inte betraktas som avtalsbrott från köparens sida utan leverantören är skyldig att
leverera det verkliga behovet.
10
UPPFÖLJNING OCH STATISTIK
Antagen anbudsgivare tillhandahåller statistik utan kostnad. Av statistiken ska framgå; anbudsgivarens
varunamn, artikelnummer samt mängden levererat material och kostnad för varje produkt. Uppgifterna
ska vara sammanställda månadsvis tillika faktura underlag, följesedel, samt årsvis,
sammanställningarna tillhandahålls avropande enhet kvartalsvis samt årsvis på totalvolymen. Den
årsvisa sammanställning skickas även per e-post till ansvarig upphandlare, övrig statistik tillställes
beställaren löpande utan anmaning.
11
SKADESTÅND
Skadeståndsanspråk riktade mot köparen som beror på att den andra avtalsparten inte uppfyllt avtalade
villkor, ska ersättas av den avtalsparten.
12
FÖRSÄKRING
Leverantören ska ha erforderlig ansvarsförsäkring under avtalstiden för den skada som leverantörens
utförande kan vålla köparen eller tredje man. Leverantören ska på begäran överlämna bevis till
köparen om att överenskomna försäkringar finns och utan anmodan skriftligen anmäla om byte av
försäkringsgivare sker och därvid förete försäkringsbevis. Underlåtelse att teckna eller erlägga premier
för angivna försäkringar är grund för omedelbar hävning av upphandlingsavtalet.
13
FORCE MAJEURE
Enligt ALOS 05.
14
TILLSTÅND
Leverantören svarar för att denne vid varje gällande tidpunkt har erforderliga tillstånd, och i
förekommande fall att även av leverantören anlitad underleverantör har sådana tillstånd, för att kunna
fullgöra sina åtaganden enligt detta upphandlingskontrakt. Brist i detta avseende utgör inte force
majeure.
15
OMFÖRHANDLING
I de fall ändring, som inte skäligen kunnat förutses, sker i gällande lag, förordning eller föreskrifter
vilka medför väsentligt förändrade krav beträffande utrustning, hantering och dylikt eller
förutsättningarna för upphandlingsavtalets tillämpning på annat sätt väsentligen förändras, äger
vardera parten rätt att under löpande avtalstid påkalla förhandling.
Datum
Diarienr
2007-12-14
Ert datum
Beteckning
005-23
Konsult- och servicekontoret
Kan parterna inte komma överens vid sådan förhandling, har part rätt att säga upp upphandlingsavtalet
till upphörande i förtid med en uppsägningstid om sex månader. Uppsägningstiden räknas från det att
skriftlig uppsägning kommit motparten tillhanda.
16
ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig handling undertecknad av
behöriga företrädare för köparen och leverantören.
17
INCITAMENTSKLAUSUL
Köparen och leverantören ska samverka om metodutveckling under kontraktsperioden och fördela
eventuella kostnader och vinster mellan varandra med anledning av metodutvecklingen. Skriftlig
överenskommelse ska därvid upprättas för varje samverkansprojekt. Överenskommelsen ska bland
annat innehålla vilka insatser vardera parten gör och hur kostnader och vinster ska fördelas.
18
REGLER OCH MYNDIGHETSBESLUT
Antagen anbudsgivare följer gällande lagar, regler och myndighetsbeslut.
19
HANDLINGARS INBÖRDES ORDNING
Kontraktshandlingarna kompletterar varandra.
Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte
omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
20
skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal, i omvänd datumordning,
detta avtal inkl. bilagor,
ALOS 05,
eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget, i omvänd datumordning,
förfrågningsunderlag med bilagor
eventuella kompletteringar av anbudet, i omvänd datumordning,
anbud
ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan parternas skriftliga
godkännande.
21
HÄVNING
Avtalspart har rätt att häva avtalet om motparten i väsentligt avseende inte uppfyller sina åtaganden
enligt avtalet och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftligt påpekande samt om erbjudna produkter
förändras så att de inte längre uppfyller avtalets villkor.
Inga skadeståndsanspråk med anledning av ovanstående hävning kan riktas från leverantören till
köparen.
Köparen har rätt att häva avtalet om det framkommer att leverantören lämnat oriktiga uppgifter i
anbudet eller på annat sätt i samband med upphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke
oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelningen av kontraktet.
Datum
Diarienr
2007-12-14
Ert datum
Beteckning
005-23
Konsult- och servicekontoret
22
STANDARDAVTAL
För avtal till följd av denna upphandling ska, i tillämpliga delar, standardavtal ALOS 05, Allmänna
leveransbestämmelser för offentlig sektor, gälla.
23
TVIST
Tvist med anledning av detta upphandlingsavtal ska, om parterna inte kommer överens om annat,
avgöras av svensk domstol vid Gotlands tingsrätt med tillämpning av svensk rätt.
24
BILAGOR:
1. Pris- och produktspecifikation
2. Anbud 005 23 03 daterat 2007-11-27(bifogas inte)
3. Förfrågningsunderlag 005-23 Smörjolja och miljöanpassade drivmedel med bilagor (bifogas
inte)
4. ALOS 05 (bifogas inte)
25
UNDERSKRIFTER
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt.
För Gotlands kommun
Datum: åååå-mm-dd
Ort: Visby
______________________________________________________________
Namn
______________________________________________________________
Namnförtydligande
För leverantören
Datum:
åååå-mm-dd
Ort:
______________________________________________________________
Namn
______________________________________________________________
Namnförtydligande