1 (8)
Datum
2007-11-22
UPPHANDLINGSKONTRAKT
Emballage, tork, hygien och komposteringsartiklar
Upphandling 018-24
Köpare
Gotlands kommun
621 81 Visby
Org nr: 212000-0803
Telefon: 0498-26 90 00
Telefax: 0498-21 55 20
Hemsida: www.gotland.se
1
Leverantör
Tech Pack AB
Industrigatan 25
286 36 Örkelljunga
Org nr: 556592-5699
Telefon: 0435-77 96 90
Telefax: 0435-77 96 99
Hemsida: www.techpac.se
AVTALSOMFATTNING
Leverantören åtar sig att till Gotlands kommun leverera emballage, tork,
hygienartiklar samt komposteringsartiklar i enlighet med detta avtal och det
förfrågningsunderlag som legat till grund för upphandlingen samt enligt de
villkor som framgår av antaget anbud.
2
AVTALSTID
2007-12-01-2009-09-30 med option om förlängning maximalt 1+1 år. Vid
avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan uppsägning.
Avisering om förlängning skall ske senast tre månader före avtalsperiodens
utgång.
Oaktat ovanstående avtalstid äger Köparen rätt att förlänga avtalstiden i
lämplig omfattning, dock högst sex månader i det fall en överprövning enligt
Lag (1992:1528) om offentlig upphandling föranleder försening vid kommande
upphandling.
2 (8)
Datum
2007-11-22
3
KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET
Köpare
Leverantör
Kontaktperson:
Upphandlare Dag Hultemar
E-post:
[email protected]
Telefon: 0498-26 93 69
Mobil:
Telefax: 0498-20 35 37
Kontaktperson:
Terence Bjarnesson
E-post:
[email protected]
Telefon: 0435-77 96 91
Mobil:
Telefax: 0435-77 96 99
4
KOMMERSIELLA VILLKOR
4.1 Priser
Angivna priser enligt specifikation, bilaga 1, gäller i svenska kronor (SEK) exkl.
mervärdeskatt och inkluderar eventuella kostnader för emballage, försäkring,
tull, miljöavgift och transport.
I samtliga priser ingår eventuella avgifter enligt förordningen om
producentansvar för förpackningar (SFS 1997:185).
4.2 Prisjustering
Priserna är fasta till och med 2008-09-30
Efter 2008-09-30 gäller punkterna b – g
b) Om Leverantörens kostnader (exkl. valutakostnader) avseende de varor
som omfattas av detta avtal förändras med minst tre (3) procent jämfört med
kostnaderna under offertmånaden, skall vardera parten äga rätt att begära
förhandling om justering av priset med ett belopp motsvarande
kostnadsförändringen.
c) Begäran om prisändring enligt punkt b skall framställas skriftligen och träda
ikraft tidigast en månad efter undertecknandet.
Överenskommen prisändring skall gälla under minst 12 månader.
Det förutsätts att respektive part vid begäran om prisändring antingen hänvisar
till ett överenskommet index eller på annat sätt verifierar att den åberopade
kostnadsförändringen inträffat.
d) Om enligt ovan begärd prisjustering inte accepteras skall den part vars
begäran avslagits äga rätt att frånträda avtalet avseende aktuell vara med
verkan från månadsskiftet närmast efter det att 2 månader förflutet från det att
begäran om prisjustering framställdes. Fram till denna tidpunkt skall i så fall
det ursprungliga avtalade priset gälla.
Datum
3 (8)
2007-11-22
e) Prisjustering får inte ske i strid mot vid varje tillfälle gällande allmänna
prisregleringsbestämmelser.
f) Prisjustering får endast ske vid månadsskifte.
g) Överenskommen prissättning skall gälla under minst 12 månader.
4.3
Leveransvillkor
Leverans skall ske DDP enligt Incoterms 2000 (fritt levererat) angiven
leveransadress.
Följesedel, med beställarens ordernummer, skall vara fäst, väl synlig, utanpå
transportförpackning.
4.4 Leveranstid
Leverans skall ske inom 4 arbetsdagar efter inkommen beställning.
Leveranser skall ske under ordinarie arbetstid vardagar mellan kl. 08.00-16.00
Leveranstid är den tid som åtgår från den dag då leverantören mottagit
beställningen till den dag produkter kan garanteras vara levererade till angiven
leveransadress.
4.5 Leveransförsening och vite
Om leveransförsening inte kan undvikas skall leverantören omgående
meddela köparen, som bedömer om senareläggning av leveransen kan
accepteras.
Vid försening från leverantörens sida i förhållande till överenskomna tidpunkter, som inte beror på köparen, skall köparen vara berättigad att av
leverantören erhålla vite i enlighet med ALOS 05.
Alternativt har leverantören rätt att leverera av köparen godkänd likvärdig
produkt utan merkostnad för köparen. I de fall leverantören inte kan
tillhandahålla likvärdig produkt skall köparen äga rätt, efter meddelande till
leverantören, att beställa motsvarande produkt och kvantitet hos annan
leverantör. Merkostnaden för detta debiteras avtalad leverantör.
Villkor i övrigt enligt ALOS 05 p 9-10.
4.6 Leveransadress
Leveransadress av produkter framgår av förvaltningens beställningen vid
order.
4.7 Fakturerings- och betalningsvillkor
4.7.1 Faktureringsvillkor
Datum
4 (8)
2007-11-22
Faktura får skickas först efter fullgjord leverans.
Köparen betalar inte expeditions-, faktura-, miljö- eller andra avgifter från
leverantören eller tredje part. Dessa kostnader är inräknade i priset och
föranleder ej särskild debitering.
4.7.2 Faktureringsadress
På samtliga fakturor till Gotlands kommun skall under ”Er referens”
följande framgå: ZZ+4-6 tecken (ex ZZ0000). Referensen varierar beroende
på vilken förvaltning och enhet som beställer. Referensen skall alltid anges i
samband med beställning. Om referens saknas på fakturan kan det medföra
försenad betalning.
Fakturaadress:
Gotlands kommun,
Box 1341,
621 24 VISBY.
Även eventuella påminnelser och krav sänds till samma adress.
4.7.3 Betalningsvillkor
Om anledning till anmärkning mot faktura eller verkställd leverans inte föreligger, erläggs betalning inom 30 dagar räknat från fakturans ankomstdag.
Motsvarande bestämmelser gäller för avtalad delleverans.
4.7.4 Dröjsmålsränta
Om köparen inte betalar faktura i rätt tid skall dröjsmålsränta utgå enligt räntelagens bestämmelser (f.n. referensräntan + 8 %).
5
KVALITET OCH UTFÖRANDE
Ingående produkter i gällande avtal skall till utförande och kvalitet
överensstämma med de specifikationer, anbudsprover och broschyrer, som
Köparen fått i samband med att avtal slutits.
Förändringar i konstruktion, utförande, material, förpackningsstorlek eller
sammansättning skall i förväg meddelas Köparen och kan leda till förnyad
prövning av avtalets giltighet.
6
PROVNING OCH KOMPLETTERINGSKÖP
Köparen förbehåller sig rätten att vid sidan av avtalet under begränsad tid
prova produkter med motsvarande funktion från annan leverantör.
Likaså förbehåller sig köparen rätten till kompletteringsköp när särskild
anpassning krävs.
7
NYA OCH ÄNDRADE PRODUKTER
Nya produkter inom det upphandlade produktområdet som lanseras av
leverantören kan efter köparens val ingå i avtalet. Leverantören skall skriftligen
anmäla sådana produkter till köparen. Efter eventuella förhandlingar om priser
Datum
5 (8)
2007-11-22
och andra villkor meddelar köparen skriftligen leverantören om produkten ska
ingå i avtalet.
8
UPPHANDLINGSVOLYMER
Eventuellt angivna volymer är uppskattade. Av Köparen lämnas ingen garanti
om avrop av vissa volymer eller av vissa värden. Skulle köparens avrop enligt
detta avtal under- resp. överstiga beräknad kvantitet skall detta inte betraktas
som avtalsbrott från köparens sida utan leverantören är skyldig att leverera det
verkliga behovet.
9
UPPFÖLJNING, STATISTIK OCH LEVERANSPRECISION
Leverantören skall lämna statistikuppgifter vid anmodan avseende ex
kvantiteter och inköpsbelopp totalt, per varugrupp och per beställande enhet.
Redovisning skall ske minst en gång per år senast 3 månader efter årsskifte.





Per nettosatt produkt
Per icke nettosatt produkt
Totalt inom avtal
Totalt utom avtal
Total försäljningssumma

Totalt per avropande arbetsenhet
Leverantören skall på köparens anmodan kunna presentera leveransprecision
från föregående månads leveranser eller tidigare. Den skall redovisas enligt
köparens önskade leveransdatum samt leverantörens bekräftade
leveransdatum. Leverans som levereras senare än fyra arbetsdagar efter order
skall räknas som försenad leverans oavsett av säljaren bekräftat datum.
10
SEKRETESS
Leverantören förbinder sig att inte röja eller utnyttja köparens uppgifter, vad
det än må vara (person-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etc.), som kan
komma leverantören tillkänna. Leverantören innefattar alla personer som
leverantören på något sätt involverar för att fullgöra sina åtaganden mot
köparen och andra personer som på något sätt kan komma i kontakt med
uppgifterna.
11
ÖVRIGA VILLKOR
11.1 Skadestånd
Skadeståndsanspråk riktade mot köparen som beror på att den andra
avtalsparten inte uppfyllt avtalade villkor, skall ersättas av den avtalsparten.
Datum
6 (8)
2007-11-22
11.2 Avtalspart
Avtalad leverantör skall i alla frågor vara köparens motpart.
Avtalad leverantör skall även ansvara för eventuell underleverantörs egna
arbetsinsats eller leverans.
11.3 Försäkring
Leverantören skall inneha sedvanlig företagsförsäkring och ansvarsförsäkring
anpassad för den aktuella verksamheten.
11.4 Omförhandling
Köparen förebehåller sig rätten till omförhandling, om sådana politiska beslut
eller organisatoriska förändringar sker, som påverkar eller förändrar
förutsättningarna av tidigare överenskommelse. Leverantören skall meddelas
om omförhandling senast fyra (4) veckor i förväg.
11.5 Fel i vara
Villkor enligt ALOS 05, 19-24.
11.6 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig
handling undertecknad av behöriga företrädare för köparen och leverantören.
11.7 Handlingars inbördes ordning
Kontraktshandlingarna kompletterar varandra.
Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något
avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till
annat, sinsemellan i följande ordning:
1.
2.
3.
4.
5.
Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
Detta avtal med bilagor inkl ALOS 05
Eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget
Förfrågningsunderlag med bilagor
Eventuella kompletteringar av anbudet
11.8 Överlåtelse av avtal
Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan
parternas skriftliga godkännande.
Datum
7 (8)
2007-11-22
11.9 Hävning
Avtalspart har rätt att häva avtalet om motparten i väsentligt avseende inte
uppfyller sina åtaganden enligt avtalet och rättelse inte sker utan dröjsmål efter
skriftligt påpekande. Avtal till följd av denna förfrågan hävs med automatik om
länsrätt eller annan instans förklarar upphandlingen ogiltig eller kräver rättelse
i sådan omfattning att det påverkar val av leverantör. Inga
skadeståndsanspråk med anledning av ovanstående hävning kan riktas från
leverantören till köparen.
Köparen har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om det
framkommer att leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat
sätt i samband med upphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke
oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelningen av kontraktet.
11.10 Befrielsegrunder (Force Majeure)
Enligt ALOS, 05 punkt 25.
11.11 Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av ingångna överenskommelser skall
avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.
Eventuella tvisteförhandlingar skall i första instans äga rum i Gotlands tingsrätt
BILAGA:
1, Artikel och prislista
2, Företagsuppgifter
Datum
2007-11-22
12
UNDERSKRIFTER
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt.
Anbudsgivare behöver inte underteckna och återsända denna mall
tillsammans med anbudet.
För köparen
Datum: 2007-11-
Ort:
______________________________________________________________
Namn
______________________________________________________________
Namnförtydligande
För leverantören
Datum: 2007-11-
Ort:
______________________________________________________________
Namn
______________________________________________________________
Namnförtydligande
8 (8)