Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan,
och CareTech AB (556388-9335), Box 10030, Nyborgsvägen 197, 952 27 KALIX, nedan kallad
leverantören, å andra sidan, har träffats följande:
Ramavtal
gällande leverans av
Trygghetstelefoner (290-02)
§1
Omfattning
Leverantören skall tillhandahålla Gotlands kommuns löpande behov av trygghetstelefoner med
tillhörande kringutrustning, utbildning och support. Inga volymer garanteras.
§2
Avtalets giltighet
Upphandlingskontraktet giltighet villkoras av att domstol i lagakraftvunnet avgörande i
överprövningsmål gällande upphandlingen inte beslutat att upphandlingen skall göras om eller att
den får avslutas först sedan rättelse gjorts.
§3
Avtalsperiod
Upphandlingskontraktet gäller från 2007-04-01 till och med 2009-03-31, med rätt för köparen till
förlängning en gång med upp till ett (1) år. Sker inte begäran om förlängning, upphör
upphandlingskontraktet utan föregående uppsägning.
§4
Leverantörens åtagande
Leverantörens svarar för att de varor och tjänster som omfattas av detta avtal uppfyller de krav som
framgår av förfrågningsunderlaget (290-02 Trygghetstelefoner) samt vad som i övrigt följer av
Leverantörens anbud i denna upphandling.
§5
Support
CareTech Support nås via telefon 020-89 50 00. Supporten är kostnadsfri under kontorstid. Support
utanför kontorstid och på helger kostar 4700 kronor per år.
§6
Priser
Ersättning för levererade varor och utförda tjänster utgår enligt bifogad prisspecifikationen.
§7
Prisjustering
Offererade priser skall gälla fast under avtalets första 12 månader. Därefter kan prisjustering ske
enligt bifogad prisjusteringsklausul med utgångspunkt från förändringen av konsumentprisindex
(KPI). Basmånad för prisjusteringen skall vara den månad som inträder tre månader innan detta
avtals starttidpunkt.
§8
Leveranstider
Leveranstider för offererade varor framgår av bifogad prisspecifikation. Eventuell förändring av
leveranstider skall utan dröjsmål meddelas Köparen.
§9
Beställning
Beställning av varor och tjänster som omfattas av detta avtal, skall ske skriftligen och vara godkänd
av behörig företrädare för Köparen. Muntliga beställningar utan därpå följande skriftliga
- Sidan 1
bekräftelse godkänns ej. Skriftlig ordererkännande skall vara beställaren tillhanda senast 7
arbetsdagar efter mottagande av beställningen.
§10 Ersättningsvara
Om leverantören, vid enstaka tillfälle inte kan leverera produkter som finns angivna i gällande avtal
skall denne tillhandahålla vara med samma eller högre kvalitet till högst samma pris som i avtalet,
dock först efter att beställaren godkänt detta.
§11 Leveransklausul
Leverans skall ske DDP (Incoterms2000) till den adress som anges som leveransadress i
beställningen. Följesedel i ett exemplar skall bifogas levererade varor.
§12 Betalnings- och faktureringsvillkor
Alla priser skall anges i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt.
Betalning sker 30 dagar netto från korrekt fakturas ankomstdag. Fakturering sker i efterskott.
Kopia på aktuella följesedlar skall bifogas fakturan.
Fakturan skall innehålla referens till avtalsnummer samt referensnummer: ______
Fakturaadress: Gotlands kommun, Box 1341, 621 24 Visby.
Inga avgifter såsom fakturerings-, expeditions- eller leveransavgifter accepteras.
§13 Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta betalas enligt räntelagen.
Samlingsfakturor avseende dröjsmålsräntor avseende flera olika verksamheter inom kommunen
accepteras ej.
§14 Fel i varan
Köparens ansvar för fel i varan framgår av ALOS 05 punkt 19-24. Eventuella reklamationer skall
ske inom 14 dagar från det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Reklamationer skall
omgående bekräftas av Leverantören.
Felanmälan görs till CareTech Support på tfn: 020-89 50 00.
Leverantören lämnar 2 års garanti på sålda varor.
Leverantören tillhandahåller, enligt särskild skriftlig överenskommelse, ett reservdelslager med
trygghetstelefoner, larmknappar och de vanligaste tillbehören hos köparen.
§15 Statistik
Leverantören skall tillhandahålla statistik. Av statistiken skall framgå beställande enhet, varor samt
varje beställnings totala belopp. Uppgifterna skall vara sammanställda månadsvis, samt årsvis på
totalvolymen. Statistiken skall årligen skickas till Köparens kontaktperson, enligt detta avtal, och
utan kostnad för Köparen.
§16 Tillstånd
Leverantören svarar för att denne vid varje gällande tidpunkt har erforderliga tillstånd och, i
förekommande fall, att även av Leverantören anlitad underleverantör har sådana tillstånd, för att
kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta upphandlingskontrakt. Brist i detta avseende utgör inte
force majeure.
- Sidan 2
§17 Ansvar för skada och förlust
Leverantören svarar i förhållande till kommunen för skadestånd, som kommunen på grund av
vållande av leverantören eller personal som denne svarar för, kan komma att förpliktigas utge till
tredje man.
Leverantören skall ha erforderlig ansvarsförsäkring under avtalstiden för den skada som
leverantörens utförande kan vålla beställaren eller tredje man. Underlåtelse att teckna eller erlägga
premier för angivna försäkringar är grund för omedelbar hävning av avtalet.
§18 Regler och myndighetsbeslut
Leverantören skall följa gällande lagar, regler och myndighetsbeslut, och får inte vidta åtgärd som
kan antas åsidosätta lag eller kollektivavtal för arbetet eller annars strida mot vad som är allmänt
godtaget inom den bransch som upphandlingen avser. Detta gäller dock endast om åtgärder grundar
sig på omständigheter som sägs i 1 kap.17 § eller 6 kap. 9-11 § Lagen om offentlig upphandling.
Leverantören kräver samma utfästelse av den som Leverantören kan komma att anlita som
underleverantör. Om Leverantören bryter mot vad som anges ovan får Köparen häva
upphandlingskontraktet.
§19 Omförhandling föranledda av myndighetsbeslut eller motsvarande
I de fall ändring, som inte skäligen kunnat förutses, sker i gällande föreskrifter vilka medför
väsentligt förändrade krav beträffande utrustning, hantering och dylikt eller förutsättningarna för
avtalets tillämpning på annat sätt väsentligen förändras, äger vardera parten rätt att under löpande
avtalstid påkalla förhandling.
Kan parterna inte komma överens vid sådan förhandling, har part rätt att säga upp avtalet till
upphörande i förtid med en uppsägningstid om sex månader. Uppsägningstiden räknas från det att
skriftlig uppsägning kommit motparten tillhanda.
§20 Överlåtelse av avtal
Ingånget avtal får inte överlåtas på annan utan köparens skriftliga medgivande. Sker överlåtelse
utan sådant medgivande, har köparen rätt att utan föregående uppsägning häva avtalet.
§21 Underleverantör
Leverantören ansvarar för att samma utfästelser gäller för den som leverantören kan komma att
anlita som underleverantör. Om antagen leverantör bryter mot avtalade villkor har beställaren rätt
att häva avtalet med omedelbar verkan.
§22 Hävning av avtal
Den upphandlande enheten äger rätt att häva ingånget avtal om leverantören i väsentligt hänseende
icke utför sina åliggande och rättelse ej sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran eller om
leverantören försätts i konkurs, likvidation eller eljest är på sådant obestånd att han inte kan
förväntas fullgöra sina åligganden.
§23 Leverantörens rätt att häva avtalet
Leverantören har rätt att häva avtalet då köparen underlåter att i rätt tid fullgöra sin
betalningsskyldighet eller de åtaganden som följer av detta avtal i övrigt och rättelse ej sker utan
dröjsmål efter skriftlig erinran. Underlåtenheten skall vara av väsentlig betydelse.
- Sidan 3
§24 Force majeure
Parterna äger inte rätt att gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet om
fullgörandet hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom arbetskonflikt,
naturhändelse, krig, allmän varuknapphet, inskränkningar i fråga om drivmedel, myndighetsbeslut
eller dylikt. För att part skall ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt ovan skall han
skriftligen utan dröjsmål underrätta motparten om att sådana omständigheter har inträffat.
§25 Formen för tillägg och ändringar i upphandlingskontraktet
Tillägg och ändringar till detta upphandlingskontrakt skall vara skriftliga och undertecknade av
båda parter för att vara bindande.
§26 Handlingars inbördes förhållande
Handlingar kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande bestämmelser eller
uppgifter i handlingarna gäller dem sinsemellan i följande ordning:
1.
2.
3.
4.
5.
Eventuella skriftliga tillägg till detta avtal
Detta avtal med tillhörande bilagor.
Förfrågningsunderlag 290-02 jämte eventuella kompletteringar
ALOS 05
Anbud (daterat 2007-01-29) jämte eventuella kompletteringar
§27 Tvist
Tvist med anledning av avtalet mellan köpare och uppdragstagare, skall, om parterna inte kommer
överens om annat, avgöras av svensk domstol vid köparens hemort med till lämpning av svensk
rätt.
Detta upphandlingskontrakt är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna tagit var
sitt.
För Köparen
För Leverantören
Namnteckning
Namnteckning
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Titel
Titel
- Sidan 4
KONTAKTPERSONER
Leverantörens kontaktperson:
Patrik Ölander
Besöksadress:
CareTech AB i Malmö, Stadiongatan 65
Postadress:
217 62 Malmö
E-postadress:
[email protected]
Telefon:
040-530 225, 070-559 09 72
Fax nr:
040-530 210
Bankgiro:
5712-3544
Postgiro:
62 12 13-8
Köparens kontaktperson:
Upphandlare:
Carina Westergren Larsson
Postadress:
Gotlands kommun,
Kommunservice Upphandlarna,
621 81 Visby
Telefon:
0498- 26 93 59
Fax nr:
0498- 20 35 37
E-postadress:
[email protected]
- Sidan 1
PRISJUSTERINGSKLAUSUL
1. Priset skall vara fast under tolv (12) månader, räknat från tiden för avtalsperiodens början. Därefter
kan priset vara föremål för att justeras enligt punkt 2.
2. Om leverantörens kostnader, avseende de varor/tjänster som omfattas av detta avtal, skulle förändras
med minst 3 % jämfört med kostnaderna under offertmånaden, skall vardera parten äga rätt att begära
justering av priset med ett belopp, motsvarande kostnadsförändringen.
3. Begäran om prisändring enligt punkt 2 skall framställas till Upphandlarna, Gotlands kommun, 621 81
VISBY, senast fyra veckor före den dag från och med vilken det justerade priset skall gälla. Det
förutsätts, att respektive part därvid hänvisar till ett för tjänsten rättvisande index eller på annat sätt
gör sannolikt, att den åberopade kostnadsförändringen inträffat. Överenskommen prisändring skall
gälla under minst 12 månader.
4. Om, sedan prisjustering verkställts enligt ovanstående bestämmelser eller enligt denna punkt,
ytterligare kostnadsförändringar med minst 3 % jämfört med kostnaderna under offertmånaden skulle
inträffa, äger vardera parten rätt att begära prisjustering på motsvarande sätt, som föreskrivs i punkt 3.
5. Om enligt ovan begärd prisjustering inte accepteras, skall den part, vars begäran avslagits, äga rätt att
frånträda avtalet, avseende aktuell tjänst med verkan tre månader efter det, att begäran om
prisjustering framställdes. Fram till denna tidpunkt skall i så fall det ursprungligen avtalade priset,
eller i förekommande fall det enligt punkt 2-4 justerade priset gälla.
6. Prisjustering får ej ske i strid mot vid varje tillfälle gällande allmänna prisregleringsbestämmelser.
7. Valutajusteringsklausul, förändringar av valuta, som förändrar varans pris med minst 3 %, medför rätt
att prisjustera vara fr.o.m. fyra veckor efter avisering oavsett fastprisperiod., 75 % av varans pris
utgör grund för denna beräkning.
--------------------
Anm.: Om särskild valutaklausul överenskommits skall växelkursförändring ej föranleda
prisjustering enligt denna klausul.
- Sidan 2