Uavtalsmall021114

advertisement
Datum
Diarienr
1 (9)
2008-06-25
Ert datum
Beteckning
16-20
AVTAL
Kontorsartiklar m.m.
Upphandling 16-20
1
AVTALSPARTER
Köpare
Gotlands kommun
621 81 VISBY
Org nr: 212000-0803
Telefon: 0498 26 93 58
Telefax: 0498 20 35 37
Hemsida: www.gotland.se
2
Leverantör
Lyreco AB
Box 501
564 28 BANKERYD
Org nr: 556303-6341
Telefon: 036 19 89 00
Telefax: 036 19 88 47
Hemsida: www.lyreco.se
AVTALSFORM
Avtal sluts genom ett skriftligt ramavtal som undertecknas av parterna.
3
AVTALSOMFATTNING
Leverantören åtar sig att till Gotlands kommun leverera kontorsartiklar m.m. i
enlighet med detta avtal och det förfrågningsunderlag som legat till grund för
upphandlingen samt enligt de villkor som framgår av antaget anbud.
4
AVTALSTID
2008-05-01 – 2011-04-30 med option om förlängning maximalt ett (1) år. Vid
avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan uppsägning.
Avisering om förlängning bör ske senast sex (6) månader före avtalsperiodens
utgång.
Oaktat ovanstående avtalstid äger Köparen rätt att förlänga avtalstiden i
lämplig omfattning, dock högst sex månader i det fall en överprövning enligt
Lag (1992:1528) om offentlig upphandling föranleder försening vid kommande
upphandling.
Datum
Diarienr
2 (9)
2008-06-25
Ert datum
Beteckning
16-20
5
KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET
Köpare
Leverantör
Kontaktperson:
Upphandlare Roland Engström
E-post:
[email protected]
Telefon: 0498 26 93 58
Mobil:
Telefax: 0498 20 35 37
Kontaktperson:
Agneta Brangmo
E-post:
[email protected]
Telefon: 070 510 76 61
Mobil: 070 510 76 61
Telefax:
6
KOMMERSIELLA VILLKOR
6.1 Priser
Angivna priser enligt specifikation, bilaga 1, gäller i svenska kronor (SEK) exkl
mervärdeskatt och inkluderar eventuella kostnader för emballage, försäkring,
tull, miljöavgift och transport.
I samtliga priser ingår eventuella avgifter enligt förordningen om
producentansvar för förpackningar (SFS 1997:185).
6.2 Prisjustering
Priserna är fasta tolv (12) månader fr.o.m. 2008-05-01.
Efter 2009-04-30 gäller punkterna b – f.
b) Om Leverantörens kostnader (exkl. valutakostnader) avseende de varor
som omfattas av detta avtal förändras med minst tre (3) procent jämfört med
kostnaderna under offertmånaden, skall vardera parten äga rätt att begära
förhandling om justering av priset med ett belopp motsvarande
kostnadsförändringen.
c) Begäran om prisändring enligt punkt b skall framställas skriftligen och träda
ikraft tidigast en månad efter undertecknandet.
Överenskommen prisändring skall gälla under minst tolv (12) månader.
Det förutsätts att respektive part vid begäran om prisändring antingen hänvisar
till ett överenskommet index eller på annat sätt verifierar att den åberopade
kostnadsförändringen inträffat.
d) Om enligt ovan begärd prisjustering inte accepteras skall den part vars
begäran avslagits äga rätt att frånträda avtalet avseende aktuell vara med
verkan från månadsskiftet närmast efter det att två (2) månader förflutet från
det att begäran om prisjustering framställdes. Fram till denna tidpunkt skall i så
fall det ursprungliga avtalade priset gälla.
Datum
Diarienr
3 (9)
2008-06-25
Ert datum
Beteckning
16-20
e) Prisjustering får inte ske i strid mot vid varje tillfälle gällande allmänna
prisregleringsbestämmelser.
f) Prisjustering får endast ske vid månadsskifte.
6.3 Valutajustering
Efter det att fastprisperioden löpt ut äger parterna rätt att kompensera sig för
valutaförändring överstigande tre (3) % och med en varaktighet av minst en (1)
månad före aviseringen genom justering av gällande prislista, bilaga 1. Avisering skall ske senast en (1) månad före ändringens ikraftträdande.
Växelkurs:
SEK:
EUR:
Anm.: Om särskild valutaklausul överenskommits skall växelkursförändring ej föranleda
prisjustering enligt denna klausul.
Parterna har rätt att med två (2) månaders varsel upphäva avtalet om yrkandet
förändrar priserna till en nivå som inte kan anses skälig eller inte överensstämmer med marknadens prisjusteringar. Tidigare avtalade priser gäller t o m
avtalets upphörande.
6.4
Leveransvillkor
Leverans skall ske DDP enligt Incoterms 2000 (fritt levererat) angiven
leveransadress.
Följesedel, med beställarens ordernummer, skall vara fäst, väl synlig, utanpå
transportförpackning.
6.5 Leveranstid
Leverans sker normalt inom 2-5 arbetsdagar efter inkommen beställning.
Leveranser skall ske under ordinarie arbetstid vardagar mellan kl. 08.00-15.00.
Leveranstid är den tid som åtgår från den dag då leverantören mottagit
beställningen till den dag produkter kan garanteras vara levererade till angiven
leveransadress.
6.6 Leveransförsening och vite
Om leveransförsening inte kan undvikas skall leverantören omgående
meddela köparen, som bedömer om senareläggning av leveransen kan
accepteras.
Vid försening från leverantörens sida i förhållande till överenskomna tidpunkter, som inte beror på köparen, skall köparen vara berättigad att av
leverantören erhålla vite i enlighet med ALOS 05.
Datum
Diarienr
4 (9)
2008-06-25
Ert datum
Beteckning
16-20
Detta vite skall utgå med 1 % vecka, max 10 %.
Alternativt har leverantören rätt att leverera av köparen godkänd likvärdig
produkt utan merkostnad för köparen. I de fall leverantören inte kan
tillhandahålla likvärdig produkt skall köparen äga rätt, efter meddelande till
leverantören, att beställa motsvarande produkt och kvantitet hos annan
leverantör. Merkostnaden för detta debiteras avtalad leverantör.
Villkor i övrigt enligt ALOS 05 p 9-10.
6.7 Leveransadress
Leverans av ingående produkter sker till av beställaren angiven
leveransadress
6.8 Fakturerings- och betalningsvillkor
6.8.1 Faktureringsvillkor
Fakturering sker löpande i efterskott till respektive beställare. Varje
beställning/order faktureras separat. På samtliga fakturor till Gotlands
kommun skall under ”Er referens” följande framgå: ZZ + 4-6 tecken (ex
ZZ0000). Referensen varierar beroende på vilken förvaltning och enhet som
beställer. Referensen skall finnas med på beställningen. Om referens saknas
på fakturan kan det medföra försenad betalning.
6.8.2 Faktureringsadress
Faktura i 1 exemplar ställs till:
Gotlands kommun
Box 1341
621 24 VISBY
Obs! Endast fakturor samt eventuella påminnelser och krav sänds till samma
adress.
6.8.3 Betalningsvillkor
Betalning sker 30 dagar netto efter godkänd leverans och korrekt fakturas
ankomstdag. Motsvarande bestämmelser gäller för avtalad delleverans.
Köparen betalar inte expeditions-, faktura-, miljö- eller andra avgifter från
leverantören eller tredje part. Dessa kostnader är inräknade i priset och
föranleder ej särskild debitering.
6.8.4 Dröjsmålsränta
Om köparen inte betalar faktura i rätt tid skall dröjsmålsränta utgå enligt räntelagens bestämmelser (f.n. referensräntan + 8 %).
Datum
Diarienr
5 (9)
2008-06-25
Ert datum
Beteckning
16-20
7
KVALITET OCH UTFÖRANDE
Ingående produkter i gällande avtal skall till utförande och kvalitet
överensstämma med de specifikationer, anbudsprover och broschyrer, som
Köparen fått i samband med att avtal slutits.
Ändringar under avtalstiden skall meddelas Köparen i god tid, så att denne
kan ta ställning om ändringen kan accepteras eller inte.
8
PROVNING OCH KOMPLETTERINGSKÖP
Köparen förbehåller sig rätten att vid sidan av avtalet under begränsad tid
prova produkter med motsvarande funktion från annan leverantör.
Likaså förbehåller sig köparen rätten till kompletteringsköp när särskild
anpassning krävs.
9
NYA OCH ÄNDRADE PRODUKTER
Nya produkter inom det upphandlade produktområdet som lanseras av
leverantören kan efter köparens val ingå i avtalet. Leverantören skall skriftligen
anmäla sådana produkter till köparen. Efter eventuella förhandlingar om priser
och andra villkor meddelar köparen skriftligen leverantören om produkten ska
ingå i avtalet.
10
UPPHANDLINGSVOLYMER
Eventuellt angivna volymer är uppskattade. Köparen lämnas ingen garanti om
avrop av vissa volymer eller av vissa värden. Skulle köparens avrop enligt
detta avtal under- resp. överstiga beräknad kvantitet skall detta inte betraktas
som avtalsbrott från köparens sida utan leverantören är skyldig att leverera det
verkliga behovet.
11
UPPFÖLJNING OCH STATISTIK
Leverantören skall lämna statistikuppgifter vid anmodan avseende ex
kvantiteter och inköpsbelopp totalt, per varugrupp och per beställande enhet.
Redovisning skall ske minst en gång per år.
12
AFFÄRSUTVECKLING
Leverantören skall i samråd med köparen medverka i önskad affärsutveckling
och ökad kostnadseffektivitet. Eventuella utvecklingsprojekt skall drivas enligt
tidplaner som gemensamt upprättats och godkänts av båda parter. Ett
exempel på sådan utveckling är införande av elektronisk handel.
Datum
Diarienr
6 (9)
2008-06-25
Ert datum
Beteckning
16-20
13
SEKRETESS
Sekretesslagen reglerar frågor om sekretess och tystnadsplikt. För
leverantören och dennes personal gäller samma sekretess som för personal
anställd av köparen.
Leverantören förbinder sig att inte röja eller utnyttja köparens uppgifter, vad
det än må vara (person-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etc.), som kan
komma leverantören tillkänna. Leverantören innefattar alla personer som
leverantören på något sätt involverar för att fullgöra sina åtaganden mot
köparen och andra personer som på något sätt kan komma i kontakt med
uppgifterna.
Motsvarande förbindelse gäller i tillämpliga delar för köparen med reservation
för att inkomna handlingar till myndigheten normalt är offentliga handlingar.
14
ÖVRIGA VILLKOR
14.1 Skadestånd
Skadeståndsanspråk riktade mot köparen som beror på att den andra
avtalsparten inte uppfyllt avtalade villkor, skall ersättas av den avtalsparten.
14.2 Avtalspart
Avtalad leverantör skall i alla frågor vara köparens motpart.
Avtalad leverantör skall även ansvara för eventuell underleverantörs egen
arbetsinsats eller leverans.
14.3 Försäkring
Leverantören skall inneha sedvanlig företagsförsäkring och ansvarsförsäkring
anpassad för den aktuella verksamheten.
14.4 Omförhandling
Köparen förebehåller sig rätten till omförhandling, om sådana politiska beslut
eller organisatoriska förändringar sker, som påverkar eller förändrar
förutsättningarna av tidigare överenskommelse. Leverantören skall meddelas
om omförhandling senast fyra (4) veckor i förväg.
14.5 Fel i vara
Villkor enligt ALOS 05, 19-24.
Datum
Diarienr
7 (9)
2008-06-25
Ert datum
Beteckning
16-20
14.6 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig
handling undertecknad av behöriga företrädare för köparen och leverantören.
14.7 Handlingars inbördes ordning
Kontraktshandlingarna kompletterar varandra.
Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något
avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till
annat, sinsemellan i följande ordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
detta avtal med bilagor inkl ALOS 05
eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget
förfrågningsunderlag med bilagor
eventuella kompletteringar av anbudet
anbud
14.8 Överlåtelse av avtal
Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan
parternas skriftliga godkännande.
14.9 Hävning
Avtalspart har rätt att häva avtalet om motparten i väsentligt avseende inte
uppfyller sina åtaganden enligt avtalet och rättelse inte sker utan dröjsmål efter
skriftligt påpekande. Avtal till följd av denna förfrågan hävs med automatik om
länsrätt eller annan instans förklarar upphandlingen ogiltig eller kräver rättelse
i sådan omfattning att det påverkar val av leverantör. Inga
skadeståndsanspråk med anledning av ovanstående hävning kan riktas från
leverantören till köparen.
Köparen har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om det
framkommer att leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat
sätt i samband med upphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke
oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelningen av kontraktet.
14.10 Befrielsegrunder (Force Majeure)
Gäller enligt gängse grunder för force majeure. Den part som önskar åberopa
sådan omständighet skall omedelbart skriftligen underrätta den andra parten
om uppkomsten härav.
Datum
Diarienr
8 (9)
2008-06-25
Ert datum
Beteckning
16-20
14.11 Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av ingångna överenskommelser skall
avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.
Eventuella tvisteförhandlingar skall i första instans äga rum i Visby.
15
UNDERSKRIFTER
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt.
För köparen
Datum: 2008-06-
Ort:
______________________________________________________________
Underskrift
______________________________________________________________
Namnförtydligande
För leverantören
Datum: 2008-06-
Ort:
______________________________________________________________
Underskrift
______________________________________________________________
Namnförtydligande
Datum
Diarienr
9 (9)
2008-06-25
Ert datum
Beteckning
16-20
ORDERANVISNINGAR
Ordermottagning
Kontaktpersoner: Kundtjänst
E-post:
[email protected]
Telefon: 036 19 89 00
Orderfax: 036 19 88 47
Näthandel/elektronisk handel: Beställningar
kan ske via
internetbutik (webbsida: se nedan) eller elektronisk
handel.
Expeditionstid: Må-fr 07.30-17.00
Hemsida på Internet: www.lyreco.se
Plusgiro: 37 83 20-6
Bankgiro: 140-0175
PRISER
Angivna priser enligt specifikation, bilaga 1, gäller i svenska kronor (SEK) exkl
mervärdeskatt och inkluderar eventuella kostnader för emballage, försäkring,
tull, miljöavgift och transport.
I samtliga priser ingår eventuella avgifter enligt förordningen om
producentansvar för förpackningar (SFS 1997:185).
LEVERANSVILLKOR
Leverans skall ske DDP enligt Incoterms 2000 (fritt levererat) angiven
leveransadress.
Följesedel, med beställarens ordernummer, skall vara fäst, väl synlig, utanpå
transportförpackning.
FEL I VARA
Villkor enligt ALOS 05, 19-24. I övrigt enligt säljarens
reklamationshänvisningar.
Download