Eskelunds Hembageri AB Avtal

advertisement
Datum
Diarienr
1 (14)
2008-06-02
Ert datum
Beteckning
Slutversion
F3 MALL FÖR UPPHANDLINGSKONTRAKT
Upphandling 500-01 Livsmedel
Innehållsförteckning
Sid nr
§1
AVTALSPARTER
3
§2
AVTALSFORM
3
§3
AVTALSOMFATTNING
3
§4
AVTALSTID
3
§5
KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET
3
§6
AVSTÄMNING OCH DAGLIG KONTAKT
3
§7
PRISER
4
§8
SORTIMENT
4
§9
PRISJUSTERING
4
§ 10
BESTÄLLNING
5
§ 11
LEVERANSTILLFÄLLEN
6
§ 12
SEPARAT PACKNING
7
§ 13
13.1
13.2
13.3
13.4
LEVERANS
Felaktig leverans
Försenad eller utebliven leverans
Leveransprecision
Leveransvite
7
8
8
8
8
§ 14
FAKTURERINGSVILLKOR
9
§ 15
FAKTURERINGSADRESS
9
§ 16
DRÖJSMÅLSRÄNTA
9
§ 17
PRICAT
9
§ 18
KVALITET OCH UTFÖRANDE
10
§ 19
PROVNING OCH KOMPLETTERINGSKÖP
10
§ 20
UPPHANDLINGSVOLYMER
10
§ 21
21.1
21.2
21.3
UPPFÖLJNING OCH STATISTIK
Statistik till Upphandlarna
Statistik till BUF och HSF
Statistik till ekostrategerna
10
10
11
11
§ 22
AFFÄRSUTVECKLING
11
§ 23
UTBILDNING
12
Datum
Diarienr
2 (14)
2008-06-02
Ert datum
Beteckning
Slutversion
§ 24
SKADESTÅND
12
§ 25
AVTALSPART
12
§ 26
FÖRSÄKRING
12
§ 27
OMFÖRHANDLING
12
§ 28
ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
12
§ 29
HANDLINGARS INBÖRDES ORDNING
12
§ 30
ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
13
§ 31
HÄVNING
13
§ 32
BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE)
13
§ 33
TVIST
13
§ 34
UNDERSKRIFTER
13
Bilagor:
1. Sortimentsförteckning
Anmärkning: Ovanstående bilaga tillförs i samband med upprättandet av det
slutliga upphandlingskontraktet.
Anmärkning: Texter markerad med blå, kursiv stil i denna mall kommer att
fastställas i samband med upprättandet av
upphandlingskontraktet.
Datum
Diarienr
3 (14)
2008-06-02
Ert datum
Beteckning
Slutversion
§1
AVTALSPARTER
Köpare
Gotlands kommun
621 81 VISBY
Org nr: 212000-0803
Telefon: 0498-26 93 73
Telefax: 0498-20 35 37
Hemsida: www.gotland.se
Leverantör
Eskelunds Hembageri AB
Box 1279
621 41 Visby
Org nr: 556486-2919
Telefon: 0498-21 88 83
Telefax: 0498-21 57 90
Hemsida:www.eskelunds.se
§ 2 AVTALSFORM
Köpeavtal sluts genom ett upphandlingskontrakt i form av ett skriftligt
avropsavtal som undertecknas av parterna.
§ 3 AVTALSOMFATTNING
Leverantören åtar sig att till Gotlands kommun leverera livsmedel i enlighet
med detta avtal och det förfrågningsunderlag som legat till grund för
upphandlingen samt enligt de villkor som framgår av antaget anbud. De
produktgrupper som leverantören är antagen på är nedanstående
Produktgrupp 1, Färskt bröd
§ 4 AVTALSTID
2008-06-01 – 2010-05-31 med option om förlängning upp till tolv (12) månader
två gånger. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan uppsägning.
Oaktat ovanstående avtalstid äger Köparen rätt att förlänga avtalstiden i lämplig
omfattning, dock högst sex månader i det fall en överprövning enligt Lag
(1992:1528) om offentlig upphandling föranleder försening vid kommande
upphandling.
§ 5 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET
Köpare
Leverantör
Kontaktperson:
Upphandlare Thérèse Agehed
E-post:
[email protected]
Telefon:
0498-26 93 73
Telefax:
0498-20 35 37
Kontaktperson:
Håkan Jakobsson
E-post:
[email protected]
Telefon:
0498-21 88 83
Mobil:
0704-91 88 83
Telefax: 0498-21 59 90
§ 6 AVSTÄMNING OCH DAGLIG KONTAKT
Leverantörens personal skall finnas tillgänglig för beställaren mellan kl 07:3016:00 under vardagar på telefon och e-post för:
Datum
Diarienr
4 (14)
2008-06-02
Ert datum
Beteckning
Slutversion

beställning

information

att åtgärda eventuella felleveranser eller andra avvikelser

meddelande om när fullgod leverans kommer att ske.
Kontaktperson
Telefon
E-post
§ 7 PRISER
Angivna priser enligt specifikation, bilaga 1, gäller i svenska kronor (SEK) exkl
mervärdeskatt och inkluderar eventuella kostnader för emballage, försäkring,
tull, miljöavgift och transport.
I samtliga priser ingår eventuella avgifter enligt förordningen om
producentansvar för förpackningar (SFS 1997:185).
§ 8 SORTIMENT
Leverantören är antagen på i bilaga 1 angivet sortiment. På produkter som ryms
inom antaget sortiment men ej är nettoprissatta erhåller beställaren 10% rabatt
på listpris. Kommer att kompletteras med prisbilaga 1.
I de fall en artikel utgår ur sortimentet skall begäran om ersättningsvara
tillsändas kommunen i samband med ordinarie prisjustering och förtecknas i
den av kommunen tillhandahållna excellistan. Ersättningsartikel skall ha minst
den ursprungliga varans kvalitet och maximalt den ursprungliga varans
kilo/liter-pris. Sista siffran i positionsnumret för den vara som ersätter den
antagna varan ändras då från 0 till 1. Om ytterligare en förändring av produkten
sker ändras sista siffran i positionsnumret från 1 till 2 osv.
Kommunen förbehåller sig rätten att kontrollera att ersättningsvaran har minst
den ursprungliga varans kvalitet innan ändringen godkänns.
Tillägg till antaget sortiment kan endast efter godkännande från Gotlands
kommun, Upphandlarna. Tillägg initierade av enskilda verksamheter eller av
leverantören är ogiltiga.
§ 9 PRISJUSTERING
Om leverantörens kostnader avseende de varor som omfattas av detta avtal
skulle förändras jämfört med priser enligt anbud, eller med senare under
avtalstiden skriftligen godkänd prisjustering, skall vardera parten äga rätt att
begära justering av priset enligt nedanstående villkor.
För att ge en stabilare prisutveckling och minska det omfattande administrativa
arbetet i samband med prisändringar, skall antagen leverantör verka för att
prisändringstillfällena blir så få som möjligt. Ändringstillfällena får vara
Datum
Diarienr
5 (14)
2008-06-02
Ert datum
Beteckning
Slutversion
maximalt fyra gånger per år. Möjliga prisjusteringstillfällen är 1:a måndagen i
februari, Maj, September och November.
Begäran om prisändring skall ske skriftligt av antagen leverantör till
Kommunservice, Upphandlarna minst 28 dagar före ovan angivna
prisjusteringstillfällen. Begäran om prisändring skall ske i en av upphandlarna
tillhandahållen excelfil bilaga F3-1.
En eventuell begäran om prisändring skall vara väl dokumenterad och styrkt
samt kunna redovisas för Kommunen efter begäran enligt följande:

underlag utfärdade av råvaruleverantör, tillverkare, underleverantör eller
dylikt där leverantörens inpris vid förra prisjusteringen och nuvarande
inpris anges. Positionsnummer skall anges på underlagen.

ifylld excellista enligt ovan. Aktuell till excellista som skall användas
vid nästa prisjustering mailas ut i samband med godkänd prisjustering.
Prövning kommer därefter att ske om prisändringen kan godkännas av
kommunen. Prishöjning får ej ske med större belopp per kg/liter än den höjning
som leverantören kan bevisa från sin råvaruleverantör, tillverkare,
underleverantör eller dylikt. Sänkning av priset skall ske med minst det belopp
per kg/liter som leverantören har haft från sin råvaruleverantör, tillverkare,
underleverantör eller dylikt.
Om överenskommelse ej kan träffas efter förhandling om prisändringen gäller
följande uppsägningsvillkor. Om begärd prisjustering inte accepteras skall den
part vars begäran avslagits äga rätt att frånträda avtalet avseende aktuell vara
med verkan åtta veckor efter det att begäran om prisjustering framställdes. Fram
till denna punkt skall i så fall det före begärd prisjustering avtalade priset gälla.
Antagen leverantör skall verka för att hålla prisnivån nere och komma med
förslag om åtgärder som kan medföra prissänkningar.
Om kampanjpriser tillämpas under avtalsperioden skall leverantören meddela
Upphandlarna och avroparna detta i god tid så att kampanjpriserna hinner
användas.
9.1 Frukt, grönt och rotfrukter
Prisjustering för varugrupp två får ske en gång per vecka grundat på Årsta
partihallars lista. En lista med tillgängliga produkter skall tillsändas
Upphandlarna per e-post.
9.2 Kött
Priset på färskt kött får prisjusteras högst 6 ggr/år, första måndagen i januari,
mars, maj, juli, september och november. Prisjusteringarna skall vara
upphandlingsenheten tillhanda senast två veckor före föreslagna
prisändringsdatum för godkännande. I övrigt skall prisändring ske enligt kraven
ovan.
§ 10 BESTÄLLNING
Varje arbetsenhet lämnar sin beställning, vilken skall kunna lämnas per telefon,
e-post och telefax. Beställaren bör erhålla positionsmärkta beställningslistor.
Datum
Diarienr
6 (14)
2008-06-02
Ert datum
Beteckning
Slutversion
Som hjälp för anbudsgivaren kan större kvantiteter komma att förbeställas för
att säkerhetsställa att leverantören kan leverera avtalade varor i efterfrågad
mängd. Anbudsgivaren skall ange vilka produkter och kvantiteter som bör
förbeställas vid sådana tillfällen i bilaga F1:1. Leveranstid
Leverans skall ske inom två arbetsdagar på lagervaror och tio arbetsdagar på
beställningsvaror efter inkommen beställning. Om leverans ej kan ske enligt
avtalad leveranstid skall leverantören meddela det omgående till beställaren.
§ 11 LEVERANSTILLFÄLLEN
Leverans skall ske fritt till kommunens samtliga arbetsenheter vid nedanstående
tillfällen per vecka, uppdelat på livsmedelsslag.
1
Färskt bröd:
Strandgärdet samt HSF:s kök på landsbygden: måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag
och lördag, innan 08:00.
Övriga 2 gånger/vecka, innan 08:00
2
Frukt, grönt och rotfrukter
*Strandgärdet: måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag
* Lännaskolan, Säveskolan, Södervärnsskolan Romaskolan, Klinteskolan, Hemse VC och
Högbyskolan: 3 gång/vecka
*Övriga 1 gång/vecka
3
Kolonial
*Strandgärdet , Lännaskolan, Säveskolan, Södervärnsskolan Romaskolan, Klinteskolan,
Hemse VC och Högbyskolan: 2 gånger/vecka
*Övriga 1 gång/vecka
4
Nutritionsprodukter
1 gång/vecka
5
Konfektyr
1 gång/vecka
6
Bryggeri
1 gång/vecka
7
Kylda livsmedel
*Säveskolan, Södervärnsskolan, Strandgärdet och Lännaskolan: tisdag, onsdag, torsdag,
fredag
*Romaskolan, Klinteskolan, Hemse VC och Högbyskolan: 2 gånger/vecka
*Övriga 1 gång/vecka
8
Frysta livsmedel
*Säveskolan, Södervärnsskolan, Strandgärdet och Lännaskolan: tisdag, onsdag, torsdag,
fredag
*Romaskolan, Klinteskolan, Hemse VC och Högbyskolan: 2 gånger/vecka
*Övriga 1 gång/vecka
9
Ost och mejeri (kylt)
Mjölk
*Säveskolan, Södervärnsskolan, Strandgärdet och Lännaskolan: måndag, tisdag, onsdag,
Datum
Diarienr
7 (14)
2008-06-02
Ert datum
Beteckning
Slutversion
torsdag, fredag
*Övriga 2 gånger/vecka
Ost:
*Säveskolan, Södervärnsskolan, Strandgärdet och Lännaskolan: tisdag, onsdag, torsdag, fredag
*Romaskolan, Klinteskolan, Hemse VC och Högbyskolan: 2 ggr/v
*Övriga 1 gång/vecka
10
Glass (fryst)
1 gång/vecka
Extraleveranser utöver de ovan angivna skall kunna ske tisdag-fredag. För
beställningar avseende extraleveranser får en leveransavgift på 300 SEK uttagas
för leveranser med ett varuvärde understigande 3000 SEK.
§ 12 SEPARAT PACKNING
Anbudsgivaren skall kunna packa varorna i mindre poster enligt avroparens
beställning. Delning av förpackning skall erbjudas för de produkter som
anbudsgivaren har angivit i sortimentsbilagan. Separat pris på delad produkt är
tillåtet och skall i förekommande fall anges i bilaga F2:1,
Sortimentsförteckning.
§ 13 LEVERANS
Leverans skall ske DDP enligt Incoterms 2000 (fritt levererat) angiven
leveransadress.
Leverans av beställda varor skall ske i rullbur till anvisade avställningsplatser
innanför dörr. Burar skall inte packas över burens maxhöjd. Packning skall ske
sammanhållet per produkt. Kylda, frysta och ej kylda varor skall inte packas
tillsammans.
Leveranser skall ske i enlighet med svensk- och EU-lagstiftning, förordningar
samt branschriktlinjer.
http://www.slv.se/upload/dokument/livsmedelskontroll/branschriktlinjer/Djupfr
ysta_livsmedel_branschriktlinge_feb_2007.pdf
Vid godsmottagandet kommer leveransen att besiktas och eventuella
transportskador reklameras hos speditören/chauffören. Om en vara avviker från
kvalitets- eller miljökrav enligt avtal kommer kommunen reklamera felet inom
två arbetsdagar från det att felet uppdagades. Kommunen har ej ansvar för och
skall ej debiteras för de varor som inte beställts eller inte uppfyller avtalade
kvalitets- och miljökrav.
Om varar skadas under leveransen skall dessa varor omedelbart ersättas av nya
alternativt krediteras efter överenskommelse med beställaren. Mjölk i 20litersförpackningar skall levereras i mjölkburar med mellanläggen nedfällda.
Följesedel i ett exemplar skall åtfölja levererade varor. Avroparens namn,
leveransdatum och leveransadress anges på alla handlingar. Leverans skall ske
mellan 07.30 och 13:00. Avvikelse från leveranstiderna får endast ske efter
överenskommelse med beställaren.
Datum
Diarienr
8 (14)
2008-06-02
Ert datum
Beteckning
Slutversion
Levererade produkter skall ha en hållbarhet på

minst fem dagar för mjölk

minst sju dagar för övriga kylda livsmedel

minst tre månader för frysta livsmedel
Vid kompletterande beställning där leverans sker tillsammans med i §11
angivna fria leveranstillfällen får inte minimiorderavgift uttas och hela
leveransen skall ha en fraktsedel samt en faktura.
13.1 Felaktig leverans
Vid felaktig leverans skall leverantören, så snart han får meddelande från den
avropande enheten, göra en omleverans. Ej beställda varor skall avhämtas
omgående och på leverantörens bekostnad.
13.2 Försenad eller utebliven leverans
Vid försenad eller utebliven leverans skall anbudsgivaren omgående ta kontakt
med beställaren och åtgärda leveransproblemet. Beställaren tar kontakt med
anbudsgivarens ordermottagare om leverans ej kommit fram i tid och
förhandsinformation ej delgivits. Anbudsgivaren har rätt att leverera av köparen
godkänd likvärdig produkt senast samma dag utan merkostnad för köparen. I de
fall anbudsgivaren inte kan tillhandahålla likvärdig produkt skall köparen äga
rätt att efter meddelande från anbudsgivaren, beställa motsvarande produkt och
kvantitet hos av anbudsgivaren anvisad leverantör. Fakturering skall ske från
anbudsgivaren. Om kommunen drabbas av en merkostnad skall anbudsgivaren
stå för denna merkostnad. Dessa produkter skall markeras med ersättningsvara i
statistiken som tillsänds upphandlarna genom att den sista siffran i
positionsnumret sätts till 9.
13.3 Leveransprecision
Leverantören skall på köparens anmodan kunna presentera leveransprecision
under avtalstiden. Den skall redovisas enligt köparens önskade leveransdatum
samt leverantörens bekräftade leveransdatum. Leverans som sker senare än i
avtalet angiven leveranstid skall räknas som försenad leverans oavsett bekräftat
datum från säljaren. Begär köpare leverans tidigare än i avtalet angiven
leveranstid och säljaren inte kan leverera inom den tiden skall inte leveransen
betraktas som försenad.
13.4 Leveransvite
Beställaren skall vara berättigad att av anbudsgivaren erhålla ett leveransvite på
500 SEK per tillfälle vid:
 försening från leverantörens sida i förhållande till överenskomna tidpunkter,
som inte beror på köparen, och där godkända åtgärder enligt 13.2 inte har
vidtagits
 felaktig leverans, där godkända åtgärder enligt 13.1 inte har vidtagits
 utebliven leverans/uteblivna produkter, där godkända åtgärder enligt 13.2 inte
har vidtagits
 leverans av produkter som inte uppfyller datumkraven enligt §13 och
omleverans inte har genomförts inom leveranstiden
Datum
Diarienr
9 (14)
2008-06-02
Ert datum
Beteckning
Slutversion
§ 14 FAKTURERINGSVILLKOR
Faktura betalas 30 dagar netto efter fakturans ankomstdag och godkänd
leverans. Faktura skall utställas i ett exemplar och sändes till beställaren i
efterskott. Inga minimiorderavgifter accepteras för huvudleverans.
Samlingsfaktura bör omfatta en period om minst 14 dagar, respektive order
skall kunna urskiljas på samlingsfakturan. Är fakturan felaktig återsändes den
till leverantören utan vidare åtgärd.
För fakturan gäller följande:
 Pris anges i SEK.
 Mervärdesskatt tillkommer med vid leveransdagen gällande momssats.
 Inga generella avgifter som expeditions-, fakturerings- och
påminnelseavgifter accepteras.
 Av fakturan skall följande framgå: Beställare, beställningsreferens,
positionsnummer, antal, nettopris alternativt bruttopris och rabattsats
 På samtliga fakturor till Gotlands kommun skall under ”Er referens” följande
framgå: ZZ+4-6 tecken (ex ZZ0000). Referensen varierar beroende på vilken
förvaltning och enhet som beställer. Referensen skall alltid anges i samband
med beställning. Om referens saknas på fakturan kan det medföra försenad
betalning.
§ 15 FAKTURERINGSADRESS
Faktura i 1 exemplar ställs till:
Gotlands kommun
Box 1341
621 24 VISBY
Även eventuella påminnelser och krav sänds till samma adress.
§ 16 DRÖJSMÅLSRÄNTA
Dröjsmålsränta betalas enligt räntelagen. Att hantera dröjsmålsräntefakturor
kostar hanteringstid och administrationskostnader, dröjsmålsräntefakturor under
100 kronor accepteras inte, eftersom hanteringskostnaden vida överstiger
fakturabeloppet.
Fakturor för dröjsmålsränta skickas till beställande enhet. Samlingsfakturor
avseende dröjsmålsräntor för flera olika verksamheter inom kommunen
accepteras ej.
§ 17 PRICAT
SFTI Pricat är namnet på ett standardiserat format för överföring av priser
elektroniskt mellan leverantör och köpare. En del av kommunens verksamheter
använder kostprogrammet Aivo vilket stöds av Pricat-uppdateringar. Prisfil i
Datum
Diarienr
10 (14)
2008-06-02
Ert datum
Beteckning
Slutversion
Pricat-format skall lämnas till Måltidsservice HSF och Kostchef BUF. Prisfilen
skall uppdateras under hela avtalsperioden och omfatta hela det antagna
sortimentet. Ny fil skall skickas efter av kommunen skriftligen godkänd
prisjustering. Filen skall inkludera korrekt EAN-kod för förpackade varor.
§ 18 KVALITET OCH UTFÖRANDE
Ingående produkter i gällande avtal skall till utförande och kvalitet
överensstämma med de specifikationer, anbudsprover och broschyrer, som
Köparen fått i anbudet eller i samband med provsmakning.
Förändringar i receptur, smak, konsistens, tillagningsegenskaper eller
förpackningsstorlek skall i förväg meddelas Köparen och kan leda till förnyad
prövning av avtalets giltighet för berörd produkt.
§ 19 PROVNING OCH KOMPLETTERINGSKÖP
Köparen förbehåller sig rätten att vid sidan av avtalet under begränsad tid prova
produkter med motsvarande funktion från annan leverantör.
Köparen förbehåller sig rätten till kompletteringsköp när särskild anpassning
krävs och leverantören har tillfrågats men ej kan leverera efterfrågad produkt.
§ 20 UPPHANDLINGSVOLYMER
Eventuellt angivna volymer är uppskattade. Köparen lämnas ingen garanti om
avrop av vissa volymer eller av vissa värden. Skulle köparens avrop enligt detta
avtal under- resp. överstiga beräknad kvantitet skall detta inte betraktas som
avtalsbrott från köparens sida utan leverantören är skyldig att leverera det
verkliga behovet.
§ 21 UPPFÖLJNING OCH STATISTIK
21.1 Statistik till Upphandlarna
Statistik skall lämnas för denna upphandling till Upphandlarna och skall vara
utformad enligt nedan:


per nettosatt produkt, position med följande kolumner
o Positionsnummer
o Artikelnummer
o Benämning
o Antal avrop
o Antal kg/l/(st) totalt
o Försäljningssumma
per icke nettosatt produkt, position med följande kolumner
o Positionsnummer
o Artikelnummer
o Benämning
o Antal avrop
o Antal kg/l/(st) totalt
o Försäljningssumma
Datum
Diarienr
11 (14)
2008-06-02
Ert datum
Beteckning
Slutversion
 totalt inom avtalat nettosortiment
 totalt utom avtalat nettosortiment
 totalt ekologiskt respektive konventionellt
 total försäljningssumma
Statistiken skall lämnas som en excelfil senast den 28 februari och omfatta
föregående år.
21.2 Statistik till BUF och HSF
Förvaltningsspecifik statistik skall omfatta leveranser till Barn- och
utbildningsförvaltningen (BUF), Restaurang Strandgärdet (Visby Lasarett) och
äldreomsorgens särskilda boenden (HSF) och skall vara utformad enligt nedan.
 per nettosatt produkt
 per icke nettosatt produkt
 totalt inom avtalat nettosortiment
 totalt utom avtalat nettosortiment
 ekologiskt respektive konventionellt
 total försäljningssumma
Statistiken skall lämnas per kilo/liter samt i kronor.
21.3 Statistik till ekostrategerna
Statistik skall varje kvartal lämnas till:
Gotlands kommun
Ekostrategerna
621 81 VISBY
Statistiken skall omfatta nedanstående produkter
 Ekologisk mellanmjölk 20 Liter
 Ekologisk mellanmjölk 1 Liter
 Ekologisk A-fil
 Ekologisk kaffe 100 g
 Ekologisk kaffe 500 g
 Ekologisk kaffe 1 kg
 Ekologisk pannkaka
 Ekologiska köttbullar
 Ekologisk frukt, grönsaker, rotfrukter och potatis
Statistiken skall vara uppdelad per avropare(ZZ nr) samt per produkt och
innehålla följande uppgifter:





antal kg/l,
avtalat kg/l-pris,
kg/l-pris för konventionellt odlad produkt och
försäljningssumma.
Ackumulerad försäljningssumma per år.
§ 22 AFFÄRSUTVECKLING
Leverantören skall i samråd med köparen medverka i önskad affärsutveckling
och ökad kostnadseffektivitet. Eventuella utvecklingsprojekt skall drivas enligt
tidplaner som gemensamt upprättats och godkänts av båda parter.
Datum
Diarienr
12 (14)
2008-06-02
Ert datum
Beteckning
Slutversion
Leverantören skall vid problem eller på anmodan medverka i
uppföljningsmöten mellan parterna. Dessa möten skall fortgå tills problemet har
upphört. Parterna bär sina respektive kostnader för dessa möten
§ 23 UTBILDNING
I samråd med kommunen skall leverantören om köparen så önskar informera
om upphandlade produkter i syfte att uppnå ett optimalt resultat beträffande
teknik, funktion och ekonomi i användandet av produkterna.
Upplägg och omfattning sker efter överenskommelse med köparen.
§ 24 SKADESTÅND
Skadeståndsanspråk riktade mot köparen som beror på att den andra
avtalsparten inte uppfyllt avtalade villkor, skall ersättas av den avtalsparten.
§ 25 AVTALSPART
Avtalad leverantör skall i alla frågor vara köparens motpart.
Avtalad leverantör skall även ansvara för eventuell underleverantörs egna
arbetsinsats eller leverans.
§ 26 FÖRSÄKRING
Leverantören skall inneha sedvanlig företagsförsäkring och ansvarsförsäkring
anpassad för den aktuella verksamheten.
§ 27 OMFÖRHANDLING
Köparen förebehåller sig rätten till omförhandling, om sådana politiska beslut
eller organisatoriska förändringar sker, som påverkar eller förändrar
förutsättningarna av tidigare överenskommelse. Leverantören skall meddelas
om omförhandling senast fyra (4) veckor i förväg.
§ 28 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig
handling undertecknad av behöriga företrädare för köparen och leverantören.
§ 29 HANDLINGARS INBÖRDES ORDNING
Kontraktshandlingarna kompletterar varandra.
Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende
gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat,
sinsemellan i följande ordning:
1.
2.
3.
4.
skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
detta avtal med bilagor inkl ALOS 05
eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget
förfrågningsunderlag med bilagor
Datum
Diarienr
13 (14)
2008-06-02
Ert datum
Beteckning
Slutversion
5. eventuella kompletteringar av anbudet
6. anbud
§ 30 ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan parternas
skriftliga godkännande.
§ 31 HÄVNING
Avtalspart har rätt att häva avtalet om motparten i väsentligt avseende inte
uppfyller sina åtaganden enligt avtalet och rättelse inte sker utan dröjsmål efter
skriftligt påpekande. Avtal till följd av denna förfrågan hävs med automatik om
länsrätt eller annan instans förklarar upphandlingen ogiltig eller kräver rättelse i
sådan omfattning att det påverkar val av leverantör. Inga skadeståndsanspråk
med anledning av ovanstående hävning kan riktas från leverantören till köparen.
Köparen har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om det
framkommer att leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat
sätt i samband med upphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke
oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelningen av kontraktet.
§ 32 BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE)
Enligt ALOS, 05 punkt 22..
§ 33 TVIST
Tvist angående tolkning eller tillämpning av ingångna överenskommelser skall
avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.
Eventuella tvisteförhandlingar skall i första instans äga rum i Gotlands län.
§ 34 UNDERSKRIFTER
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt.
För köparen
Datum: 2008-06-
Ort:
______________________________________________________________
Namn
Datum
Diarienr
14 (14)
2008-06-02
Ert datum
Beteckning
Slutversion
______________________________________________________________
Namnförtydligande
För leverantören
Datum: 2008-06-
Ort:
______________________________________________________________
Namn
______________________________________________________________
Namnförtydligande
Download