Nyhetsbrev april 2016 Hofors

advertisement
Nyhetsbrev
April 2016 | Hofors | www.gastrikevatten.se
Ska du dränera eller
gräva för ledningar?
Innan du ska dränera eller gräva för
ledningar på din tomt är det bra
att du kontaktar oss för att ta reda
på hur dina ledningar är anslutna
till det kommunala VA-nätet.
Det är bra att tänka efter innan du
börjar arbetet för att minska risken för översvämningar
och skador på din egen fastighet.
Det är inte tillåtet att koppla dagvattnet till avloppet. Dagvatten
är regn- och smältvatten från exempelvis tak och garageuppfarter.
Kolla med oss om det är möjligt att ansluta din fastighet till systemet
för dagvatten och få tips på hur du kan ta hand om ditt dagvatten
på ett säkert sätt. Hör av dig till oss så berättar vi mer eller läs om
dagvatten på vår webb.
Tack för att du väljer biltvätten!
På en biltvätt fångar anläggningens rening upp tungmetaller,
oljerester och föroreningar från din bil. Sedan leds vattnet till
det kommunala reningsverket där det renas en gång till.
STORA
BILTVÄTTARH
Kolla gärna efter en miljömärkt
ELGEN
25-26 APRIL
fordons­tvätt. Genom att dosera med
måtta håller du nere konsumtionen av
tensider och kemikalier som finns
i bilschampo och avfettningsmedel.
Om du spolar av bilen på gatan
finns ingen rening som fångar upp
kemikalierna.
Det är lätt
att
tvätta bile
n rätt
Bilar ska inte
brunnar och tvättas hemma. När
du spolar
av bilen rinner
vattenlevandvidare, helt orenat
, till närma
e organismer
miljöfarliga
ste sjö eller
zink? Visst,
tungmetaller
och badan
hav. Det
miljömärkta
de barn.
ner i dagva
och allra
Vem vill simmaförgiftar miljön för
helst på en rengöringsmedel är
fiskar, skaldju tteni olja, kadmi
bra, men
miljömärkt
r,
det räcker
um, bly, nickel,
biltvätt.
Läs mer på
inte. Bilen
mittvatten.se
krom och
ska tvättas
på en biltvät
t,
020-37 93 00 | [email protected]
Besöksadress: Hamnleden 20, Gävle
Öppet måndag–fredag 9–12, 13–15
Förbättra reningen
av dricksvattnet
Nu utreder Gästrike Vatten hur vi kan
göra reningen av dricksvattnet i Hofors
effektivare och bättre!
Råvattnet som vi gör dricksvatten av innehåller
organiskt material från naturen, till exempel
löv och nedbrutna växter. Det ger utmaningar
i reningsprocessen. Under hösten har Julia
Tirén Ström gjort sitt examensarbete hos
Gästrike Vatten. Hon har bland annat använt
nya analysmetoder för att utvärdera hur dagens
reningsprocess kan förbättras. Vi kommer att
använda hennes resultat när vi fortsätter att
utreda och undersöka nya tekniker för att rena
dricksvattnet i Hofors.
Taxan byggs på nytt sätt
Nytt för VA-taxan är att den gamla fasta avgiften och lägenhetsavgiften ersätts av en ny fast mätaravgift.
Nytt är också att den fasta mätaravgiften är större än den rörliga. Den nya taxan började gälla i januari 2016.
Den rörliga avgiften beror på hur
många kubikmeter vatten du
använder. Den täcker till exempel
löpande kostnader för att producera och distribuera dricksvatten och
rena avloppsvatten.
Exempel 1
Den fasta mätaravgiften beror på
hur stor vattenmätare du har. Avgiften bekostar till exempel skydd
av vattentäkter, investeringar och
underhåll av reningsverk, vattenverk, vattentorn och ledningsnät.
Även administrativa kostnader så
som kundservice och fakturering.
Villa med förbrukning på 150 m³ vatten per år:
Din totala kostnad blir ungefär 7–10 procent lägre än tidigare,
det blir cirka 840 kronor mindre per år i Hofors.
Exempel 2
Villa med förbrukning på 50 m³³ vatten per år:
Din totala kostnad blir något högre än tidigare, cirka
485 kronor mer per år i Hofors.
Mer stabil taxa
020-37 93 00 | [email protected]
Besöksadress: Hamnleden 20, Gävle
Öppet måndag–fredag 9–12, 13–15
Hofors april 2016
Den nya taxan blir mer stabil inför konjunktursvängningar samt vid
investeringar utifrån nya lagar och krav. Den fasta mätaravgiften
styrs av vattenmätarens storlek och det gör att nivån på avgiften
styrs av behovet som varje kund har.
Den nya taxan kommer att förändra den totala årskostnaden för
lågförbrukare och en del företag har eller kommer att byta vattenmätare. Men en mer stabil VA-taxa kommer på sikt att gagna både
små och stora kunder.
Download