I glesbygd kan idag endast optisk fiber klara

advertisement
AFFÄRSPROJEKTPLAN
Projektgruppen / Nordanstigs Byafiber
Projektbeskrivning
• Föreningarna har till ändamål att ersätta kopparnätet med 100% nergrävd optisk
fiber för data- och telekommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
• Målsättningen är att bygga ett passivt optiskt accessnät med avsikt att ansluta
samtliga fastigheter som är intresserade.
• Avsikten är att bygga ett framtidssäkert och snabbt telekommunikationsnät med den
senaste tekniken.
• Vidare avser vi att tillsammans med medlemmarna förhandla fram fördelaktiga
villkor och tjänstepaket för tele, TV och internet, både för permanent boende,
fritidsboende och företag.
• Tillsammans med kommunen arbeta fram tekniska och ekonomiska lösningar för
samhällstjänster som t.ex. utbildning, sjuk- och åldringsvård samt turism.
.
Projektomfång
Handlingsplan Byanät
1) Skapa ekonomiska byafiberföreningar med uppgift att göra upp kartor med alla potentiella kunder inprickade samt
bilda arbetsgrupper för att informera och registrera intresse och medlemskap i respektive byafiberförening.
2) Bygga upp styrgrupp, projektorganisation, logistik, ekonomi och informationsavdelning för projektstyrning.
3) Upphandla projektörer/systemleverantör, kommunikationsoperatör samt drift- och underhålls tjänster genom att
annonsera och bjuda in till anbud, utvärdera dessa samt skriva avtal för var och en av byafiberföreningarna.
.
4) Bygga upp entreprenörspool för markarbeten
5) I samråd med vald systemleverantör utverka projekt och tidplaner och ansvarsfördelning för projektens
genomförande inklusive bidragsansökan.
.
Projektomfång (forts.)
Syfte/affärsbehovet av projektet
Syftet är att bygga accessnätet från varje fastighet ut till stamnätets anslutningspunkt, samt
att på vissa platser komplettera stamnätet. Affärsbehovet att nå ut till alla fastigheter i
Nordanstigs glesbygd är mycket stort. Byalagskonceptet är den enda möjligheten att inom
tidsramen för regeringens mål (90 % av landets befolkning ska innan utgången av år 2020 ha
blivit erbjuden optisk fiber*) kunna bygga ut fibernätet. Marknadsvärdet för kommersiella
företag är för lågt och det blir för dyrt för slutkunden!
* I glesbygd kan idag endast optisk fiber klara kraven på snabba telekommunikationer!
Koppling till andra projekt
Ett önskemål för att kostnadseffektivt kunna få ut fiber till glesbygden är att bygga vidare på
det nät som kommunen redan byggt mellan våra huvudorter.
Projektets intressenter
Vanliga hushåll, småföretagare/företag, kommunens verksamheter inom t.ex. välfärd- och
samhällstjänster.
.
Strategier
De övergripande strategierna är:
- Den senaste tekniska landvinningarna ska tillämpas, vilket bl.a. innebär att utrustningen som installeras
i varje hus ska klara minst 1Gb hastighet i båda riktningar. Vid uppstart av nätet kan i en övergångstid
endast 100 Mb i båda riktningarna erbjdas.
- Allt material ska klara vårt stränga krav på livslängd och kvalitet
- Kostnaderna ska hållas nere dels med hjälp av en god projektstyrning och med så mycket arbete som
möjligt ska ske med egen ideell arbetskraft samt långsiktiga avtal med associera grävarpol.
- Varje byalag äger och tar in hyresintäkterna, för att på så sätt finansiera den del av kostnaderna som
inte täcks av bidrag och ideellt arbete. Dessa intäkter används bl.a. till att betala av den insats som ska
täcka de 40% av byggkostnaden som inte täcks av det statliga bidraget.
.
Slutprodukter
Projektens slutprodukter
Projekteten anses avslutade när samtliga byalag har tänt det passiva nätet, vilket
betyder att medlemmarna får tillgång till erbjudna tjänster över de nya
teleledningarna (optiska fibernätet).
Därefter övergår projekten i ”förvaltningsfasen” minimum under de antal år som
stipuleras i kraven från bidragsgivarna (fn 5 år).
De tjänster som levereras är de som byalagen och dess medlemmar förhandlat fram i
samråd med vald kommunikationsoperatör. Byalagen tillhandahåller ett öppet nät,
vilket innebär att bl.a. kommunens olika samhälls- och välfärdstjänster kommer att
finnas tillgängliga.
.
Framgångsfaktorer
- Ett genomtänkt och gott samarbete med berörda kommuner
- Korta beslutsvägar med våra olika kontrakterade leverantörer av:
- Det passiva nätets byggnad (Eltel)
- Kommunikationsoperatör (Zitius)
- Samt drift och underhåll (meddelas senare)
- Projektorganisationen byggs upp professionellt
- Logistikfunktionerna fungerande 24/7.
- Finansieringen är på plats och utan kommunal borgen!
Download