Bra LVM

advertisement
4 MAJ 2012
Bra LVM-intyg
Det är bra att tänka på vad Förvaltningsrätten vill veta. I lagstiftningen står
”utsätta sin psykiska och fysiska hälsa för allvarlig fara”. Exempel på detta
är aktuell anamnes på infektioner eller andra skador av injektionsmissbruk,
överdoser eller psykoser. När det gäller alkohol kan det vara riskbeteende, t
ex, balansera på räcke på hög höjd eller skador. Allvarligare leverpåverkan,
Wernicke!, tidigare delirium eller andra somatiska skador är också skäl för
intyg - i kombination med daglig hög konsumtion. Socialförvaltningen gör
också LVM-ansökan om det gäller unga med fortgående missbruk som
riskerar att förstöra sina liv, detta gäller många injektionsmissbrukare, mera
sällan alkoholmissbruk. Våld mot närstående är också en LVM-indikation.
Suicidhot enbart under alkohol- eller drogpåverkan och utan psykisk
sjukdom kan också föranleda LVM-anmälan även om LPT där går före.
Vid akuta LVM-ärenden kan intyget vara rätt kortfattat, det ska bara framgå
att patientens liv är i fara och att vården behöver inledas omedelbart. Ett
vanligt LVM-ärende tar i regel 1 månad till verkställighet och då behövs ett
mera utförligt LVM-intyg.
Anamnes:
Känd psykisk sjukdom inkl vårdepisoder, medicinering och utveckling den
senaste tiden.
Skador till följd av missbruket, både somatiska och psykiska. Vilka insatser
har gjorts från sjukvården?
Aktuella psykiska och somatiska sjukdomar
T ex ADHD, epilepsi, diabetes, hypertoni.
Aktuellt missbruk
Beskriv den senaste tiden intag av droger och dess medicinska konsekvenser.
Somatiskt status
STICKMÄRKEN, abstinens, skador till följd av missbruket. Leverpalpation,
gärna också leverprov.
Psykiskt status
Särskilt gällande insikt, motivation, eget ansvar, inställning till vård och
behandling.
Sammanfattande bedömning
Beskriv ovanstående och ange vad uppgifterna grundas på, t ex egen
kännedom eller journaluppgifter. Det är också bra om det i
sammanfattningen framgår hur akut vårdbehovet är.
För Socialförvaltningen
För primärvården Luleå-Boden
Ralph Nilsson, sektionschef
Anna Karin Fahlén, distriktsläkare
Kate Oskarsson, gruppledare
1
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards