Tonåringars psykiska hälsa - utvecklingen under de senaste 30 åren

advertisement
S J Ä LV R A P PO RT E R A D P S Y K IS K H Ä L SA B L AN D 1 1 - , 1 3 - OCH 1 5 -Å RI N G A R
Tonåringars psykiska hälsa
– utvecklingen under de senaste 30 åren
Uttrycket ”psykisk ohälsa” används vanligen för att be­teckna
olika typer av tillstånd som nedstämdhet, oro och sömn­
svårigheter. Ofta innefattas också olika former av värk som
kan vara uttryck för psykologisk belastning, som huvud­
värk, ont i magen och ont i ryggen. Besvären hänger många
gånger ihop.
Andelen 13- och 15-åringar som uppgett att de har haft
minst två psykosomatiska besvär i veckan de senaste sex
månaderna, har gradvis ökat. Det har skett en fördubbling
under perioden 1985/86 till 2013/14, både för flickor och
pojkar. För 11-åringarna har det inte skett någon förändring.
Miljön i hemmet och miljön i skolan är avgörande för
hur barn och unga mår. Det är därför viktigt att se om, och
i så fall hur, dessa miljöer har förändrats för att finna orsa­
kerna till den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga.
Resultaten från Skolbarns hälsovanor visar till exempel
att en övervägande majoritet av eleverna uppger att de har
lätt för att tala med sina föräldrar om saker som bekymrar
dem, vilket tyder på att de flesta har en trygg hemmiljö.
Figur 1. Andel (%) flickor, i respektive ålder, som uppgett att de har
haft minst två somatiska* eller psykiska besvär** mer än en gång
i veckan de senaste sex månaderna, 1985/86–2013/14.
60
50
40
30
20
10
0
1993/94
Flickor 11 år
1997/98
2001/02
Flickor 13 år
2005/06 2009/10
2013/14
Flickor 15 år
Till somatiska besvär hör huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen samt känt mig yr.
Till psykiska besvär hör känt mig nere, varit irriterad eller på dåligt humör, känt mig
Figur
2. samt
Andel
(%)
pojkar,
i respektive ålder, som uppgett att de har
nervös
haft
svårt
att somna.
haft minst två somatiska* eller psykiska besvär** mer än en gång
i veckan de senaste sex månaderna, 1985/86–2013/14.
60
50
40
30
20
10
0
Skolbarns hälsovanor är ett internationellt forskningsprojekt som Världshälsoorganisationen (WHO) samordnar.
Studien genomförs vart fjärde år och Sverige har deltagit
sedan 1985. Det är en enkätundersökning bland 11-, 13- och
15-åringar där en rad frågor ställs som rör olika dimensioner
av hälsa, hälsobeteenden och miljöer som på olika sätt har
betydelse för hur barn och ungdomar mår. Under 2013/14
genomfördes den åttonde datainsamlingen där närmare
8 000 elever från cirka 400 skolor över hela landet deltog.
Syftet med Skolbarns hälsovanor är att öka kunskapen
om levnadsvanor och förhållanden som anses viktiga för
barns och ungdomars hälsa, följa utvecklingen över tid samt
göra jämförelser med barn och ungdomar i andra deltagande
länder.
1985/86
1985/86
1993/94
Pojkar 11 år
1997/98
2001/02
Pojkar 13 år
2005/06 2009/10
2013/14
Pojkar 15 år
* Till somatiska besvär hör huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen samt känt mig yr.
** Till psykiska besvär hör känt mig nere, varit irriterad eller på dåligt humör, känt mig
nervös samt haft svårt att somna.
När det gäller miljön i skolan är utvecklingen däremot
blandad. Å ena sidan visar undersökningen att de flesta
elever tycker om skolan och att en övervägande majoritet
av eleverna i alla tre åldrar uppger att de trivs med sin klass
och sina lärare. Å andra sidan är det allt fler som uppger att
de är stressade över skolarbetet.
Utöver skolstress har faktorer som den ökade individu­
aliseringen, de ökade trösklarna till arbetsmarknaden
ISBN 978-91-7603-325-8 (PDF), JUNI 2014 GRAFISK PRODUKTION: TYPOFORM
De senaste resultaten från Skolbarns hälsovanor
visar att allt fler tonåringar uppger att de ofta
har psykosomatiska besvär. Bland 15-åriga flickor
är andelen den största sedan studien började
i mitten på 1980-talet, 57 procent.
och den höga ungdomsarbetslösheten tidigare lyfts fram
som tänkbara bidragande orsaker till den ökade psykiska
ohälsan bland unga.1, 2 Fördjupade analyser krävs för att
få ökade kunskaper om, och i så fall hur, dessa faktorer
påverkat utvecklingen.
I Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa
bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige, presenteras ytterligare
resultat om självskattad psykisk hälsa från den senaste
data­insamlingen av studien Skolbarns hälsovanor, se
www.folkhalsomyndigheten.se.
1. Socialstyrelsen. Folkhälsorapport 2009. Stockholm: 2009.
2. Socialstyrelsen. Psykisk ohälsa bland unga – Underlagsrapport till Barn
och ungas hälsa, vård och omsorg 2013. Stockholm: 2013.
Solna Nobels väg 18, 171 82 Solna Östersund Forskarens väg 3, 831 40 Östersund.
www.folkhalsomyndigheten.se
Download