Ungdomar, stress och psykisk ohälsa

Barn och stress
Frisk och underkänd eller utbränd och godkänd?
Peter W ährborg M D PhD FE SC
Professor i beteendem edicin
D ocent i kardiologi
Leg. Läkare, psykolog, psykoterapeut
Om barn, unga och stress
•
•
•
•
•
Alla färdas inte väl
Hur ett barn blir till – del 2
Hur mår Sveriges barn och unga?
Skolan
Stress skapar ohälsa och försämrad inlärning
•
•
•
•
•
Alla färdas inte väl
Hur ett barn blir till – del 2
Hur mår Sveriges barn och unga?
Skolan
Stress skapar ohälsa och försämrad inlärning
Alla färdas inte väl !
Once upon a time ….
Hur ett barn blir till – del 2
Hur mår Sveriges barn och unga?
Skolan
Stress skapar ohälsa och försämrad inlärning
Utveckling och tillväxt av fosterhjärnan
Bildas 100 miljarder nervceller
200.000 celler/min !
Väger 3-400 gram = 10%
av kroppsvikten
Vid 10 – 12 månaders spädbarnsålder bildas en miljon nya synapser i
sekunden !!! Sen fortsätter hjärnan utvecklas upp till 25 års ålder.
Barnets och den vuxnes neurobiologiska utveckling
Vid 18 månader börjar barnet kunna känna igen sig i en spegel
Småbarnet (två-sju år)
Under denna fas har den våldsamma bildningen av nya synapser planat ut. I stället
försvinner många ”onödiga” synapser. Hjärnan börjar organiseras. Sannolikt försvinner
också en del onödiga nervceller.
In i vuxenlivet
Hjärnbarken utvecklas från nack- till pannlob. Pannloben mognar senast långt upp i 20års åldern. Myeliniseringen kan fortgå fram till medelåldern i framhjärnan. Man blir inte
riktigt mogen förrän den är helt avslutad.
Det är i framhjärnan, som de exekutiva
besluten tas och man gör avvägningar.
Inhibitorisk kontroll av beteende och emotioner
Prefrontalkortex av avgörande betydelse för mognad till vuxen känslomässig
kontroll och reglering av beteende och emotioner
“Stress”känsliga delar av hjärnan
De delar av hjärnan som påverkas mest av tidig stress är de som
utvecklas långsamt under nyföddhetsperioden och har höga
koncentrationer av glukokortikoidreceptorer
Teicher et al 2006
Barnet blir sina relationer
Följer den neurobiologiska utvecklingen
•Andra – följer den neurobiologiska
utvecklingen
•Mig (jag) själv
•Till objekt
•Till mig (det sociala självet) och existensen
Den unges motståndskraft
mot psykisk ohälsa och stress
i framtiden grundläggs i
barndomen.
Hur ett barn blir till – del 2
Hur mår Sveriges barn och unga?
Skolan
Stress skapar ohälsa och försämrad inlärning
Globalt: Neuropsykiatriska sjukdomar
störst hos barn 10 – 24 år
Hur gjordes studien?
1,8 miljarder barn och unga i
denna ålder (=27% av jordens
befolkning)
Mätte DALY (=förkortad livstid
och sjukdom) från WHO`s
Global Burden of Disease
Viktigaste orsakerna till
sjukdom
• Neuropsykiatriska
sjukdomar 45 %
• Olycksfall (12 %)
• Parasitsjukdomar (10%)
Psykisk ohälsa är nuoch framtidens största
sjukdomsproblematik
Gore FM et al. Lancet 2011;377:2093-102.
Andelen 15-åringar som tycker
de är mycket friska
%
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Pojkar
Flickor
Från Skolbarns hälsovanor Folkhälsoinstitutet ; Bremberg och Eriksson 2010, Torsheim&Wold 2001, Krilov 1998
Andelen 15-åringar som trivs
mycket bra med livet
Från Skolbarns hälsovanor Folkhälsoinstitutet ; Bremberg 2010, Torsheim&Wold 2001, Krilov 1998
Psykisk ohälsa bland unga sedan 1968
Slutenvård bland unga för olika psykiska besvär
per 100.000 inv.
En intressant svensk pilotstudie
Totalt 153 skolor i 21 kommuner.
Mer än 10 000 ungdomar i årskurs 6–9
har deltagit i de pilotstudier som
genomförts inom ramen för projektet.
Socialstyrelsen 2005-107-1
Förekomst av psykosomatiska besvär hos
barn (uttalade besvär= 90 percentilen)
Socialstyrelsen 2005-107-1
Drastisk ökning av unga som
skadar sig själva !
Antal unga och
vårdtillfällen pga
självskadehandling
Beckman et al. LT 2010;7: 428-431
Självmorden bland unga (15 – 24) ökar
Relativa självmordsfrekvensen
Kvinnornas andel
Sverige
Ryssland, Litauen, Norge
Finland, Belgien, Vitryssland
Sverige
Bulgarien, Nederländerna, Norge
Danmark, Frankrike, Belgien
Schweiz , Irland, Österike
Schweiz, Storbritannien, Tyskland
Portugal, Italien, Finland
Ukaraina, Bulgarien, Kroatien
Österike, Rumänien, Grekland
Ungern, Frankrike , Danmark
Spanien, Ungern, Moldavien osv
Tjeckien, Tyskland, Nederländerna
Polen, Moldavien, Storbritannien
Rumänien, Slovakien, Spanien osv.
Totalt antal su bland unga (15-24) = 5,2
Hela befolkningen (över 15 år) = 16
(5,2/100.000 inv.)
Wasserman D. LT 2004;50: 4078-9
Mäkinen. LT 2005;23:1835
Barnfattigdomens ansikte
Sundbyberg 33%
Sävsjö, Lomma 11%
Ahlborg et al 2002, Demografiska rapporter 1993:3
Flickorna mår sämre än pojkarna
Once upon a time ….
Hur ett barn blir till – del 2
Hur mår Sveriges barn och unga?
Skolan
Stress skapar ohälsa och försämrad inlärning
Svenska barn är bland de
kroppsligt friskaste
i världen
men så börjar man i skolan ………
Shit – life hurts
Barns skolsituation
• 24 % uppnådda inte
målen i grundskolan*,
varierar på kommunnivå
mellan 57 – 95%
• I Göteborg varierar
antalet elever som
uppnår målen i olika
skolor mellan 34 – 100
%
• Meritvärdespoäng
mellan 151- 266
• 30% går i klass om mer
än 25 elever
Källa: FA Peter Hallon, Skolverket
Andel elever som ej uppnått grundskolans mål, 1999 - 2007
Kommunala skolor
Fristående skolor
30
25
Andel %
20
15
10
5
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Elever som ej uppnått målen i ett fler eller alla ämnen 1999 – 2007.
År 2007 var andelen i kommunala skolor 24,3 % och i fristående skolor 19,4 %. Skillnaden är 4,9 %.
FS Peter Hallin
Resultat och fördelning i matematik, åk 8 i internationell jämför4else
Trends in
International
Mathematics and
Science Study
(TIMSS) Rapport
3820, 2012
Skillnaden i skolresultat är
också stor – till flickornas fördel
Genomsnittliga meritpoäng efter grundskolan (åk 9) 1998 - 2011
Grundskolan kostade 78,6 miljarder 2010
Sverige på tionde plats
av OECD-länderna
OECD-genomsnittet för
kostnader för
utbildningsväsendets
andel av BNP år 2008
var 5,9
procent. 7,9 procent
för Island som hade
högst andel av samtliga
OECD-länder. På andra
plats låg Korea med 7,6
och Sverige kom på
tionde plats, med 6,3
procent.
Motsvarar vinsten för samma år hos elbolagen eller bankerna !!!!!
Frisk och underkänd eller utbränd och godkänd????
• Det går bättre för flickorna i skolan, trots
att de mår sämre
• Resultaten är dock överlag svaga vid en
internationell jämförelse
• Den ekonomiska satsningen på vår
viktigaste framtida produktionsfaktor
framstår som mycket låg – fördubbla!
Once upon a time ….
Hur ett barn blir till – del 2
Hur mår Sveriges barn och unga?
Stress skapar ohälsa och försämrad inlärning
Vad är stress?
• De psykiska och fysiska reaktioner som
uppträder vid yttre eller inre påfrestningar och
som till följd därav ger upphov till
funktionsstörningar av potentiellt patologisk
natur.
Utveckling av stressrelaterad sjukdom – en översikt
STRESSORER
PREVENTORER
Beteende
Allostatisk
anpassning
Fysiologiska reaktioner
via nerver och hormoner
Organpåverkan – symtom - sjukdom
Kortisol påverkar nervcellerna
• Sambandet mellan ohälsan och de
försämrade prestationerna liksom barns
levnadsvillkor förtjänar att studeras.
Inrätta ett barn- och
ungdomsforskningsinstitut NU!
• Dino då? – han halkar efter. Lika skola för
alla? - Huvudmannaskapet för skolan?
Tack för att ni lyssnat
Frågor på det?