Uppsala Vintage Badminton engagera sig i alkohol

Uppsala Vintage Badminton
Tobak och drogpolicy
Uppsala Vintage Badminton engagera sig i alkohol- och tobaksfrågan.
Vi ska bidraga med att få ned alkoholkonsumtionen och höja debutåldern bland ungdomar
tillsammans med föräldrar, skola och samhället. Här följer fem områden där föreningslivet är en
viktig pusselbit. Läs gärna igenom och använd som utgångspunkt i ert arbete.
1. Sociala miljön Ledaren är en viktig social förebild. Ledarens förhållningssätt till bland annat
alkohol och tobak kan påverka värderingar som barnen och ungdomarna bär med sig.
2. Socialt ansvar Det är viktigt att föreningen är en frizon från alkohol och andra droger. Barn
och ungdomar har ofta ett stort förtroende för sina ledare. För barn som växer upp i en otrygg
hemmiljö står ledaren ofta för en trygghet man saknar.
3. Fakta om alkohol, tobak och prestation
Alkohol leder bl.a. till: * försämrad muskeltillväxt * vätskeförlust * sämre återhämtning
* tömmer kroppens energiförråd (kan ta 3 dygn att återställa) * högt blodtryck * sämre logiskt
tänkande
Tobak leder bl.a. till: * försämrat immunförsvar * försämrad skadeläkning * försämrad
blodcirkulation * skador på kotor, leder, ledband, muskler och senor * sämre muskeltillväxt
* ökad frisättning av stresshormoner * ökad benskörhet * försämrad syreupptagning
4. Trovärdighet Föreningslivet får ekonomiskt stöd från samhället, och i det stödet ingår att
föreningarna ska arbeta drogförebyggande. Genom att arbeta fram riktlinjer i drogfrågor ökar
föreningarnas tydlighet.
5. Trygg och säker miljö
För alla föräldrar som har sina barn och ungdomar i föreningsverksamhet är det viktigt att miljön
är trygg och säker. Berusade/bakfulla ledare eller ungdomar ökar risken för att osämja, olyckor,
skador eller andra negativa händelser inträffar.
Handlingsplan
NO till droger och tobak skall minst en gång per termin och vid träningsläger informeras
ungdomarna som deltar.
Styrelsen ansvarar för att denna policy uppdateras och utvecklas.
Bälinge 2015-09-16