Behaviorismen - Kristina Rekarne

advertisement
Behaviorismen
Behaviorismen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Behaviour = beteende
Utvecklades i USA i början av 1900-talet
Enbart det mätbara är intressant att studera.
”Från början finns inget, vi är ett resultat av våra
erfarenheter”
Människan som en ”tabula rasa” (oskrivet blad) vid
födseln.
Våra beteenden är inlärda och styrs av miljön.
Betingning: klassisk och instrumentell.
Pavlov, Watson och Skinner
Modern behaviorism koncentrerar sig på inlärda
tankeprocesser som styr beteendet.
Klassisk inlärning
• Inlärning av en viss reaktion som svar på viss
stimulus.
• Exempel: ett barn som har upplevt smärtsam
behandling hos en läkare förknippar smärtan
med läkarens vita rock. Barnet börjar senare
skrika när barnet ser en affärsexpedit med en vit
rock.
• Viktig för att förstå och förebygga inlärda
beteenden hos människor
• Individen är passiv
Pavlov
•
•
•
•
•
Ivan Pavlov (1849-1936)
Rysk neurofysiolog
Klassisk inlärning
Experiment med hundar
Film Pavlovs experiment
Watson
• John B. Watson (1878-1958)
• Trodde att med miljöpåverkan kan man
forma vilken personlighet som helst
• Watsons jämlikhetstanke
• Klassisk inlärning
• Inlärningspsykologiskt experiment med
”lille Albert”
• Film ”Little Albert”
Watsons jämlikhetstanke
• ”Ge mig ett dussin sunda, välskapade
barn och min egen speciella värld att
uppfostra dem i, och jag kan garantera att
jag kan välja ut vilket barn som helst och
träna honom till att bli den sorts specialist
jag bestämmer mig för – läkare, advokat,
konstnär, direktör, ja också tiggare och
tjuv, helt oberoende av hans anlag,
intressen, förmåga, framtidsplaner och
ras.” (John B. Watson, Behaviorism, 1925)
Instrumentell inlärning
• Inlärning sker då vi upptäcker att vissa
beteenden ger utdelning och vissa gör det inte.
• Det behövs vissa redskap/instrument för att
inlärning ska ske.
• Kan ske genom ”försök och misslyckanden” (trial
and error), ex. lära sig cykla
• Individen är aktiv
• Positiv förstärkning (belöning)
• Negativ förstärkning (belöningen uteblir)
• Utsläckning (en inlärd reaktion försvinner)
Skinner
• B. F. Skinner (1904-1990)
• Instrumentell inlärning
• ”Allt mänskligt beteende kan styras med
hjälp av förstärkning och därmed också
förutsägas” ansåg Skinner
• Skinnerbox (studerade råttans beteende)
• Film Skinnerbox
• Film 2 Skinnerbox
Modellinlärning
• Vi lär oss genom att ta efter andras
• Härmning: tar direkt över någon annans
beteende utan att reflektera över det
• Inlärning av modeller: vi tar efter någon
annans beteende då vi ser att beteendet
får önskvärda följder
Kritik
•
•
•
•
Mekanisk människosyn
Är vi människor som Pavlovs hundar?
Är allt beteende inlärt?
Påverkas vårt beteende inte av känslor?
Download