Hšmta kšllan till presentationen

advertisement
1. Konnektionism – grunderna
Enkla beräkningsenheter
 Sammankopplade
 Enkla signaler
 Olika lager: indata, gömda, utdata
 Nettovärde = viktad summa + “bias”
 Aktiveringsfunktion

2. Nätverk och vektorer
Gömda lager
 Linjär separation
 Nätverk beskriver vektoraritmetik...

3. Inlärning

Funktionen bestäms av:
 hur
enheterna kopplas samman;
 vad/hur in- och utdata representerar;
 vikter och “bias”
Inlärning genom justering av vikter
 Back-propagation jämför aktuellt och
önskat resultat

4. Konnektionismens fördelar I
Länk mellan kognitiv psykologi och
neurologi
 Neural plausibilitet

 uppbyggnad
(neuroner)
 parallellism (100-regeln...)
 inlärning via viktförändring (synapser)

“Graceful degradation”
5. Konnektionismens fördelar II
Litet antal enkla mekanismer
 Lätt att simulera/testa
 Enhetlig modell för inlärning/erfarenhet
 Möjliggör mönsterigenkänning
 “Mjuka” begrepp...
 Alltid en bästa lösning

6. Modell för kognitiv arkitektur
Lägre beskrivningsnivå
 “Implementationsperspektivet”, eller...
 En ny teori...

7. “Implementation”
Klassisk arkitektur = programspråk
 Konnektionism = logiska kretsar
 Konnektionism konkurrent bara om
klassiska modeller inte går att
implementera... (annars komplement)
 Skillnad: implementation lämnas (mer)
öppen i klassiska modeller

8.Alternativ teori

Klassisism:
 strukturerade
representationer
 struktur-känslighet (formalism)
 kompositionalitet

Konnektionism
 ingen
explicit symbolism/kodning
 möjliggör “graceful degradation”, “mjuka”
begrepp, anpassning m.m.
9. Alternativ teori II
Men vissa mentala processer (tänkande)
verkar bestämt vara symboliska?
 Symbolism kanske är ett epi-fenomen!
 Men resonerande?
 Svårt att förklara utan
strukturer/symbolism...

10. Koncept & kategorier

Scheman:
 filtrerar
bort oväsentlig information
 fokuserar på väsentlig information
 underlättar behandling av information
 ger upphov till slutsatser och förutsägelser
 kan leda till fel
11. Konkreta objekt

Definitioner
 Nödvändiga
villkor
 Tillräckliga villkor
Men vi verkar inte alltid veta detta...
 Probabilistiska förklaringsmodeller

 familjelikhet
 prototyper
12.Semantiska nätverk

“Priming” och kontext
 aktivationsspridning

Hur byggs de upp?
 Exempel
lagras inte – schemat förändras
 Allt lagras och jämförs vid behov
Download