Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14

Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14
•
•
•
•
•
Undersökning vart 4:e år
11-, 13- och 15-åringar
8000 elever
Start 1985/86
Nationell – internationell jämförelser
Hälsa
• Majoritet upplever god hälsa, högt välbefinnande
Dock minskad andel med stigande ålder
• Psykiska besvär (nedstämdhet/sömnsvårigheter) har ökat kraftigt
bland 13- och 15-åriga flickor sedan föregående mätning
• Andel 11-åringar med sömnsvårigheter har ökar ökat sedan
föregående mätning
• 20% uppger långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller
långvarigt hälsoproblem
• Pojkar mer nöjda med sin kropp. Kraftig ökning av andel som försökt
gå ner i vikt
Levnadsvanor
• Sexuell hälsa – 25 % av 15-åringar har haft samlag. Minskning för
flickorna
• Få når rekommenderad mängd fysisk aktivitet/dag. Andelen flickor
är mindre
• Skärmtiden har ökat! Pojkar högre andel
• Läsk och godis dagligen har ökat.
• Frukt och grönskaker minskar. Könsskillnader från 11 år
• Alkoholkonsumtionen har minskat
• Rökning och snus minskat (15-åringar)
• 5 % cannabis (provat)
Sociala relationer
• Majoritet lätt att prata med sina föräldrar
• Andel som mobbas lika stor
• I samtliga åldersgrupper 1-4 % mobbas flera gånger/månad via
nätet
Skolan
•
•
•
•
•
Trivseln har ökar sedan 80-talet
Synen på den egna skolprestationen har stärkts
Stressen över skolarbetet har ökat kraftigt bland 13-åringar
Majoriteten har en positiv uppfattning om sina lärare
Fler 15-åriga flickor än pojker planera för högskoleförberedande
program
• Fler pojkar osäkra över gymnasievalet
Konklusion
•
•
•
•
•
•
De flesta mår bra
Levnadsvanorna har förbättrats över tid
Dock gäller det inte fysisk aktivitet
Mer skärmtid
Unga flickors psykiska hälsa, kroppsuppfattning och situation i skolan
13-åringars stress över skolsituationen