LÄKARINTYG

advertisement
LÄKARINTYG
Personnummer
(år, mån, dag, nr)
enligt 9 § lagen om vård av missbrukare
i vissa fall (LVM), SFS 1988:870
Namn
Identiteten styrkt genom
Intygande läkaren känt patienten sedan
Träffat patienten, antal gånger
Personlig undersökning, plats
Datum
(år, mån, dag)
Anamnes
Tidigare sjukdomar och skador. För bedömning av vårdbehov i relation till missbruket, ange relevanta uppgifter angående
tidigare sjukdomar och skador, tidigare psykiskt hälsotillstånd, tidigare sjukhusvård.
Aktuella psykiska och somatiska symptom och sjukdomar. Ange här om exempelvis diabetes, epilepsi, hypertoni
och andra sjukdomar av betydelse föreligger.
Aktuellt missbruk. Ange aktuell konsumtion av alkohol, narkotika och/eller flyktiga lösningsmedel, aktuella sociala och medicinska
följder av missbruket.
Somatisk status
Ange speciellt om det i status finns tecken på aktuell sjukdom eller skada till följd av missbruk. Ange ev. fysiska abstinenstecken.
Ev. förekomst av stickmärken. Beskriv ev. handikapp.
Psykisk status
Ange tecken på ev. påverkan respektive abstinenssymptom av alkohol, narkotika och/eller flyktiga lösningsmedel, orientering till tid och
rum. Ange förekomst av ev. ångest, depression, vanföreställningar, hallucinationer. Finns tecken på psykisk nivåsänkning.
Sammanfattande bedömning
Här skall läkaren redovisa om patienten utsätter sin fysiska och/eller sin psykiska hälsa för allvarlig fara till följd av missbruket.
Vidare skall anges om behov av avgiftning på sjukhus föreligger och om eventuellt vård enligt LPT är aktuell.
Föreligger behov av somatisk eller
psykiatrisk vård utöver avgiftning?
Om Ja, varför?
Ja
Nej
Underskrift
Ort och datum
Läkarens namnteckning
Läkarens postadress (utdelningsadress, postnr och ortnamn)
Namnförtydligande
Befattning
Telefon (även riktnr)
Läkarexamen och utländsk läkare med förordnande
Svensk läkarlegitimation
Specialistbehörighet i allmän psykiatri
i offentlig tjänst
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards