Lathund somatisk hälsa

advertisement
Division Psykiatri
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Lathund somatisk hälsa
Systematisk kontroll av
somatisk hälsa, framför
allt fokus på metabol risk
Somatiskt status, inklusive
tandstatus. Anamnes och
hälsosamtal - hereditet,
kartläggning av aktuella
sjukdomar, symptom,
upplevd hälsa, kost- och
motionsvanor, rökning,
alkohol, droger. Information om förebyggande
åtgärder.
Längd
Vikt
BMI
Midjemått
Blodtryck
Glukos-fP el. Glukos-P
Lipider (Kolesterol-P, HDLkolesterol-P, LDLkolesterol-P, LDL-kol/HDLkol (kvot)-P, TriglyceriderfP
Hb-B, Krea-P, Na-P, K-P,
HbA1c-B, ALAT, ASAT, TSH,
T4, EKG
Överväg andra prover vid
behov, t.ex. Prolaktin
Tillfälligt tätare kontroll vid
nyinsättning/byte av antipsykotika
Utgångsvärde
4
veckor
8
veckor
12
veckor
Varje
kvartal,
alla
patienter
x
x
x
x
x
x
x
x
Årligen,
alla
patienter
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x (var 6:e
månad
för unga)
x
x (var 6:e
månad
för unga)
x
x
x
Vårdprogram schizofreni och andra psykossjukdomar, Landstinget Sörmland, 2014
Bilaga 9
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards