mikroekonomi, 730g40 - IEI

advertisement
LINKÖPINGS UNIVERSITET
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Nationalekonomi
HT07
ÖVNING 2
MIKROEKONOMI, 730G40
INTERNATIONELLA EKONOMPROGRAMMET
Uppgift 2:1
Ett företag producerar 10 000 ex av en vara med hjälp av 200 enheter kapital och 1 000
enheter arbetskraft. Priset på kapital är 20:- per enhet och för arbetskraft 50:- per enhet.
Kapitalets marginalprodukt är 4 enheter och arbetskraftens marginalprodukt är 8 enheter.
Minimerar ovanstående företag kostnaderna i det läge som beskrivs? Om inte hur kan en
minskning av kostnaderna åstadkommas?
Illustrera grafiskt.
Uppgift 2:2
Ett företag producerar årligen 100 000 enheter av sin vara och säljer sedan dessa på världsmarknaden till det givna priset 100:- styck. För att producera sina 100 000 enheter använder
man sig av de två produktionsfaktorerna arbetskraft och kapital. Inga andra produktionsmedel
förekommer. Vi bortser således från material, energi etc. Hälften av företagets produktionskostnader utgörs av kostnader för kapital. Den andra hälften utgörs av
arbetskraftskostnader. Företaget gör nollvinst, d.v.s. intäkter och kostnader är lika stora.
Nu sjunker priset på världsmarknaden till 75:- styck. Företaget söker statligt stöd för att kunna
upprätthålla produktionen till oförändrad lönsamhet. På industridepartementet diskuteras två
olika förslag till åtgärd. Enligt förslag A skulle företaget få finansiellt stöd motsvarande 25 %
av sina totala produktionskostnader. Enligt förslag B skulle företaget istället stödjas genom att
staten betalar 50 % av företagets kostnader för arbetskraft.
Uppgiften består i att jämföra konsekvenserna av dessa båda förslag på företagets lönsamhet
och statens utgifter för stödet dels på kort sikt, dels på lång sikt.
Antag att företaget oavsett åtgärd fortsätter att producera 100 000 enheter av varan.
Grafisk lösning krävs.
Uppgift 2:3
Den vara som behandlas i denna uppgift produceras under fullständig konkurrens i en
constant-cost industry. I utgångsläget befinner sig marknaden i långsiktig jämvikt. Det representativa företaget producerar 100 000 enheter av varan om året.
Av okänd anledning vill staten lägga om beskattningen av produktionen av varan, vilket
innebär att man avskaffar den årliga registreringsavgiften på 1 miljon kronor som alla företag
som vill producera varan måste betala. Samtidigt inför man en skatt på 10 kronor per
producerad enhet.
1
a)
Förklara hur skatteomläggningen påverkar det enskilda företagets kostnadskurvor
genom att beräkna hur ATC och MC påverkas vid olika producerade kvantiteter.
Grafisk lösning.
b)
Förklara effekterna av skatteomläggningen dels för marknaden, dels för ett enskilt
företag, på såväl kort som lång sikt. Lös uppgiften grafiskt och ge en logisk förklaring
till det slutliga läget, (jämfört med utgångsläget).
Uppgift 2:4
Ett vinstmaximerande monopolföretag producerar årligen 100 000 ex av sin vara och säljer
den sedan till priset 200:-. Vid denna produktion är företagets marginalkostnad 100:- och
stigande, medan genomsnittlig totalkostnad är 140:-.
a)
b)
Förklara företagets situation och val av produktionsstorlek med hjälp av en figur.
Markera företagets vinst.
Staten är inte nöjd med situationen på marknaden. Framför allt är man missnöjd med
den stora vinst som företaget har. Man väljer mellan två åtgärder som man menar helt
skulle eliminera vinsten.
Åtgärd 1: Företaget får varje år betala en klumpsumma på 6 miljoner för rätten att
producera på marknaden.
Åtgärd 2: Företaget får betala en skatt på 60:- per producerad enhet.
Analysera vad som händer på marknaden vid de båda åtgärderna. Ger de samma effekter?
Blir vinsten noll för företaget i båda fallen? Grafisk illustration krävs! Ledning: Vid åtgärd 1
och 2 påverkas kostnadskurvorna, fast på olika sätt.
Uppgift 2:5
Antag att det finns 4 exakt likadana företag i en bransch och att dessa inte agerar strategiskt
och inte samordnar sin verksamhet utan att de konkurrerar sinsemellan (dvs priset på
marknaden bildas där efterfrågan är lika stort som utbudet).
Varje enskilt företag uppvisar följande kostnader:
FC=200
MC=10+q
Efterfrågan på marknaden ges av D: p=70-0.5Q
a) Visa nedan grafiskt situationen för ett enskilt företag och på marknaden
Ange i figurerna jämviktspris och kvantiteter. Vilken vinst gör företagen ?
b) Antag nu att företagen går ihop och bildar en kartell för att maximera sin gemensamma
vinst. Vad blir nu pris, det enskilda företagets kvantitet och vinst ?
c) Den rådande situationen kommer till konkurrensverkets kännedom och vid en gryningsräd
konstateras att det finns belägg för otillbörlig begränsning av konkurrensen. De inblandade
företagen åläggs att betala en summa om 10% av deras totala nuvarande omsättning om
sakernas tillstånd ej förändras. Hur kommer detta att påverka företagen agerande, vad blir nu
pris, det enskilda företagets kvantitet och vinst ?
2
Uppgift 2:6
Ett företag på en ort är monopsont på arbetsmarknaden (ensam ”köpare” av arbetskraft).
Varan som företaget producerar säljs för 10 (P=10).
Marginalprodukten (MP) av arbetare på företaget ges av:
MP=1600-0.1L
där L är antalet arbetare som arbetar på företaget
Utbudet av arbetskraft på orten (Ls) beror på lönen (W) och ges av följande samband:
W=1000+ Ls
a) Hur många anställda har företaget och vilken lön betalar företaget ut till sina anställda ?
Nu bildas en fackförening på företaget och förhandlingsläget blir sådant att fackförbundet
bestämmer lönen. Företaget får ta denna lön för given men bestämmer sedan självständigt hur
många anställda man skall ha. Vad blir storleken på den lön facket kommer att bestämma och
hur många anställda kommer företaget att ha om :
b) Facket strävar efter att de som redan har jobb skall ha så hög lön som möjligt ?
c) Facket strävar efter att så många som möjligt skall ha jobb på företaget?
Uppgift 2:7
I utgångsläget existerar inga inkomstskatter. Genomsnittsarbetaren arbetar helt enligt eget
önskemål 8 timmar om dagen till en timlön av 100:- . Eftersom inkomsterna varierar mer än
vad regeringen tycker är rimligt införs ett statligt grundbidrag på 400:- om dagen som alla får
oavsett hur mycket man arbetar eller förtjänar. För att finansiera detta införs också en
inkomstskatt på 50 % av inkomsten. Man har räknat ut att detta kommer att finansiera
reformen utifrån genomsnittsarbetaren ovan. Denna tjänar ju 800:- och betalar 400:- i skatt,
vilket exakt motsvarar det bidrag han får. De som har en högre inkomst förlorar netto, de som
har en lägre inkomst tjänar netto, men totalt går det jämt upp för staten och man uppnår
målsättningen om jämnare inkomstfördelning!
Diskutera förslaget. Grafisk lösning!
3
Download