Extra frågor att träna på

advertisement
Extra frågor att träna på
Multiple choice frågor
1.
Vilket av följande påståenden är sant?
a)
b)
c)
d)
Kapitalägarna i USA förlorar på kapitalflöden från USA till Kina.
Kapitalägarna i Kina gynnas av kapitalflöden från USA till Kina.
Arbetarna i USA förlorar på kapitalflöden från USA till Kina.
Arbetarna i USA gynnas av kapitalflöden från USA till Kina.
2.
Antag att det finns två produktionsfaktorer, kapital och jordbruksmark, och att USA har en relativt hög
tillgång på kapital medan Chile har en relativt hög tillgång på jordbruksmark. Enligt
faktorproportionsmodellen (Heckscher Ohlin modellen) gäller att:
a)
b)
c)
d)
Amerikanska jordägare och chilenska kapitalister borde stödja frihandel mellan USA och Chile.
Chilenska jordägare och amerikanska kapitalister borde stödja frihandel mellan USA och Chile.
Jordägare i båda länderna borde stödja frihandel.
Kapitalister i båda länderna borde stödja frihandel.
3.
Största delen av inombranschhandeln sker mellan:
a)
b)
c)
d)
Länderna i Latinamerika.
U-länderna.
I-länderna.
Inombranschhandeln är lika vanlig mellan alla länder.
4.
Antag att två länder producerar potatis och äpplen med arbetskraft som enda produktionsfaktor.
Tabellen nedan visar produktionen i ton per arbetare och år.
Produktion i ton per arbetare och år
Potatis
Äpplen
Land A
10
8
Land B
6
7
Vilket av följande påståenden är sant:
a) Om länderna börjar handla med varandra kommer deras totala konsumtion att öka av minst en
av varorna.
b) Om länderna börjar handla med varandra påverkas inte deras totala produktion
c) Om länderna börjar handla med varandra sjunker relativpriset på potatis i Land A.
d) Om länderna börjar handla med varandra kommer land B att importera äpplen.
5.
Tabellen nedan anger produktion per arbetare och dag i två länder som producerar datorer och bröd.
produktion per arbetare och dag
Datorer
Bröd
10
40
5
30
a)
b)
c)
d)
Land
A
B
Vilket av följande påståenden är falskt:
Land A har en absolut i produktionen av båda varorna.
Land B har en komparativ fördel i produktionen av bröd
Alternativkostnaden för att producera datorer I Land A är 4 bröd.
Om relativa världsmarknadspriset blir 6 bröd per dator kommer Land B att få den största delen
av vinsterna från handeln.
6.
Vilket av följande är inte en möjlig förklaring till Leontief paradoxen?
a) USA hade höga tullar på arbetskraftintensiva produkter.
b) USAs export består av produkter som är intensiva i användandet av högutbildad
arbetskraft.
c) USA exporterar högteknologiska produkter.
d) USA är relativs sett rikare på arbetskraft än kapital.
7.
Om ett stort land inför en tull kommer kan det innebär att:
a)
b)
c)
d)
Importen av varan minskar.
Landets totala välfärd ökar.
Landets totala välfärd minskar.
Alla ovanstående händelser är möjliga.
8.
Vilken av följande fördelar kan man med säkerhet säga att ett land med hög kapitalkvot per arbetare
har?
a)
b)
c)
d)
En större kapitalstock
Lägre löner
Ett lägre relativpris på kapital i förhållande till arbetskraft
En högre marginalavkastning på kapitalet
9.
Migration av arbetskraft ger:
a)
b)
c)
d)
En minskad produktion i det land som arbetarna flyttar från.
En ökad marginalavkastning på kapital i det land arbetarna flyttar till.
En minskad marginalavkastning på arbetskraft i det land arbetarna flyttar till.
Alla ovanstående effekter.
Essay frågor
10.
Förklara vilka slutsatser man kan dra från faktorproportionsteorin för internationell handel (Heckscher
Ohlin teorin) Illustrera med grafer.
11.
Regeringen I en liten öppen ekonomi överväger att införa antingen en importkvot eller en tull på
socker.
a) Illustrera utfallen av de båda alternativen i utbuds efterfrågediagram. Förklara vilka grupper
som gynnas och missgynnas och relatera storleken på deras vinster respektive förluster till ytor
i dina figurer.
b) Diskutera effekten av en framtida ökning av efterfrågan vid tull respektive importkvot,
illustrera med figur.
c) Diskutera effekterna av framtida ökningar av världsmarknadspriset vid tull respektive
importkvot, illustrera med figur.
12.
Förklara innebörden av “terms of trade”. Vad har hänt om terms of trade för ett land har
förbättrats?
13.
Antag att världen består av två länder, Land A och Land B, som producerar två varor mat och bilar.
Arbetskraft är den enda produktionsfaktorn. Tabellen nedan visar produktion per arbetare och år. Total
arbetskraft är 4 miljoner i Land A och 5 miljoner i Land B.
produktion per arbetare och år
Land A
Land B
Mat
10
8
Bilar
4
4
a) Hur skulle handelsmönstret se ut om länderna började handla med varandra?
b) Inom vilket interval måste det relativpriset på världsmarknaden ligga?
c) Rita produktionsmöjlighetskurvor för båda länderna och visa hur de kan öka sin konsumtion
tack vara internationell handel. Antag ett relativpris inom det möjliga intervallet.
14
Förklara tre olika orsaker bakom inombranschhandel i heterogena produkter
15.
Förklara vilka välfärdseffekter som uppkommer till följd av migration av arbetskraft.
Diskutera effekterna på olika grupper i såväl ursprungslandet som mottagarlandet samt för
världen som helhet.
16.
Förklara vilka välfärdseffekter som uppkommer till följd av utländska direktinvesteringar.
Diskutera effekterna på olika grupper i såväl det land från vilket kapitalet kommer som i
mottagarlandet samt för världen som helhet.
Lösningar
Fråga nr
a
b
1
d
X
2
X
3
4
c
X
X
5
X
6
X
7
X
8
9
X
X
10. Se kapitel 4 i Sawyer Sprinkle
11. Se föreläsningsanteckningar om importkvoter
12. Term of trade är prisrelationen mellan de varor ett land exporter och de varor ett land importera.
Om terms of trade har förbättrats måste exportpriserna ha stigit mer än importpriserna.
13.
a) Land A skulle exportera mat och importera bilar, land B skulle importera mat och exportera
bilar
b) Mellan 2 och 2,5 enheter mat per bil
c) Land A kan maximalt producera 40 miljoner enheter mat eller 16 miljoner bilar. Land B kan
maximalt producera 40 miljoner enheter mat eller 20 miljoner bilar. Förbind dessa punkter
med en produktionsmöjlighetskurva. Rita in en handelsmöjlighetskurva som ska ha samma
lutning i båda figurerna och utgå från en hörnpunkt (total specialisering vid konstant
alternativkostnad) Handelsmöjlighetskurvan kommer då att ligga ovanför
produktionsmöjlighetskurvan vilket innebär att vi kan konsumera mer än vad vi skulle kunnat
producera själva.
14. Se kapitel 5 i Sawyer Sprinkle
15. Se föreläsningsanteckningar till internationalla faktorrörelser eller kapitel 6 i Sawyer Sprinkle
16. Se föreläsningsanteckningar till internationalla faktorrörelser eller kapitel 6 i Sawyer Sprinkle
Download