Industriella revolutionen

Jordens historia på ett enda år

Tre faser i mänskligheten

Jägarsamhälle

Jordbrukssamhälle

Industrisamhälle
Innan industriella revolutionen

Jordbruket var livsviktigt – många var bönder

Dåliga verktyg

Hantverkare utförde arbete på order – beställning –
tillverkning – sälja

Feodalism – kungamakt och adel bestämmer

Skråsamhälle – lärling – gesäll mästare


Jordbruken var uppdelade, alla hade åkerlappar lite
här och var. De allra fattigaste bodde på den
sämsta jorden – allmänningen
Marken var tvungen att ligga i träda under en lång
tid – arbetet inte effektivt
Förändringar i jordbruket





De rika insåg att de inte tjänade så mycket som de
skulle kunna göra
En lagändring drivs igenom – alla ska ha sin mark
på samma ställe
De rika får den bästa marken
De fattigare fick sämre mark – fick tids nog lägga
ner sitt jordbruk
Allmänningarna tas bort – blir betesmark – de
fattigaste tvingas bort
Befolkningen växer


Vaccin
Effektivare jordbruk – mer mat – fler barn
överlever.
Folk flyttar till städerna


Allt detta (förra sidan) leder till att folk måste ha
någonstans att ta vägen – de flyttar till städerna
Överskott på arbetskraft i städerna
Förutsättningar för industrier

Arbetskraft

Pengar

Naturtillgångar/Råvaror

Transport/kommunikation

Behov/köpare

Energi

Kunskap
Uppfinningar

Flygande skytteln

Spinning Jenny

Vattendriven spinnmaskin

Mekaniska vävstolar

Ångmaskinen

Gruvdrift

Järnväg

Båt
Arbetarnas situation

Stora löneskillnader, glapp mellan rika och fattiga

”Det svarta England” - sotigt och lortigt

Ingen rösträtt


Medelåldern för en arbetare i Manchester år 1840;
17 år. De förmögnas medelålder var 52 år.
Var tredje spädbarn dog.
Fackföreningar växer fram




Fackföreningar olagliga – synen på arbetare är låg
– överskott på arbetare
Arbetarna blir starkare – kräver mer rättigheter
Arbetsgivarna inser att alla drar nytta av högre
löner – arbetarna kan handla mer. Priserna går då
också upp - Tillgång och efterfrågan gäller.
Fackförbund växer, blir lagliga. Blir ett vapen för
arbetarna.