Uploaded by User1788

Gästföreläsningar Ledarskap

Gästföreläsningar Ledarskap - HT 2020
Peter Juneblad, näringslivschef, Umeå kommun – 2020-12-17
Intro:
Tillväxt: Umeå ska växa ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart till 200 000 invånare
2050. Detta går ihop med befolkning, bostäder, arbetstillfällen och företag.
Ledarskap:
Uppdelat i externt och internt!
Vilka är intressenterna i ett tillväxtarbete? Kommun, medborgare m.m
Systematiskt ledarskap – Samordna intressenter som inte är bundna till varandra legalt eller:
Få många att samverka fast ingen har uppdraget men alla har nytta! ”Modeord – orkestrera”.
Ledare måste kunna hantera media på ett gott sätt då detta kan styra deras legitimitet ganska
stort.
En stor fördel i denna ledarroll är att man är prestigelös (ödmjuk) och väldigt kunnig i sitt
område.
Motgångar för detta ledarskap kan vara bristande legitimitet. Exempelvis flera olika
organ/aktörer som måste vara delaktiga för att skapa en legitimitet.
Systematiskt tänkande - Systemiskt tänkande säger inte något om vilka strukturer som är
ändamålsenliga eller vad man ska satsa på i osäkra tider, men tänkandet ger förslag på hur
man kan samarbeta för att fortsätta leverera resultat även när osäkerheten är stor och det
okända genomsyrar allting.
”Systemiskt tänkande flyttar fokus från individer till relationer.”
Modeller för systematiskt ledarskap ”BAM & TAM”
???
Viktor Holmlund, Årets ledare, Handelsgalan Umeå – 2020-12-17
Systembolaget AB
Viktors ledarskap
Viktor som jobbar på Systembolaget är en typ av ledare som lärde sig mer från sina
prefererade fritidsaktiviteter snarare än att ha lärt sig sina erfarenheter från akademiska håll.
Exempel, självförtroende, man slås inte ned av nederlag utan försöker hitta anledningen.
Att växa upp bland mångkulturella individer så har han fått en större förståelse för andra
människor och deras kultur, religion m.m. Detta kan bidra med kompetenser och större
kunskaper senare i karriären som en ledare.
Ett tips är att inte ta för mycket råd av andra, utan leda som den personen man är. Man kan
bolla tankar med andra medarbetare, men genom att ta egna beslut så stärker man sin egna
ledarroll.
Ledarskap
Den som utövar ledarskap har i fokus att se till att andra kan växa. Detta ska vara sprid samt
så alla kan utöva ledarskap. Man hjälper andra att förstå vad som är viktigt att göra och hjälpa
dem utföra uppgifterna
Tre viktiga begrepp som en ledare ska kunna göra:



Visionerna
Engagera
Leverera
Tre verktyg för att åstadkomma ovan begrepp:



Dialog – kommunikation och föra dialoger är väsentliga
Återkoppling – antingen är det förstärkande eller förändrande återkoppling (negativ
och positiv)
Reflektion – Kunna reflektera över det man har gjort.
Viktors ledarskap 2
Som ledare kan det vara en bra början att skapa en nulägesanalys över kundmöten (i detta fall)
bli mer personliga. Ett misstag kan vara att göra för mycket som ledare. Låta personal och
medarbetare få ta större ansvar leder till deras egna personliga utveckling inom flera områden
som ledarskap och andra erfarenheter. Däremot bör ledaren alltid ha en översyn på arbetarna,
arbetsplatsen och alla processer som sker hela tiden.
Som ledare kan man inte övertyga alla sina underordnade att tycka om en. Man gör sitt bästa
och försöker motivera arbetarna som verkligen vill utvecklas och har potential att utvecklas.
Som ledare är det bra att man försöker rekrytera folk som är bättre än själv i olika områden.
Eva Lundström, Marketing och Brand Director, Scandic Sverige – 202012-18
Eva är ansvarig för marknadsföring i företaget Scandic. Hon pratar om hennes tankar inom
ledarskap!
En ledare som driver förändringar är viktig för henne. Kan vara förändringar i organisation
m.m. Kunnighet, inspiration och motivering är något som hon också tycker är viktigt för en
ledare. Ett stort mod är någonting som en ledare kan ha nytta av som sedan kan spridas till
positiva fördelar i en organisation.
Viktiga egenskaper för en ledare:







Kunna driva förändringar, göra skillnad hos andra medarbetare och inom
organisationen
Kunnighet
Inspirera
Motivera
Vara positiv mot medarbetare
Planera, både jobbet och ditt liv för att balansera din energi för dagen
Ärlighet, är en positiv syn för både medarbetarna och kunderna till företaget när
ledaren visar denna egenskap
När man visar en positiv attityd i en negativ situation så är man inte naiv, utan detta är
ledarskap enligt Eva.
Det är alltid rekommenderat kolla på andra ledare som inspiration och kunna ta tips och råd
från deras arbete.