PPT Vad är en organisation

advertisement
Vad är en organisation?
Onsdagen 8 april 2009
Vad är en (formell) organisation?
Ett antal individer som tillsammans utför
olika arbetsuppgifter (specialisering) på ett
samordnat (ledning) sätt för att nå vissa
mål.
(s.26 i B&S)
Fem viktiga krav på en organisation
• Mål – tar ut riktning och definierar
organisationen
• Förändring – omdefinierar målen
Kommunikation
• Legitimitet – ger organisationen
existensberättigande och handlingsutrymme för
att uppfylla målen
• Effektivitet – mäter organisationens
måluppfyllelse
Mål
” Vi ska bidra till ett
hälsosammare Europa
genom att förebygga
problem med
skadedjur, fukt, mögel
och bakterier.”
Vem styr om organisationen inte har något uttalat mål?
Förändring central
Oljeföretag eller energiföretag?
Legitimitet
Legitimitet = förtroende hos centrala intressenter
Effektivitet
• Total effektivitet = yttre effektivitet + inre
effektivitet
• Yttre effektivitet – göra rätt saker
• Inre effektivitet – göra saker på rätt sätt
Teori= orsakssammanhang
=
Metod = att systematiskt och genomskinligt
studera observerbara implikationer av teorin
Om Organisationskommunikation
• Forskningsfältet
organisationskommunikation handlar om
hur organisationer på bästa sätt skall
använda olika kommunikativa redskap för
att uppnå sina mål.
Organisationskommunikation betraktar
(nästan) alltid kommunikation utifrån
organisationsledningens perspektiv.
Grundläggande kommunikationsproblem i
organisationer
Ledning
Direktiv/Respons
Utförande individ
Intiativ/Respons
Hur skall ledning och medarbetare kommunicera på bästa sätt
för att uppnå målen så effektivt som möjligt?
Grundläggande kommunikationsproblem
mellan organisationen och omvärlden
Ägare
Lagstiftare
Organisation
Samhälle
Fack
Hur skall organisationen anpassa sig till intressenters och samhällets krav alternativt
anpassa intressenter/samhället till organisationens mål
Download