CHECKLISTA FÖR GRANSKNING AV NYA PRODUKTER

advertisement
CHECKLISTA FÖR GRANSKNING AV NYA/ÄNDRADE PRODUKTER.
1.
Utvecklingskriterier.
- Befintliga organisationens lämplighet.
- Erfarenhet att bedöma områdets problemkaraktär.
- Kravet på innovationsinsats. (Nytänkande).
- Erforderlig forsknings- och utvecklingstid. (Tidshorisont)
- Patent- och licens situationen. (Komplikationer).
2.
Produktionskriterier.
- Befintliga organisationens lämplighet.
- Processkännedom.
- Komponent- och råvarukännedom.
- Behov av innovationer för själva produktionen.
- Tekniskt/ekonomisk optimal storlek för produktion.
3.
Kvalitets- och produktkriterier.
- Produktbeskrivning tekniskt och marknadsmässigt.
- Befintlig organisations lämplighet.
- Erfarenhet av områdets kvalitetsproblem.
- Befintlig kvalitets lämplighet.
- Behovet av ytterligare kvalitetsinnovationer.
- Kopieringsskydd respektive kopieringssvårigheter.
- Risken för snabba kvalitetsöverraskningar.
- Krav på stort kvalitetssortiment.
- Förpackning.
4.
Service.
- Organisationens lämplighet.
- Utbildningsbehov.
- Servicedokumentation.
- Servicebelastning.
- Geografisk spridning.
- Underleverantörer av service.
5.
Marknadskriterier.
- Affärsidén för produkten.
- Nyttofunktioner (fyllande av behov) hos kunden,
- Befintliga organisationens lämplighet.
- Erfarenhet från marknadsföring av liknande produkter.
- Erfarenhet av kundkretsen.
- Befintliga kundkretsens påverkan.
- Marknadens storlek.
- Marknadstrend för produkten.
- Marknadsstabilitet.
- Komplettering/konkurrens till befintliga produkter.
- Aktiveringstid för nya avsättningsområden.
- Servicebelastning.
- Nödvändig introduktionsinsats och reklam.
- Säsongsvariationer.
- Hot från kokurrent- och substitutprodukter.
- Konkurrentaktivitet och överkapacitet.
- Produktens prisstabilitet.
- Exportmöjligheter.
6.
Ekonomiska kriterier.
- Finansieringskrav. (Likviditet, lån, cash-flow …)
- Investeringsbehov (minst 3-årsplan)
- Beräknad bruttovinst.
- Beräknad årsomsättning.
- Lönsamhet.
- Lagerisker.
- Följdinvesteringar med riskbedömning.
Download