RHES76JJP8

advertisement
Styrning
• Styrande processer
• Att styra en hel stad åt samma håll
• Att styra och leda som politiker i
nämnd/styrelse
• Att styra och leda som tjänstemän i en
politiskt styrd organisation
• Att styra balanserat ur flera perspektiv i
förvaltning/bolag
Målstyrning, en
kulturförändring
Direkt styrning
• Styrning av individens
prestation
• Genom vad som skall
göras och hur det skall
göras.
• Sker med
regler,befattningsbeskrivningar, policies,
riktlinjer, instruktioner,
handlingsplaner,
rutinbeskrivningar.
Kultur
Struktur
Ansvar
Indirekt styrning (målstyrning)
• Styrning av gruppens resultat.
• Genom att skapa strategisk
medvetenhet, kompetens och
engagemang.
• Sker med hjälp av visioner,
strategier, mål, värderingar
och dialog
Från ”det blir som det blir” till
gemensam målbild och styrning
4
3
Alla är engagerade i planlagda
förbättringsaktiviteter
Alla förbättringar i samma
riktning
2
Alla försöker förbättra
1
Få ledare försöker uträtta något
Detaljstyrning med konsekvenser
- systemet hindrar sig självt från att nå långsiktiga resultat både inom
politik och förvaltning
Nivå på överensstämmelse mellan
ansvar och befogenheter
Nivå på tidsbrist
hos förtroendevalda
Förtroendevaldas
upplevda
arbetssituation
Förtroendevaldas
vilja att fortsätta sitt
politiska arbete
Politisk detaljstyrning
för att lösa uppkomna
problem/behov uttryckta
av medborgarna
Förtroendevaldas
strävan att göra
ett bra jobb
Nivå på
”fungerande
demokrati”
Nivå på förmåga
till ansvarstagande
Nivå på rädsla hos hos medarbetarna
medarbetarna
Kvalitet på resultat
på kort sikt
Kvalitet på resultat
på längre sikt
för medborgarna
Nivå på tolerans för
misstag
Förmåga att skapa
alternativa arbetssätt
>> för att lämna stuprören
Medborgar- och verksamhetsföreträdarskap
Systemen är speglar av varandra. Byggandet av gemensamma bilder, genom dialog och vidgade
kontaktytor skapas insikt om roller och uppdrag som direkt påverkar förståelsen, vilket medför ökat
genomslag av politiska beslut och prioriteringar
Förmåga till
Förmåga att lära av
medborgardialog
medborgarnas upplevelser
Förmåga att
se rådande
verklighet
Förmåga att
se rådande
verklighet
Förmåga att skapa
gemensamma bilder
Förmåga att
hantera förändringar
Kvalitet på
politiskt ledarskap
Förmåga att
förstå
medborgarnas
behov
Förmåga att
påverka
Medborgarföreträdare
Förmåga att
skapa
strukturer
(delegation
ansvar &
befogenheter,
riktlinjer,
policies)
Förmåga att
hantera förändringar
Förmåga att
påverka
Kvalitet på
tjänstemannaledarskap
Verksamhetsföreträdare
Mångfald
• Målet är att skapa ett samhälle med människors
olikheter som utgångspunkt för samhörighet - att gå från
ett samhälle som eftersträvar enhetlighet till ett som
gagnas av sin mångfald.
• Det är alltså inte olikheterna i sig, utan samspelet mellan
dem som gör mångfalden till en framgångsfaktor.
• Ett mål för verksamheten måste vara att skapa en miljö
där alla medarbetare kan medverka med sin fulla
potential i strävan mot organisationens mål.
Organisationens hälsa
(Källa: Antonovsky)
Meningsfullhet
Vi vet vart vi är på väg och tycker
det är värt att engagera sig
Organisationens
hälsa
Hanterbarhet
Vi har tillgång till tillräckliga
resurser och kan använda
dessa på ett effektiv sätt
Begriplighet
Vi förstår vilka krav som
ställs på oss och hur de
skall bemötas
Download