Samspel, öppenhet och humor

advertisement
Samspel, öppenhet och humor
Styrning och roller
• Vi talar sällan om våra roller
• Politiska roller och tjänstemannaroller
• Vi reflekterar sällan över hur vi möter varandra ‐ olika perspektiv
• Styrning och roller har en tendens att ”bli som det blir”
• Vi kan undvika att bli ”offer” för otydligheter
Otydliga roller omedvetet hinder
Nivå på överensstämmelse mellan
ansvar och befogenheter
Nivå på tidsbrist
hos förtroendevalda
Förtroendevaldas
upplevda
arbetssituation
Förtroendevaldas
vilja att fortsätta sitt
politiska arbete
Politisk detaljstyrning
för att lösa uppkomna
problem/behov uttryckta
av medborgarna
Förtroendevaldas
strävan att göra
ett bra jobb
Nivå på
”fungerande
demokrati”
Nivå på förmåga
till ansvarstagande
hos medarbetarna
Nivå på rädsla hos
medarbetarna
Kvalitet på resultat
på kort sikt
Kvalitet på resultat
på längre sikt
för medborgarna
Nivå på tolerans för
misstag
Förmåga att skapa
alternativa arbetssätt
>> för att lämna stuprören
Förtroendevaldas roll
•
•
•
•
•
•
Förtroendevalda skall skapa tydliga förutsättningar, bl a:
De ekonomiska ramarna
Övergripande inriktningar och strategier
Formulera och utveckla övergripande mål
Prioritera mål
Dialog med förvaltningsledningen ‐ säkerställa att målen genomförs inte hur
”Ange
kompassriktningen”
Förvaltningschefens roll - verkställighet
• Utgå från mål och budget, fullmäktiges beslutade
styrdokument och nämndens prioriteringar, politisk mål
och inriktning
• Verksamhetsplan och detaljbudget i delaktighet
• Förankrar och genomför verksamhetsplan och budget
• Levererar uppföljning och analyser
• Rapporterar resultat och slutsatser till nämnden
• Nämnden ger inriktning och synpunkter
• Förvaltningschefen föreslår förändringsåtgärder
• Nämnden fattar beslut och efter eventuell korrigering
har man säkerställt att fullmäktiges uppdrag genomförs
(men inte hur på operativ nivå..)
Rollfördelning ‐ den ”gyllene zonen”
Vad
• Vision och förhållningssätt
• Inriktningar och strategier • Prioriterade övergripande mål
Hur
• Målvärden
• Handlingsplaner
• Aktiviteter och åtgärder
Överenskommelse ordförande och
förvaltningschef - var går vårt
gränssnitt?
Framgångsrikt samspel
Förmåga till
medborgardialog
Förmåga att
se rådande
verklighet
Förmåga att
hantera förändringar
Kvalitet på
politiskt ledarskap
Invånarföreträdare
Förmåga att lära av
medborgarnas upplevelser
Förmåga att förstå
medborgarnas
behov
Förmåga att
se rådande
verklighet
Förmåga att
hantera förändringar
Förmåga att skapa
gemensamma bilder
Förmåga att
påverka
Förmåga att
påverka
Förmåga att skapa
strukturer
(delegation ansvar
& befogenheter,
riktlinjer, policies)
Kvalitet på
tjänstemannaledarskap
Verksamhetsföreträdare
Värdegemenskap –
gemensamma bilder
• Gemensamma visionergemensamma värderingar
• Värden + värderingar
=värdegemenskap
TilliT
”Succé-Loop”
Kvalitet i
relationer
Kvalitet i resultat
TilliT
Kvalitet i sitt
agerande
Kvalitet i
”tänket”
Kvalitet
Relationer
Kvalitet
Resultat
TilliT
Kvalitet
Handlande
Kvalitet
Tänkande
Planera
Förändra
Genomföra
Utvärdera
Runda bords samtal 15 min
• Vilka egna erfarenheter har ni av rollerna?
• Hur ofta reflekterar ni över vad konsekvenserna kan bli om rollerna blir otydliga?
• Styrning och ledning, reflektioner och frågeställningar?
Download