Samhällsvetenskaplig analys, 14 hp Lördag 17 december, kl. 9.00–13.

TENTAMEN SAMHÄLLSVETENSKAPLIG GRUNDKURS HT11
DELKURS 2: Samhällsvetenskaplig analys, 14 hp
Lördag 17 december, kl. 9.00–13.00
Lämna svaren på separata papper; byt ark för varje ny fråga. Skriv läsbart och glöm inte
kodnummer - på alla ark!
Maximal poäng: 40. Godkänt: 20. Väl godkänt: 30
1. Vi kan urskilja två huvudtyper av demokratiska system. Vad kännetecknar monism respektive
dualism? Hur förhåller sig dessa olika typer av demokratier till begreppen maktdelning,
enhetsstat och federalism? (5p)
2. Hur kan man definiera politisk legitimitet? Varför är den offentliga förvaltningens legitimitet
problematisk? På vilka sätt kan möjligheten att skapa legitimitet ge upphov till olika
förvaltningsformer - redogör för dessa! (5p)
3. Pierre Bourdieu intresserade sig för frågor om hur klassrelationer i samhället skapas och
återskapas. För Bourdieu handlade klassrelationer om mer än ekonomi och han utvecklade
därför en teori om kapitalformer. Vad menar Bourdieu med begreppen kulturellt kapital,
socialt kapital och habitus? Ge exempel på samtliga begrepp! (4p)
4. Globaliseringen är central för flera av de olika teoretiker och områden som berörs i
kurslitteraturen.
a)Manuel Castells kopplar samman informations- och nätverkssamhället med globaliseringen.
Vad menar Castells med begreppet svarta hål? Ge ett eget exempel (2p)
b) I sin artikel "Nya sociala rörelser och politikens globalisering” ger Håkan Thörn olika
exempel på hur politik kan föras i vardagen. Vad innebär begreppen livsstilspolitik och
livsformspolitik? Ge exempel på båda begreppen (2p)
c) Vad menas med glokalisering? (2p)
5. Lennart Schön diskuterar förekomsten om cykliska mönster i den ekonomiska utvecklingen
och hur dessa kan förklaras. I hans resonemang används en rad begrepp för att beskriva de
olika faserna i utvecklingen och dess orsaker. Beskriv vad Schön menar med följande begrepp
och illustrera med hjälp av historiska exempel. (5 p)
a) Omställning
b) Rationalisering
c) Strukturkris
d) Komplementaritet
e) Industrins investeringskvot
VÄND ►►►►
6. Magnusson fokuserar på förändringar i ekonomins funktionssätt sedan 1970-talet och hur
dessa har påverkat den svenska arbetsmarknadsmodellen. Beskriv utvecklingen under de
senaste decennierna, och redogör för hur Magnusson resonerar kring effekterna av dessa
förändringar för svensk arbetsmarknad. Diskutera även skillnader, och eventuella likheter,
mellan Magnussons synsätt och Schöns diskussion om ekonomiska cykler. (5 p)
7. Holloway och Hubbard skriver att kartor är socialt konstruerade representationer av
verkligheten. Vad menar de med det? Diskutera i termer av subjektivitet och objektivitet och
ge tydliga exempel för att illustrera ditt resonemang. (5p)
8. Ovan ser du ett exempel på ett tidsrumsligt prisma. Tänk dig att prismat beskriver en
vanlig dag i någons, exempelvis ditt, liv.
a) Skriv en kort förklarande text till prismat som visar att du förstått hur det ska tolkas.
Förklara (i relation till prismat) hur rörelsemönster begränsas av
b) capability
c) coupling
d) authority
e) Diskutera kortfattat dessa begränsningar i relation till time-space compression
(totalt 5p)
Tänk på att argumentera utförligt och att strukturera dina svar. Fyra timmars skriv tid gör
att du har möjlighet att föra ett sammanhållet resonemang där det skall framgå att du har
förståelse för problemområdet och kurslitteraturen.
Lycka till!