SRF Skellefteå
Protokoll
Styrelsesammanträde
Datum: 2009 09 09
Plats: Storgatan 50
Tid: 17.30 - 20.30
Närvarande:
David Renström, ordförande
Camilla Engström, vice ordförande
Torgny Karlsson, sekreterare
Anna Näsström, ledamot § 125 - § 132
Gun Bergström, studieombud
Mats Rönnblom, ersättare
Sverker Renström, ersättare
Gunilla Asplund, föreningens kanslist § 117 - § 125
Curt Svensson har anmält förhinder.
§ 117 Öppnande
A. Ordföranden, David Renström hälsade oss välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.
B. Det utskickade förslaget till dagordning godkändes med tillägg av
punkter om kampanjen om flexibel social service och om utdelning av
punktskrift till kommunfullmäktige.
§ 118 Ledstråk
Ewa Boström redogjorde för ett förslag från Vägverket och kommunens
tekniska kontor att göra en trygg och säker väg från MoröBacke till centrum.
Syftet med förslaget är att på ett säkert och tryggt sätt kunna nå det
centrala området öster om E4 där Försäkringskassa, Arbetsförmedling och
Stadsbiblioteket finns.
Frågan diskuterades och styrelsen tyckte inte att det var något bra förslag
eftersom det innebär att man får korsa E4:an två gånger för att komma över
till östra sidan av E4.
BESLUT
Att Ewa Boström föreslår Vägverket och kommunen att inte göra några
speciella åtgärder för vår del i dagsläget, och i stället vänta på bygget av en
cirkulationsplats vid korsningen Skelleftehamnsvägen/Mullbergsvägen som
planeras 2012 och som innebär att man då kan nå aktuellt område på bästa
sätt.
§ 119 Föregående protokoll
BESLUT
Att godkänna protokollet från styrelsesammanträdet 09 08 12 13 med
ändringar av § 105 och § 110 C, samt ett påpekande av att Sverker
Renström inte finns med i närvarandeförteckningen.
§ 120 Uppdragslistan
Uppdragslistan genomgicks.
§ 121 Kassaärenden
A. Obetalda medlemsavgifter
Gunilla Asplund upplyste att 5 personer ännu inte har betalat
medlemsavgiften.
BESLUT
Att tillfråga de som inte betalat om de vill stå kvar som medlemmar i
föreningen.
B. Enligt den senaste kassarapporten visar föreningen ett överskott på 12
886,50 kronor. Det innebär att föreningen förbrukat ungefär 20 000 av
pengarna föreningen fick från luciainsamlingen.
§ 122 Kansliärenden
A. Gunilla Asplund rapporterade:
Att en kanslistkurs för norra Sverige hålls på Medlefors den 23:e - 24:e
november.
Att de nya e-postadresserna är införda i medlemsregistret.
Att kommunen tagit bort momsen på räkningarna för korten till lokalen på
Storgatan.
BESLUT
Att godkänna rapporten.
Att inte kalla Eva Setreus till en styrelse- och kanslidag i samband med
kanslistutbildningen på Medlefors,
Att skicka de nya e-postadresserna till David Renström så han kan kolla hur
många som inte har föreningens nyhetsbrev,
Att Gunilla Asplund ska söka solidaritetsstöd.
B. Ringklocka
David Renström upplyste att han köpt en trådlös ringklocka till kansliet. Den
första fungerade inte, men den här fungerar bra.
Ringklockan demonstrerades.
BESLUT
Att Mats Rönnblom ska tala med snickericirkeln om man kan göra en platta
till knappen för ringklockan i en kontrasterande färg så den syns bättre,
Att informera om ringklockan när den är klar,
Att David Renström ska skicka räkning till föreningen för ringklockan.
§ 123 Verksamheten framöver
A. Allsångskvällen
Allsångskvällen hålls onsdagen den 14:e oktober på IOGT-gården,
Magasingränd tre. Kostnaden för sångblad och fika blir 35 kr per person. Vi
ska få titta på sångbladen för att avgöra om texten måste förstoras.
BESLUT
Att Gun Bergström ska möta deltagarna på IOGT-gården,
Att Torgny Karlsson ska meddela David Renström om vad som ska stå på
hemsidan.
B. Utdelningen av punktskriftsmaterial till fullmäktigeledamöterna den 15:e
september diskuterades.
BESLUT
Att de styrelseledamöter som kan, samlas vid Forumsalen klockan 9 den
15:e september.
§ 124 Skrivelser
A. Insändare
Det har varit en insändare i "Norran" om det förträffliga i att man bygger om
på delar av Strandgatan och gör den till gångfartsområde, dvs. att man tar
bort trottoarerna och att bilar, cyklister och gångare ska samsas om samma
utrymme.
Många synskadade anser inte att det är bra, och att plattorna för
synskadade är svåra att känna med käppen.
BESLUT
Att ställa sig bakom Mats Rönnbloms och David Renströms förslag till svar
på insändaren och att skicka in den till tidningen.
B. Gunilla Asplund rapporterade:
Att det från riksförbundet kommit en skrivelse om medlemsvärvning och en
om att vi bör skicka in till riksförbundets kalendarium om vår verksamhet för
att därmed kunna tipsa andra,
Att det kommit en skrivelse från strokeföreningen om att landstinget ska
stänga simbassängen på lasarettet, och att vi på något sätt bör protestera
mot detta.
Det är förmodligen samma bassäng som vattengympan använder.
BESLUT
Att godkänna rapporten,
Att Mats Rönnblom ska kontakta strokeföreningen och meddela att vi ställer
upp om det kommer något initiativ därifrån,
Att Gunilla Asplund ska kontakta vattengympan om saken.
§ 125 Internationellt
Camilla Engström talade om funderingarna att inom ramen för den
internationella verksamheten ta hem varor från Sri Lanka och sälja dem.
§ 126 Syntolkning
A. Filmer
David Renström sade att styrelsen tidigare beslutat om syntolkning av tre
filmer, och att de pengar vi har kvar torde räcka till syntolkning av ytterligare
tre filmer under våren.
B. Hockey
Mats Rönnblom föreslog att vi den 24:e november ska syntolka
hockeymatchen mellan Skellefteå och Luleå.
BESLUT
Att Mats Rönnblom ska preliminärboka 10 biljetter till matchen.
C. Teater
Gun Bergström sade att teatern i somras var bra.
Teatern visar ett så bra intresse och engagemang för syntolkningen.
BESLUT
Att Gun Bergström ska skicka ut information om teaterns program.
§ 127 Rapporter
A. Handikapprogram
Mats Rönnblom, Torgny Karlsson och David Renström rapporterade från
träffen den andra september på Expolaris Kongresscenter. Det var en
avstampsträff inför arbetet med kommunens nya handikapppolitiska
program.
Representanter från kommunen, handikapporganisationerna och några
företag deltog, och där presenterades FN:s handikappkonvention och i
grupper diskuterades vad som är viktigt att få med i programmet.
Programmet ska vara klart i april nästa år och fastställas av
kommunfullmäktige sommaren 2010.
Mats Rönnblom är med i styrgruppen för programarbetet.
B. Mats Rönnblom och Curt Svensson rapporterade från Vägverkets träff
om snöröjning med mera. Det var bara SRF av handikapporganisationerna
som deltog, eftersom kallelsen skickats till HSO i Umeå och stannat där.
Ett möte med handikappföreningarna i Skellefteå hålls den 15:e september.
Det är viktigt att det hålls rent vid busshållplatser och kring stolpar och vid
gatukorsningar.
C. Biblioteket
David Renström rapporterade att biblioteket har 60 000 kr till att köpa
utrustning för synskadade.
Förutom den punktskrivare, som biblioteket vill ha, och som också kan
skriva svartskrift, har David föreslagit biblioteket att köpa några bärbara
daisyspelare.
BESLUT
Att godkänna rapporterna.
§ 128 Studier
Gun Bergström rapporterade:
Att cirklar om hemmatips, och "Tankens kraft" eller något liknande,
nämndes på upptaktsmötet. Vidare föreslogs en sommarresa till Ratan som
ska föregås av en studiecirkel.
Gun Bergström kunde inte vara med på studiekommitténs möte.
Utställningen om punktskriften visas på biblioteket under vecka 47,
Att ABF planerar gemensamma cirklar där man i varje förening har för få
deltagare för att ordna en cirkel, men där man tillsammans i
handikapprörelsen kanske blir tillräckligt många.
Att caféträffar hålls på Storgatan till en kostnad av 20 kr.
BESLUT
Att godkänna rapporten,
Att Gun Bergström ska fråga om Monica Svedesjö vill vara cirkelledare för
"tankens kraft".
Att annonsera ut om caféträffarna på Storgatan.
§ 129 Kampanjen
Sverker Renström upplyste att den 15:e oktober planeras en
mörkerpromenad med några av kommunens biståndshandläggare i
centrala staden.
BESLUT
Att arbeta vidare med frågan.
§ 130 Övriga frågor
Med anledning av att heminstruktörerna inte kunde komma till
upptaktsmötet så fick styrelsen i uppdrag att senare under hösten ordna ett
möte om rehabilitering.
BESLUT
Att David Renström ska föreslå rehabiliteringspersonalen att ett möte om
rehabiliteringsfrågorna hålls någon gång under veckorna 45 och 46.
§ 131 Nästa sammanträde
BESLUT
Att nästa styrelsesammanträde ska hållas onsdagen den 14:e oktober,
senare ändrat till måndagen den 12:e oktober kl 17.30 i lokalen på
Storgatan.
§ 132 Avslutning
Ordföranden, David Renström, tackade för visat intresse och förklarade
sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Justerat:
Torgny Karlsson
sekreterare
David Renström
ordförande