Läkemedelsförsörjning ur ett civilförsvarsperspektiv

advertisement
Dnr S2017/01137/FS
Socialdepartementet
Till riksdagen
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern
Svar på fråga 2016/17:899 av Lena Asplund (M)
Läkemedelsförsörjning ur ett civilförsvarsperspektiv
Lena Asplund har frågat mig om jag håller med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap om att det behövs bättre uthållighet för
läkemedel i Sverige och om så är fallet hur jag avser att agera.
Att Sverige har en god försörjning av läkemedel är naturligtvis
angeläget. Läkemedelsförsörjning är ett av de områden som ingår i det
planeringsarbete som bedrivs för att säkerställa ett effektivt civilt
försvar.
Regeringen har i proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning
slagit fast att planeringen för totalförsvaret ska återupptas. I detta
ligger planeringen för ett återupptagande av det civila försvaret. Det
framgår av propositionen att statliga myndigheters förmåga att
prioritera och fördela resurser vid höjd beredskap bör utvecklas, såväl
på central som på regional nivå.
I januari 2017 beslutade regeringen om en nationell säkerhetsstrategi.
Strategin är vägledande för det fortsatta säkerhetsarbetet och i den
betonar regeringen vikten av att säkra försörjning, inklusive
läkemedelsförsörjning i såväl vardag som kris för att trygga
människors liv och hälsa.
Socialstyrelsen har i sin risk och sårbarhetsanalys för 2016 och i
delraporteringen av sitt planeringarbete avseende civila försvaret inom
sitt ansvarsområdeav identifierat läkemedelsförsörjningen som ett
område som är särskilt viktigt under höjd beredskap och krig.
Landstingen ansvarar för läkemedelsförsörjningen till den slutna
vården och har därmed en viktig roll för att säkerställa tillgången till
läkemedel i sin verksamhet.
2
Arbetet med att säkerställa tillgången till läkemedel både under kriser
och höjd beredskap behöver fortgå och jag kommer att noga följa den
utvecklingen.
Stockholm den 8 mars 2017
Gabriel Wikström
Download