Siffror på frivillighet och kultur Mats Wagndal

Siffror på frivillighet och kultur
Mats Wagndal
Statistiska Centralbyrån
HÖSTMÖTE 2012
CIVILSAMHÄLLET
Kriterier för att tillhöra det civila
samhället
• 
• 
• 
• 
• 
Formell organisation
Ingen vinstutdelning
Institutionellt skild från den offentliga sektorn
Självstyrande
Frivilligt medlemskap eller deltagande
Det civila samhället
Företagsdatabasen, FDB
Ekonomisk aktivitet
Undersökningarna: •  Organisa/oners ekonomi •  Företagens e konomi •  Ekonomisk redogörelse från Svenska kyrkan •  Intäkts-­‐ och kostnadsundersökningen för flerbostadshus Intäkter efter huvudverksamhet,
i miljarder kr
Rekreation och Kultur
Utbildning och forskning
Hälsa
Social trygghet
Miljö och djurskydd
Bostäder, social och samhällelig utveckling
Opinionsbildning och politik
Stiftelser, insamlande organisationer och
volontärverksamhet
Internationell verksamhet
Religiösa samfund och föreningar
Bransch-/yrkesorganisationer och fackföreningar
Övrig icke-vinstdrivande verksamhet
0
Källa: Organisationers ekonomi.
5
10
15
20
25
30
35
Intäkter, kostnader och tillgångar för rekreation
och kultur per delområde 2009 i miljarder kr
Kultur och
konst
Idrott
Övrig rekreation
och sociala
klubbar
Totalt
Intäkter
3,0
16,9
1,2
21,1
Kostnader
2,8
16,6
1,2
20,5
Tillgångar
6,8
17,6
1,7
26,1
Källa: Organisationers ekonomi.