Pressmeddelande CP_CES6-2001_CP_SV

advertisement
Europeiska unionen
EU:s ekonomiska och sociala kommitté
CES/01/6
Bryssel den 23 januari 2001
ESK-ledamöter företräder det civila samhället i EU vid öppningssammanträdet vid rundabordskonferensen
EU-Indien i New Delhi den 29–30 januari 2001
Rundabordskonferensen EU-Indien innebär en vändpunkt i kontakterna mellan unionen och Indien. Det
politiska beslutet att upprätta en fortgående dialog mellan företrädare för det civila samhället på båda sidor har
nu fattats. Ledamöter av EU:s ekonomiska och sociala kommitté kommer att företräda det civila samhället i EU
vid detta grundläggande möte. Olika intressegruppers deltagande i beslutsfattandet är avsett att vara ett
komplement både till den politiska dialogen, som sker i form av regelbundna toppmöten, och till de befintliga
handelsförbindelserna.
Utvidgade kontakter, där också företrädare för organisationer i det civila samhället deltar, borde leda till ökad
ömsesidig förståelse i en rad frågor och också till ett stärkande av kontakterna människor emellan.
Rundabordskonferensen kommer att öppnas av kommissionär Chris Patten och Indiens utrikesminister Jaswant
Singh. I konferensen deltar 15 ledamöter av EU:s ekonomiska och sociala kommitté som företrädare för EU:s
civila samhälle, och från Indien deltar lika många representanter för det indiska civila samhället. Ordförandeskapet
delas av ESK:s ordförande, Göke Frerichs och Narendra Nath Vohra, direktör i Indian International Centre.
Ramarna för rundabordssamtalen fastställdes efter ministermötet EU-Indien den 3 december 1999. Eftersom
diskussionerna kommer att äga rum mellan icke-statliga organisationer förväntas rundabordskonferensen nå längre
än samtal mellan regeringar. Trots att dess rekommendationer är av naturen icke bindande, kommer de ändå att
direkt påverka både Indiens regering och EU-institutionerna.
Deltagarna i rundabordskonferensen kan själva besluta vilka ämnen som skall behandlas. Tänkbara diskussionsämnen är dock handel och globalisering, brottslighet och narkotikasmuggling, miljö och hållbar utveckling samt
sociala och kulturella frågor.
För mer information om Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och dess verksamhet, kontakta
Nick Foster, presstalesman, på telefon (32-2) 546 92 07, e-post: [email protected]
ADRESS: Rue Ravenstein 2, B-1000 Bryssel
Tfn (32-2) 546 92 07 – 546 93 97 – 546 95 86 Fax (32 2) 546 97 64 Internet: http://www.esc.eu.int
Download