Civilsamhällets roll för social hållbarhet

Den stora samhällsomdaningen i vår tid
Ett freds- och utvecklingsperspektiv
på den sociala hållbarhetens förutsättningar
Institutionen för
Globala Politiska Studier
Inspel till samtal om den idéburna sektorns roll
för social hållbar samhällsutveckling
Mötesplats Social Hållbarhet (SKL & Folkhälsomyndigheten)
Stockholm den 20.11.2015
Hans Abrahamsson
School of Global Studies
[email protected]
När världen kommer till Göteborg
Kunskap om och Arbetssätt i
Rättvisa och socialt hållbara Städer
KAIROS
Den Stora Omdaningen i vår tid
Tre processer i samverkan som
flätar ihop det lokala med det globala
Globalisering
Ekonomi-öster/söderut/BRICS
Fördubbling globala arbetsmarknaden
Digitalisering och robotisering
Ökad rörlighet, ökade kontaktytor
I den nya ekonomiska
geografin och dess
globala förädlingskedjor
minskar nationalstatens
betydelse – städer
allt viktigare
Samhällets ökade heterogenitet och
människors varierande
socio-ekonomiska förutsättningar
Intresse- och
värdegrundskonflikter
Att hitta verktyg för att
kunna leva tillsammans,
att lära sig dialogens konst
från multikulturell samexistens
till interkulturell samverkan
medför utmaningar för den
sociala tilliten och den sociala
hållbarheten på lokal nivå
Transnationell migration
Urbanisering
Människor i transit - med sina
vardagsliv på flera håll samtidigt
Takten, klyftorna
det globala Syd i det globala nord
Samhället glider isär
och tappar sin förmåga
att hantera komplexa
samhällsproblem
Att förbättra livschanser och
möjligheten att tillfredsställa
grundläggande behov
Social hållbarhet – ett omtvistat begrepp !
Samhällsutvecklingens värdegrunder
i ett idé historiskt perspektiv
Tre flytande signifikanter
Förhandling
Resursstarka
Innanförskapet
Parlamentarism
Repr.demokrati
Politiska partier
Säkerhet
Human
Security
Trygghet
Förutseende
svag
Civilsamhället
Föreningsliv
stark
Utveckling
Human
Development
Inkluderande
Delaktighet
En stad för alla
målkonflikter
Social Hållbarhet
En socialt hållbar utveckling handlar
om ett samhälles förmåga
att hantera komplexa
samhällsproblem
Globala utmaningar och
komplexa samhällsproblem
ställer ökade krav på
invånardialog och medskapande
och på att utvidga förhandlingsarenan
Rättvisa
Human Rights
Jämlikhet
Deltagande
Erkännande
Den stora omdaningen i ett historiskt perspektiv
Globalisering, det politiska rummet
och nationalstatens förändrade roll
Fram t.o.m trettioåriga kriget
pre-Westfalisk Ordning
Disorder
Westfalisk Ordning
Government
Nationalstaten
1648
Påve
Kyrka
Post-Westfalisk ordning
Governance
Flernivå - partnerskap
1944
Transnationella Företag
Multilaterala Organisationer (IMF/WB)
Gränsöverskridande nätverk G8, G20
ICLEI, UCLG
Kung
Regioner – EU - Eurocities
Nationalstater - SKL
Feudal herrar
Städer
Krigsherrar / Maffia
Städer, Kommuner,Landsting
Urbana regioner – Västra Götaland
När staten drar sig tillbaka från det politiska rummet
tar urbana regioner över som tillväxtmotor
Den nya ekonomiska geografin – ekonomisk förnyelse
och tillväxt sker i storstadsregionen pga stordriftsfördelar
Minskat statligt stöd, överskottmål, finansieringsgap
Statens förändrade roll och
minskat utrymme för välfärd utmanar
stadens sociala sammanhållning
Failed states
När stater tappar sin förmåga
att leverera välfärdtjänster
och upprätthålla sin legitimitet
(Goldstone 2008)
Global nätverksproduktion
Arbetsmarknadens polarisering:
Inkomstklyftor – ojämn utveckling
Det sociala kontraktets upplösning
Civilsamhällets uppluckring
Vi-grupper och
”gängbildningar”
flyktiga nätverk
ofta i rivalitet
(primär- / gemenskapsgrupper)
Världsordning
National
stat
Socialt
kontrakt
Säkerhet Leg. Inst.
Civilsamhälle
Krav på makroekonomisk
balans - budgetrestriktioner
Ekonomiska nedskärningar och
minskade offentliga och
sociala åtaganden
Från ”welfare to workfare”
Välfärden alltmer exklusiv
Sprinklersystem i taket som försöker
fylla ett glas med vatten på matbordet
Arbete
bostad
utbildning
Identitetsformation
och lojalitet
Informella trygghets- och försörjningssystem
Innanförskapets
osynliga gränser
Upplevt
Utanförskap
NEETS 30-35 %
Levnadsvillkor
Utestängningens
lokala
frustrationsgap
Vem vill leva och dö som
ett problem , Som ett
oönskat liv –
IS erbjuder ”hjältedöden”
”Behovet av att bli någon”
Kriminella nätverk
Legosoldat i Ukraina
Privata säkerhetsföretag
Global intifada - IS,
Svenskarnas Parti
Brinnande bilar
på beställning
Förmåga/möjlighet
Pulveriserade busskurer
Förmåga/möjlighet
Fanon, Gurr, Gilligan, Starrin
Tid
På 30
Individuell skuldbeläggning - oartikulerad skam
år
Inte bara unga män i resursvaga områden
alltfler unga kvinnor söker antidepressiva medel
och alltfler unga män blir kvar såväl i förorterna
som på landsbygden och upplever sig
såväl obehövda som oälskade
Vrede / våld
Urbaniseringens utmaningar
Statens förändrade roll
När staten drar sig tillbaka från det politiska rummet
ökar utrymmet för städer och deras nätverk.
Urbaniserings- och tillväxttakt
Finansieringsgap
Låg och högutbildad arbetskraft sida vid sida
Inkomst- hälsoklyftor, Globala Nord/Syd
Spänningsfält
När det globala möter det lokala
Nav för
global
samhälls
-styrning
Slagfält för
sociala
konflikter
Rörelseriktningen är politiskt påverkbar !
Social hållbarhet
kräver en inkluderande utveckling
En inkluderande utveckling
kräver en bättre förståelse
av det civila samhällets olika delar
Föreningsliv
Sociala Rörelser
Flyktiga nätverk
Det civila samhället
Marknad
Stat
Kunskap om och
Kontaktytor med
detta
<
Det civila samhället
nätverk, rörelser och organisationer
förhåller sig till stat och marknad
En kontrapunkt, en politisk
och en praktik
arena
– synliggörs genom aktion
Service providers
Voice providers
≈
Kunskap om och
Kontaktytor med
detta
Organisk kris
Det civila samhällets tudelning
Resursstarkas strävan
efter oberoende
och individuell frihet.
Behov av välfärdsstaten
Civilsamhällets etablerade
föreningsliv
Världsordning
National
stat
Socialt
kontrakt
Säkerhet Leg. Inst.
Civilsamhälle
Utanför innanförskapet
- Yngre och äldre som inte
känner sig lyssnade på
och som tappat sin samhälleliga
tillit
- Prekariatet
medelklassens osäkerhet
- Utrikesföddas tillgång till
arbetsmarknaden
- Obehövda, oälskade och
okunniga unga män.
Det Civila Samhällets
Sociala rörelser
Flyktiga nätverk och
Samhällsengagerade
medborgare
Det civila samhällets tudelning
riskerar att förstärkas genom det Idéburna Offentliga Partnerskapet (IOP) och
”statens traditionella strävan efter att kontrollera och styra det civila samhället ”(Trädgård)
Civilsamhällets tre uppgifter
ömsesidigt förstärkande
Att riva murar
Social och samhällelig tillit
Ompröva samband välfärd – tillväxt
Global social politik
Policy
Det dubbla åtagandet
Att ha två tankar i huvudet samtidigt
Akuthjälp: förhindra och lindra
Förebygga: minska risker
och stärka förmågan
Voiceprovider
Opinionsbildning för
mänsklig värdighet
Här och där !
Serviceprovider
Lokal förankring
och resursmobilisering
Vem definierar
vad som är skyddsvärt?
Sociala risker
Hot mot det skyddsvärda
Öka säkerheten!
Förmåga att
hantera
komplexa
samhällsfrågor
Vems säkerhet?
Det civila samhällets roll
för ökad social tillit
Fokus på tillit
och strukturer
Det är innanförskapet
som är problemet
Att minska utestängningen
Offensiv (positiv) Säkerhet
Förebygga/Främja
Skapa social tillit genom
relationsbyggande bemötande
Underifrån
Social investeringspolitik
Fokus på sociala risker
och på individen
Defensiv (negativ) Säkerhet
Stängsel, Kontroll, Övervakning
Regelbunden visitering
Känsla av samhörighet
Nyanlända och utrikesfödda
som resurs och inte som offer
Värdighet och respekt istället för
strukturell diskriminering
Närande istället för tärande
Sociala insatser en investering
- och inte en kostnad
Tidiga insatser minskar framtida kostnader
Ovanifrån
Dialog och medskapande
från passivt objekt till aktivt subjekt
Skilda världar
Civilsamhällets dubbla uppdrag
att bidra till en mer inkluderande utveckling
Lokalt och globalt
som utförare och som röstbärare
Något av det jag sagt
är sådant som redan görs,
en del skulle vi kunna vi göra bättre,
men annat skulle behöva göras annorlunda
Tack för uppmärksamheten
Hans Abrahamsson
School of Global Studies
[email protected]