Motiverat yttrande avseende förslag till styrelse i HiQ

advertisement
Valberedningens förslag till årsstämman 2015 i Poolia AB
I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2014 kontaktade styrelsens ordförande
under hösten 2014 Swedbank Robur Fonder och PSG Capital, som tillsammans med Björn Örås utgör
bolagets tre största ägare, för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman
2015.
Valberedningen fick följande sammansättning:
Jan Andersson, utsedd av Swedbank Robur Fonder
Emil Ahlberg, PSG Capital
Björn Örås, styrelseordförande och huvudägare
Jan Andersson valdes till valberedningens ordförande. Tillsammans representerar valberedningens
ledamöter 80% av rösterna i Poolia.
Valberedningen har inför årsstämman 2015 hållit tre protokollförda sammanträden och därutöver haft
löpande kontakt. Förutom att ha tagit del av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete har
valberedningen intervjuat samtliga styrelseledamöter.
Valberedningen har i sitt arbete också tagit del av styrelseordförandens redogörelser för bolagets
verksamhet, mål och strategier.
Valberedningens förslag till styrelse
Valberedningen föreslår enhälligt:

Att styrelsen ska bestå av oförändrat fem ledamöter, utan suppleanter.

Omval av Lennart Pihl, Dag Sundström, Anna Söderblom och Björn Örås.

Nyval av Marika Skärvik.

Omval av Björn Örås som styrelsens ordförande.
Marika Skärvik är född 1963 och har examen från RMI Bergs och studerat ekonomi och juridik vid
Stockholms universitet. Hon arbetade 1989-1996 med försäljning vid Microsoft, Sverige, och 20002005 som affärsområdeschef inom Tieto Enator. Marika Skärvik var VD för reseföretaget
CarlsonWagonlit 2005-2008 och VD för Hudson Norden samt har startat och drivit flera konsult- och
tjänsteföretag. Hon utsågs 2005 till Årets chef av tidningen Chef. Nuvarande styrelseuppdrag: STCC,
Optronic och Springlife.
Motiverat yttrande angående förslag till styrelse
Valberedningens genomgång av styrelsearbetet visar att arbetet varit mycket aktivt med stort
engagemang och hög närvaro hos ledamöterna. Monica Caneman har meddelat valberedningen att
hon inte står till förfogande för omval 2015.
Valberedningen är angelägen om att styrelsen sammantaget ska besitta kunskap och erfarenhet i
frågor som är väsentliga för att driva ett tjänsteföretag av Poolias typ. Hit hör bl a finanser,
marknadsföring, rekrytering och ledarskap.
Marika Skärvik tillför Poolia kunskap och erfarenhet kring marknadsföring och försäljning liksom att
driva och utveckla företag med humankapital som bas.
Valberedningen har särskilt diskuterat kraven på mångfald och jämn könsfördelning. Enligt
valberedningens uppfattning uppfyller den föreslagna styrelsen krav på mångfald. Ålders- och
erfarenhetsmässigt har styrelsen god bredd och andelen kvinnor är för närvarande 40% - en andel
som under en femårsperiod varierat mellan 40% och 50%.
Den föreslagna styrelsen uppfyller också kraven i Svensk kod för bolagsstyrning om ledamöternas
oberoende. Ledamöterna Marika Skärvik, Lennart Pihl och Anna Söderblom har av valberedningen
bedömts vara oberoende både i förhållande till företaget, företagsledningen och till större ägare. Björn
Örås anses oberoende i förhållande till företaget men inte i förhållande till större ägare. Dag
Sundström, som var tf VD under delar av 2013/2014, anses som oberoende i förhållande till större
ägare men inte i förhållandet till företaget.
Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2015
Valberedningen har enhälligt beslutat föreslå årsstämman 2015 att:

Björn Örås väljs till ordförande på årsstämman 2015.

arvode till styrelsen utgår med 1 240 000 kronor (f å 1 340 000) att fördelas med 500 000
(600 000) kr till styrelsens ordförande och oförändrat 185 000 kr till övriga ledamöter i
styrelsen som inte är anställda i Poolia. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt
utskottsarbete..

arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

principer för bildande av ny valberedning beslutas enligt följande:
”Styrelsens ordförande ska senast vid tredje kvartalets utgång sammankalla de tre största
aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om
någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska
nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med bolagets rapport
för tredje kvartalet. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan
kontaktas i nomineringsfrågor.
Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget senast vid
tredje kvartalets utgång. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter
valberedningens konstituerande bör också valberedningens sammansättning ändras i enlighet
med principerna ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.
Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:





Ordföranden vid årsstämman.
Val av styrelseordförande och övriga ledamöter av bolagets styrelse.
Styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt eventuell
ersättning för utskottsarbete
Val av revisor, revisorssuppleant samt arvoden till dessa (i förekommande fall).
Beslut om principer för utseende av valberedning.
Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter
godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis
rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna
fullgöra sitt uppdrag.”
Stockholm i februari 2015
VALBEREDNINGEN I POOLIA AB (PUBL)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards