Checklista Inskrivning i hemsjukvården

advertisement
Bilaga 2.
Checklista Inskrivning i hemsjukvården
Beslutsfattare/vårdplaneringsteam
 meddelar ansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut för det område där
patienten bor om inskrivning i hemsjukvård genom Vivas meddelandefunktion,
 information från vårdplanering läggs under för kännedom, vårdplanering se journal i TES
Web
För nya patienter som blir inskrivna i hemsjukvården måste insatsen TES skapas för alla
professioner i Viva. Det är viktigt att välja rätt avdelning/enhet i Viva åtagandet.
 öppnar ett åtagande, dokumentera i VIVA under statusmall, vårdplanering,
 om patienten har/får hemtjänst fyll i aktuell utförare och skriv detta i
patient/brukarkortet.
Viktigt vid inskrivning

Telefontillgänglighet
Patienter som är inskrivna i hemsjukvården men inte har larm eller hemtjänst måste ha telefonnummer till sjuksköterska. Dagtid direkt till sjuksköterska. Kväll- och natt lämnas telefonnummer till kvälls- nattsjuksköterska.

Avvikande adress
Fakturan går till den adress som skrivs i patient/brukarkort.

Nyckelhantering
Kontrollera nyckelhantering. Om patienten saknar Trygghetslarm och inte har några insatser utifrån Socialtjänstlagen ska en handlingsplan upprättas om hur man ska komma in
vid akuta händelser. Gå igenom med patienten vem som ska kontaktas som har nyckel till
patientens hem alternativt ta emot en nyckel.

Övrigt som ska finnas hemma
Sjuksköterskans ansvarar för att läkemedel och material som bedöms för att utföra HSLbeställning finns tillgänglig hos patienten. Ev. kan låst medicinskåp lånas ut till patienten.
Arbetsterapeut och fysioterapeut ansvarar för träningsprogram och hjälpmedelsinformation finns tillgängligt.
Någon i teamet (arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska) utses att ansvara för nedan uppgifter:

Meddelar vårdcentral där patienten är listad via SAMSA att patienten är inskriven i
hemsjukvården

Patienten skriver under medgivande till att information lämnas/hämtas från andra
vårdgivare Dokumentera medgivandet i åtagandebilden under ”kompletterande
information”. Samtycke till NPÖ (Nationell patientöversikt).

Uppdatera åtagandebilden med kontaktorsak, info om ev. växelvård och
patient/brukarkort med medansvariga, vårdcentral, anhöriga (här är det viktigt att kryssa i
ja om de vill bli kontaktade nattetid), portkoder, vägbeskrivning. Fyll i eventuell avvikande
adress.
2017-05-02
Bilaga 2.

Kontrollera att patienten har aktuella telefonnummer till sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och vid behov omvårdnadspersonal. Se telefontillgänglighet ovan.

Saknar patienten trygghetslarm och inte har några insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL)
ska en handlingsplan upprättas som dokumenteras i vårdplanen om vad som ska göras
när patienten inte öppnar och inte avbokat besöket.

Har patienten inte några delegerade insatser enligt HSL och inte heller insatser enligt SoL
ska en pärm ordnas. Funktionhinderverksamhetens sjuksköterskor ordnar med pärm till
de som har personliga assistenter.

Planera in när uppföljning av inskrivningen ska göras.
Sjuksköterska:
 Gå igenom information/underlag från annan vårdgivare (vårdcentral, sjukhus)
 Informera vid behov berörd omvårdnadspersonal, rehab och biståndshandläggare om
den nya patienten
 Kontrollera att patienten har ett giltigt id, om inte så be patient/anhörig införskaffa ett.
 Uppdatera åtagandebilden med OAS, varningsinformation kring t ex överkänslighet, ej
strukturanpassad, diagnoser och behandlingar, smittsamma sjukdomar, vårdrutinavvikelse.
 Skriv anamnes, status och fyll i medicinsk diagnos (det viktigaste kompletteras efter att
t ex riskbedömningar har gjorts).
 Scanna in ev. epikriser från andra vårdgivare. Papperskopia sparas i journal.
 Skriv vårdplan.
 Gör beställningar för eventuella HSL-insatser och sänd vidare enligt lokal rutin.
 Skriv signeringslistor.
 Skriv in kommande uppgifter i kalendern TES.
 Gå igenom patientens läkemedelslista, dela ev. dosett.
 Se till att aktuell information som ska finnas i ”Den enskildes pärm” distribueras enligt
rutin.
 Se till att aktuellt material finns i hemmet. (T ex förbandsmaterial, KAD-utrustning,
Riskavfallsburk)
 Ändra ev. leveransadress av dosexpedition. Den som tar emot patienten ansvarar för
ändring av leveransadress.
För växelvårdspatienter kan hemadressen finnas kvar och hemtjänstenheten/anhöriga ser
till att den kommer med till korttidsenheten. Tillfällig ändring kan göras vid t ex
semestervistelse.
 Skriv ev. kreditansökan för dosexpedition/apotek.
 Lämna ”Fullmakt för uthämtning av läkemedel till vård och omsorg” till patienten för
undertecknande.
 Inom två veckor efter inskrivningen/inflyttningen – ska riskbedömningar göras för de
patienter som förväntas vara inskrivna mer än 1 månad oavsett vem som initierar
inskrivningen. Riskbedömningar – MNA, RAPS, DFRI, ROAG och Symtomskattning.
 För alla patienter ska en grundinformation finnas med anamnes, aktuell status,
läkemedelshantering (t.ex. sköter själv), vårdcentral/PAL, ev. annan vårdgivare.
2017-05-02
Bilaga 2.
Arbetsterapeut/fysioterapeut:
 Byt baskod i web sesam
 Gå igenom information/underlag från annan vårdgivare (vårdcentral, sjukhus)
 Skriv in ev. varningsinformation (om patienten inte får belasta fullt t ex).
 Gör beställningar för eventuella HSL-insatser och sänd vidare enligt lokal rutin.
 Skriv signeringslistor.
 Se till att aktuell information som ska finnas i ”Den enskildes pärm” distribueras enligt
rutin.
 Informera vid behov berörd omvårdnadspersonal och biståndshandläggare om den nya
patienten.
 Scanna in ev. epikriser från andra vårdgivare. Epikriserna kan sedan kasseras.
 Skriv eventuell anamnes, och planera eventuell insats (t ex hembesök,
funktionsbedömning, aktivitetsbedömning, hjälpmedel, bostadsanpassningsintyg).
 Planera in hjälpmedelsuppföljning och för in i kalendern.
 Planera in funktionsbedömning respektive aktivitetsbedömning. Gäller inte patienter som
förväntas vara inskrivna av sjuksköterska en kortare period för t ex ögondroppar.
 Inom två veckor efter inskrivningen/inflyttningen – skall bedömningar göras för de
patienter som förväntas vara inskrivna mer än 1 månad oavsett vem som initierar
inskrivningen. Bedömningar ADL-taxonomin, GMF, CST, TUG
 För alla patienter ska grundinformation finnas angående hjälpmedel, ortoser etc.
2017-05-02
Download