Historiska perspektiv på idrottens samtidshistoria

advertisement
Inbjudan till ”workshop”!
Historiska perspektiv på idrottens
samtidshistoria
Torsdag 18/10-2012
Historiska institutionen
Stockolms universitet, Sal D 900
Idrotten och samhället genomgår just nu stora förändringar. Dessa har diskuterats och
kommenterats flitigt och det sätts olika namn på dem. ”Kalla kriget” är förbi. Nu talar vi
hellre om det ”globala samhället” med allt vad det innebär av uppluckrade
nationalitetsgränser, transferprocesser och flöden av människor, kapital, varor, symboler,
identiteter, tankar och uttryck. Ordet global refererar till nya sätt att förhålla sig till sådant
som tid och rum, men också till konkreta politiska och sociala förhållanden som påverkar
relationen mellan stat och marknad, det offentliga samhället och civilsamhället.
Givetvis har även idrotten påverats av denna utveckling. Medialiseringen har
skapat nya mönster för konsumtion av idrott och idrottsrelaterade produkter. Nya sporter har
uppstått och spridits. Globaliseringsprocessen sägs upplösa nationella gränser, men både
städer och stater satsar mer än någonsin på att marknadsföra sig själva med hjälp av
prestigefulla idrottsevent. Relationen mellan stat och marknad liksom det underförstådda
kontraktet mellan stat och medborgare är på väg att omprövas. Detta har i sin tur påverkat
betingelserna för det som vi i Sverige brukar kalla idrottsrörelsen, dvs. en organisation som
hanterat både elit och bredd och fungerat som inofficiell myndighet. Men vad är det som har
förändrats och på vilket sätt?
Den ovan skisserade utvecklingsprocessen har flitigt kommenterats av
journalister, intellektuella, politiska kommentatorer, krönikörer, författare och proffstyckare.
Sociologer och andra samtidisforskare har ingående analyserat den pågående
samhällsomvandlingen, även den inom idrotten. Med denna workshop vill vi bland annat
initiera en diskussion om hur vi som historiker skall ta oss an denna process samt vad ett
historiskt perspektiv kan bidra med.
Den svenska modellen, en institution under omprövning?
Ett ofta debatterad ämne inom svensk idrottshistoria har varit den svenska idrottsmodellen,
vilken kommer att ha en framträdande roll även under denna workshop. Hur skall vi som
historiker förhålla oss till den denna modell, dess förändringar i samtiden och dess historia?
Utgångspunkten för samtalet är att historia och samtid ömsesidigt betingar varandra.
Omvälvande förändringar i samtiden leder inte sällan till att historien skrivs om och tar nya
vägar. I vilken mån har detta skett när det gäller svensk idrottshistoria av idag? Är det
nödvändigt att så sker? Diskussionen är tänkt att handla om, 1) hur vi som historiker skall
analysera hur den svenska idrottsmodellen har förändrats från ungefär 1970-talet fram till idag
samt, 2) vad dessa förändringar betyder för hur vi skall skriva modellens, samt annan
idrottshistoria, med avseende på tidigare epoker.
Detta är förvisso en debatt som redan har initierats. Till följd av att det skett en
allmän värderingsförskjutning i samhället har det blivit möjligt att ompröva vedertagna
”sanningar” och ”självklarheter”. Det än så länge tydligaste exemplet på detta torde vara att
historikern Johnny Hjelm i ett antal kritiska artiklar har ställt 1970-talets idrottspedagogik i ny
belysning, vilket genast lett till debatt och skarpa invändningar. 1
Följande två frågekomplex är tänkta som en hjälp för oss att strukturera samtalet:
1. Den svenska modellens samtidshistoria. Idrottens, och samhällets, utveckling ställer
nya krav på idrottens aktörer och organisationer. Vad har detta betytt för den svenska
idrottsmodellens utveckling? I vilken mån har den förändrats och varför? Vad har
förändringarna inneburit och vilka konsekvenser har de haft? Det är i sammanhanget
dessutom viktigt att fundera på vilken forskning som har gjorts om detta. Vilka är
luckorna? Vad behöver vi förstå bättre och hur skall vi göra detta?
1
http://www.idrottsforum.org/features/2012/pettom/pettom-hjejon.html
2. Den svenska modellens historiografi - nya perspektiv på den svenska modellen. Den
centrala frågeställningen under denna punkt handlar om vad modellens förändringar
betyder för vårt sätt att skriva den svenska idrottsrörelsens historia när vi blickar
tillbaka inte bara på samtidshistorien utan också längre tillbaks i tiden. Här måste vi ta
tag i de kritiska frågorna kring hur denna historia tidigare har skrivits i olika
sammanhang (professionella, organistoriska, amatöristiska, journalistiska osv.). Vilken
historia har producerats och utifrån vilka premisser har det skett? Hur har villkoren för
idrottens historieproduktion sett ut? Vad har historia betytt för idrottsrörelsen och hur
har idrottsrörelsen brukat sin historia? Vilka har varit de dominerande berättelserna
och vad har utmärkt dem? Vilka är, eller skulle kunna vara, de alternativa
berättelserna? Behöver historien om den svenska modellen skrivas om eller belysas på
nytt? Hur och varför? Nya vinklingar?
Denna ”workshop” är tänkt att vara både forskningsgenerande och nätverksbyggande. Vid
första tillfället handlar det om att sätta igång en diskussion samt att få igång tänkandet kring
dessa frågor. Sedan kan vi gå vidare, kanske så småningom också publicera något.
Tyngdpunkten skall ligga på diskussion och dialog. Det går bra att presentera pågående eller
avslutad forskning eller att resonera kring en projekt- eller idéskiss. Var och en ges 15-20
minuter för en muntlig presentation. Den som vill kan också bifoga ett paper.
Intresseanmälan senast 3/9-2012 till: [email protected]
Hjärtligt välkomna!
Jens Ljunggren
Download