Populärvetenskaplig sammanfattning

advertisement
Populärvetenskaplig sammanfattning
Den här pilotstudien utforskar undersökningstekniken bioluminescence imaging som
ett
nytt sätt att undersöka energiomsättningen i njurcancer genom att mäta mängden av
fyra
olika substanser i tumörvävnaden (glykogen, glukos, glukos-6-fosfat, ATP). Jag har
visat
att man med denna relativt lätta metod kan få ett mängdmått på olika
energiomsättningssubstanser i vävnad genom att använda en enzymblandning
innehållande bl.a. eldflugeenzym som avger ljus när de stöter på en viss substans.
Genom
att mäta mängden ljus som avges från ett vävnadsprov i ett mörkt rum med ett
mikroskop,
kamera och dator kan man få ett mått på mängden. Ju mer ljus som avges desto mer
innehåll. Till skillnad från andra metoder så får man dessutom en bild med hög
upplösning
av den spatiella fördelningen i preparatet som kan användas i forskning för att
identifiera
intressanta områden i tumören.
Vi fick några mycket tydliga resultat. Mängden glykogen (en större molekyl
bestående av
ett nätverk av glukosmolekyler) var kraftigt förhöjd i samtliga njurtumörer jämfört med
normalvävnad. Det finns teorier om ett samband mellan tumörers glykogeninnehåll
och
hur god- eller elakartad en cancer är, samt ett samband med hur bra tumörer svarar
på
behandling vilket eventuellt kan användas för att styra val av behandling. I några av
tumörerna verkade även glukosinnehållet vara förhöjt, vilket kanske tyder på att detta
kan
vara en relativt okomplicerad metod för att identifiera undergrupper inom njurcancer.
Jag hoppas ha lagt grunden för att på ett bättre och förhållandevis lätt sätt kunna
avgöra
huruvida en cancer är av mer godartad eller elakartad karaktär samt dess prognos.
Att på
ett tidigt stadium kunna avgöra hur aggressiv en cancer är gör det lättare att
skräddarsy
behandlingen. Då cancerbehandlingar ofta kan ha brutala biverkningar så kan man
därmed gå in mer aggressivt på de elakartade och bespara de patienter med mer
!!
29
godartade tumörer onödigt lidande i form av dessa bieffekter. Med ytterligare
forskning kan
detta bidra till bättre val av behandling.
Download