Gann Uni Fuktindikator

advertisement
Gann Uni 1 Fuktindikator
Bruksanvisning
1
2
3
4
5
6
7
8
Anslut den externa givaren till displayenheten och se till att kontakten låser ordentligt.
Håll givaren i ena handen och displayenheten i den andra.
Håll så långt bak som möjligt på givaren för att undvika att handen påverkar
mätresultatet.
Ställ omkopplaren på displayenheten i läget ” M”, övriga lägen är avsedda för andra
typer av givare.
Tryck på den grå mätknappen för att avläsa ett mätvärde
Då givaren med kulan hålls helt fritt i luften bör ett mätvärde mellan –5.0 till 5.0 visas.
Mättekniken bygger på att ett dielektriskt mätfält skapas kring kulan på givaren. Det
indikativa värdet som avläses är dels beroende på densiteten i materialet som mäts,
men även fukten i det. Så länge densiteten i materialet är konstant kan variationer i
mätvärdet härledas till förekomsten av fukt. Mätområdet sträcker sig från 0 till 199 på
displayen. I tabellen på nästa sida så kan man läsa av hur dessa mätvärden kan tolkas.
Då man gör ett referensmätning utgår man från ett område på ytan som ska mätas och
som kan antas vara torr, tex. så långt ifrån en golvbrunn som möjligt. Gör sedan
ytterligare mätningar på ett flertal platser på samma yta. Genom att notera
förändringar i mätvärden kan problemområden enkelt lokaliseras.
Komma ihåg vid mätning
Håll givaren med kulan så vinkelrätt mot materialets yta som möjligt.
I hörn kan mätning göras fram till avstånd om 5 cm från själva kanten tex.
mellan vägg och golv.
Experiment som ni kan utföra för att bättre förstå mättekniken.
1 Tryck in mätknappen och lägg kulan mot ett underlag med fritt utrymme bakom
tex. ett skrivbord. Du får då ett värde på displayen.
2 För sedan ena handen under bordskivan och tryck uppåt mot kulan.
Titta samtidigt på digitalsiffrorna som direkt ökar eftersom handen till stor del
består av vatten. Du kan upprepa experimentet med en kakelplatta. Linoleummatta
träbit etc. som du lägger ovanpå skrivbordet.
Gann Uni 1 Fuktindikator - Indikativa värden
Visade värden (digitalenheter)
Dessa värden ska ses som indikativa och vägledande , inte som exakta mätvärden.
Avvikelser tex. materialsammansättnigen kan påverka dessa värden rejält.
Avläsning i digitalenheter
Material
mycket
Torr
normalt
torr
halv
torr
Fuktig
mycket
fuktig
våt
Lättbetong
Furu gran
10-20
20-40
40-60
60-90
90-110
över 100
Lättklinker
PVC på spån
skiva
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lecablock
Björk ek
20-30
30-50
50-70
70-100
100-120 över 120
Bok
Spånskiva
Träf..skiva
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Betongblock.
Lecablock
20-40
40-60
60-80
80-110 110-130
över 130
Kalksandsten
Sten
Tegel
Pvc- betong
Natursten
Betong o bruk
30-50
50-70
70-90
90-120 120-140
över 140
Observera att ovanstående värden enbart ska anses som indikativa
Rev SH 2011-10-13
TB 2010-04-26
Tel 08 940090, www.swema.se
Download