Anmälningspliktiga sjukdomar
De anmälningspliktiga sjukdomarna finns reglerade i smittskyddslagen (2004:168) och
smittskyddsförordningen (2004:255)
Sjukdom
Smittspårningspliktig
Allmänfarlig
Telefonkontakt
med SME !
Atypiska mykobakterier
Betahemolyserande grupp A streptokocker (GAS)
- invasiv infektion
Botulism
●
Brucellos (undulatfeber)
Campylobacterinfektion
●
Cryptosporidium infektion
●
Denguefeber
Difteri
●
●
●
●
●
●
●
●
Echinokockinfektion
Entamoeba histolytica
●
Enterohemorragisk E.coli (EHEC) infektion
ESBLCARBA
●
Fågelinfluensa (H5N1)
●
●
Giardiainfektion
Gonorré
●
●
●
●
Hepatit A – E
●
●
Hivinfektion
HTLV I eller II infektion
●
●
●
●
●
●
●
●
Gula febern
Haemophilus influenzae – invasiv infektion
Harpest (tularemi)
Akut hepatit
A eller B
Influensa A(H1N1)pdm09
Kikhosta (pertussis)
Klamydiainfektion
●
●
●
Kolera
Legionellainfektion
●
●
Leptospirainfektion
Listeriainfektion
●
●
●
Malaria
Meningokockinfektion – invasiv infektion
Mjältbrand
MRSA – Meticillinresistenta Stafylococcus aureus
Mässling
Smittskyddsenheten i Landstinget i Uppsala län
●
●
●
●
●
●
●
●
2013-01-15
●
Sid 1 (2)
Anmälningspliktiga sjukdomar
De anmälningspliktiga sjukdomarna finns reglerade i smittskyddslagen (2004:168) och
smittskyddsförordningen (2004:255)
Sjukdom
Smittspårningspliktig
Allmänfarlig
Telefonkontakt
med SME !
Papegojsjuka
Paratyfoidfeber
●
●
●
Pest
●
●
●
Pneumokocker med nedsatt känslighet för
penicillin
●
●
●
Pneumokockinfektion – invasiv infektion
Polio
●
●
●
Påssjuka (parotit)
●
Q-feber
Rabies
●
●
Röda hund (rubella)
Salmonellainfektion
●
●
●
Shigellainfektion
●
●
Smittkoppor *
Sorkfeber (nephropathia epidemica)
●
●
●
Svår akut respiratorisk sjukdom (sars) *
●
●
●
Syfilis
Trikinos
●
●
Tuberkulos
Tyfoidfeber
●
●
●
●
Vibrioinfektion exkl. kolera
Viral meningoencefalit – TBE
●
Stelkramp (tetanus)
Virala hemorragiska febrar
exkl. denguefeber och sorkfeber
●
●
VRE – Vancomycinresistenta enterokocker
●
Yersiniainfektion
●
●
●
* Samhällsfarlig sjukdom
Smittskyddsenheten i Landstinget i Uppsala län
2013-01-15
Sid 2 (2)