Lathund för smittskyddsanmälan i Sminet

November 2013
Lathund för smittskyddsanmälan i Sminet
Elektronisk anmälan
 Inom landstinget www.sminet.sjunet.org
 Inom privata vårdgivare www.sminet.se
 Använd enhetsbundet log-in
Skriv in enhetens kod här!
Att anmäla STI
 Rikskod vid anmälan av Klamydia, Hiv, Gonorré, Syfilis
(rikskod = årtal o fyra sista siffror i personnummer)
 Anmälan gäller Nytt fall? Går även att välja Kompletterande uppgifter
 Fyll i anmälan så komplett som möjligt
Att anmäla övriga sjukdomar
 Fyll i vaccinationsuppgifter där det efterfrågas
 Resespecifika uppgifter – ange för nationell och internationell övervakning
 Smittland alltid viktigt
 Anmälan gäller Nytt fall? Går även att välja Kompletterande uppgifter
 Fyll i anmälan så komplett som möjligt
Förhållningsregler
Skriv i sökrutan på landstingets hemsida smittskyddsblad så finns de att hämta där
Markera vilka regler som blir aktuella för patienten
 Inskränkning som gäller arbete, skolgång eller deltagande i viss verksamhet
 Förbud att donera organ
OBS! Dokumentera i
 Förbud mot att låna ut eller på annat sätt överlåta begagnade injektionsverktyg
journalen vilka
 Skyldighet att informera sexualpartner om smitt-bärarskap
förhållningsregler
 Skyldighet att vid sexuella kontakter iaktta ett beteende som minimerar risken
som givits!
för smittspridning
 Skyldighet att iaktta särskilda hygienrutiner
 Skyldighet att hålla regelbunden kontakt med behandlande läkare
Förhållningsreglerna ska alltid delas ut skriftligen och muntligen.
Patient kan begära att få sina förhållningsregler omprövade av smittskyddsläkaren i
länet
Vid frågor kontakta smittskyddet på tfn. 016-10 35 85 alt 016-10 35 68
Anmälningspliktiga sjukdomar
Nedanstående smittsamma sjukdomar är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen (2004:168) och
smittskyddsförordningen (2004:255). Anmälningspliktiga sjukdomar delas in i allmänfarliga,
samhällsfarliga och anmälningspliktiga utöver allmänfarliga. Vissa är också smittspårningspliktiga
(=blå text – smittspårningspliktiga sjukdomar)
Allmänfarliga sjukdomar
Anmälningspliktiska sjukdomar
Campylobacter
Difteri
EHEC
Fågelinfluensa H5N1
Giardia
Gonorré
Hepatit A
Hepatit B
Hepatit C
Hepatit D
Hepatit E
HIV
HTLV I eller II
Klamydia
Kolera
MRSA
Mjältbrand
Paratyfoidfeber
Pest
Infektion med pneumokocker med
nedsatt känslighet för penicillin G
Polio
Rabies
Salmonella
Shigella
Syfilis
Tuberkulos
Tyfoidfeber
Virala hemorragiska febrar
Atypiska mykobakterier
Botulism
Brucellos
Cryptosporidium
Denguefeber
Echinokockinfektion
Entamöba histolytica
ESBL CARBA
Gula febern
β-hemolyserande grupp A-streptokocker, invasiv infektion
Haemophilus influenzae – invasiv infektion
Harpest
Kikhosta
Legionellainfektion
Leptospirainfektion
Listeriainfektion
Malaria
Meningokockinfektion – invasiv infektion
Mässling
Samhällsfarliga sjukdomar
Smittkoppor
SARS (svår respiratorisk sjukdom)
Papegojsjuka
Pneumokockinfektion – invasiv infektion
Påssjuka
Röda hund
Sorkfeber
Stelkramp
Q-feber
Trikinos
VRE
Vibrioinfektion exkl kolera
Viral meningoencefalit (t ex TBE)
Yersiniainfektion