Hepatit C – Handläggning av patienter som remitteras till Infektion

advertisement
Doknr. i Barium Kategori
Infektion
RUTIN
Giltigt fr.o.m.
2013-01-18
Version
Hepatit C – Handläggning av patienter som remitteras till
Infektion på grund av trolig kronisk hepatit C
Utfärdad av: Gunnar Norkrans, överläkare
Godkänd av: Rune Wejstål, verksamhetschef
Revisionsansvarig: Ann Paterson-Flisberg, verksamhetsassistent
Denna rutin gäller för
Infektion
Ansvar
Rune Wejstål, verksamhetschef
Arbetsbeskrivning
Patienter med patologiskt ALAT samt positivt anti-HCV i screeningtest kallas till
Infektionsmottagningen.
Patienter med normalt ALAT skall förutom positivt anti-HCV screeningtest ha positivt
HCV-RNA med PCR för att kallas till Infektionsmottagningen.
OBS! Uppgift (kopia) på leverstatus, serologi och HCV-RNA skall finnas med.
Om patienten uteblir från primära kallelsen skickas ytterligare en kallelse.
Vid fortsatt uteblivande återsänds remissen (med standardtext), till exempel: ”Patienten har
uteblivit trots två kallelser och härmed återsänds remissen”. Du måste själv ombesörja
information till patienten och anmälan enligt Smittskyddslagen. Informationsblad om hepatit
C medsändes och kan lämnas till patienten.
Syftet med remissmottagningen är att
- ge adekvat smittskyddsinformation och meddela förhållningsregler
- bedöma leverfunktionen
- klargöra för patienten om indikationer/kontraindikationer för behandling
- planera eventuellt ytterligare utredning och fortsatta kontroller på Infektionsmottagningen eller hos inremitterande läkare.
Patienter som kallas till Infektionsmottagningen för undersökning genomgår följande
procedur:
1. Provtagning enligt rutin
Anamnesformulär ifylles av provtagande sköterska
Informationsblad med förhållningsregler för hepatit C ges till patienten.
2.
Läkarbesök för:
- komplettering av anamnes (OBS! sexualanamnes ej med på formuläret)
- medicinsk bedömning och bedömning av fortsatt utredning
- kompletterande information till patienten (livsstilsfaktorer, smittskyddslagen)
- försök klargöra smittväg och datera infektionen
- missbruk (alkohol, droger), aktuell alkoholkonsumtion
- status (inklusive leverstigmata)
www.sahlgrenska.se
1 (av 2)
Doknr. i Barium Version
RUTIN
3.
Hepatit C – Handläggning av patienter som remitteras till
Infektion på grund av trolig kronisk hepatit C
Kontaktspårning med anti-HCV-provtagning av sexualpartner samt barn till smittade
mödrar (om det ej redan gjorts vid patientens första provtagningsbesök).
Patienter med kronisk hepatit C följs normalt med provtagning 1-2 gånger per år (se PM
hepatitprovtagning). Vid levercirrhos sker uppföljning var 4:e månad inklusive ultraljudsundersökning 2 gånger per år (screening för eventuellt hepatocellulär cancer).
Uppföljning och utvärdering
Revision vartannat år.
www.sahlgrenska.se
Sida 2 (av 2)
Download