Hepatit C – Handläggning av patienter som remitteras till Infektion

advertisement
Doknr. i Barium Kategori
Infektion
RUTIN
Giltigt fr.o.m.
2015-02-04
Version
Hepatit C – Handläggning av patienter som remitteras till
Infektion på grund av hepatit C
Utfärdad av: Rune Wejstål, överläkare
Godkänd av: Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef, överläkare
Revisionsansvarig: Rune Wejstål, överläkare
Denna rutin gäller för
Infektion
Ansvar
Rune Wejstål, överläkare
Arbetsbeskrivning
Patienter med patologiskt ALAT samt positivt anti-HCV i screeningtest kallas till
sjuksköterskebesök på Infektionsmottagningen.
Patienter med normalt ALAT skall förutom positivt anti-HCV screeningtest ha positivt
HCV-RNA med PCR eller HCVAg för att kallas.
OBS! Uppgift (kopia) på leverstatus, serologi och HCV-RNA skall finnas med.
Om patienten uteblir vid första kallelsen skickas ytterligare en kallelse.
Vid fortsatt uteblivande återsänds remissen (med standardtext), till exempel: ”Patienten har
uteblivit trots två kallelser och härmed återsänds remissen. Du måste själv ombesörja
information till patienten och anmälan enligt Smittskyddslagen”. Informationsblad om hepatit
C medsändes och kan lämnas till patienten.
Syftet med remissmottagningen är att
- ge adekvat smittskyddsinformation och meddela förhållningsregler
- bedöma leverfunktionen
- klargöra för patienten om indikationer/kontraindikationer för behandling
- planera eventuellt ytterligare utredning och fortsatta kontroller på Infektionsmottagningen eller hos inremitterande läkare.
Patienter som kallas till Infektionsmottagningen för undersökning genomgår följande:
1.
Sjuksköterskebesök för:
- provtagning enligt rutin
- anamnesformulär ifylles av provtagande sköterska
- informationsblad med förhållningsregler för hepatit C ges till patienten
- patienten bokas till läkarbesök
- patienten bokas för fibroscanundersökning.
2.
Läkarbesök för:
- komplettering av anamnes (OBS! sexualanamnes ej med på formuläret) och tidigare
sjukhistoria
- medicinsk bedömning och bedömning av fortsatt utredning
www.sahlgrenska.se
1 (av 2)
Doknr. i Barium Version
RUTIN
Hepatit C – Handläggning av patienter som remitteras till
Infektion på grund av kronisk hepatit C
- kompletterande information till patienten (livsstilsfaktorer, smittskyddslagen)
- försök klargöra smittväg och datera infektionen
- missbruk (alkohol, droger), aktuell alkoholkonsumtion
- status (inklusive leverstigmata)
3.
Kontaktspårning med anti-HCV-provtagning av sexualpartner samt barn till smittade
mödrar (om det inte redan gjorts vid patientens första provtagningsbesök).
4.
Gör smittskyddsanmälan enligt SML.
5.
Uppskatta patientens fibrosstadium (i första hand med fibroscan).
6.
Fortsatt utredning och uppföljning:
Asymtomatiska patienter med kronisk hepatit C och lindrig fibros (F0-F1) följs med
provtagning 1 gång/år och efterföljande brevsvar. Fibroscan upprepas vartannat år.
Läkarbesök vartannat år. Patienter med symtom eller mer fibros (F2-F3) provtages 2
gånger/år och läkarbesök varje år. Fibroscan upprepas varje år. Vid levercirrhos (F4)
sker uppföljning var 4-6:e månad inklusive ultraljudsundersökning 2 gånger/år
(screening för eventuell hepatocellulär cancer). Läkarbesök 1 gång/år. Vid levercirrhos
skall också gastroskopi göras. Rekommendera vaccination mot hepatit A och B (om
inte immun).
7.
Om behandling övervägs vid F3-F4 eller annan indikation skall patienten tas upp på
hepatitrond för gemensam diskussion. Behandling och uppföljning, se
Läkemedelsverkets kunskapsunderlag.
Provtagning under och efter behandling, se provtagningsschema vid hepatit C.
Uppföljning och utvärdering
Revision vartannat år.
www.sahlgrenska.se
Sida 2 (av 2)
Download