Kronisk hepatit B - Handläggning vid nybesök

advertisement
Upprättad:
Reviderad:
2012-02-13
/acw
Kronisk hepatit B - Handläggning vid nybesök
Utfärdad av: Rune Wejstål
Godkänd av:
Granskad av:
Godkänd datum: 2012-02-13
Checklista för nybesök
Gör sedvanlig öppenvårdsjournal, beakta särskilt följande:
 Klargör smittväg. Försök datera infektionen. Dokumentera hepatithistoria. Genomgången symtomatisk hepatit? Om smittotillfälle ej kan
dateras, ange hur länge diagnosen varit känd. Behandlad tidigare?
Biopserad? Resultat?
 Dokumentera eventuell missbruksanamnes och aktuell alkoholkonsumtion även om överkonsumtion ej föreligger.
 Dokumentera andra sjukdomar och läkemedel.
 Status: Leverstigmata? (t.ex. spiders, palmarerytem, ascites, benödem,
gynekomasti). Hjärta, Lungor, Övervikt?
 Symptom på leversjukdom eller asymptomatisk infektion?
 Vilken fas av hepatit B-infektion föreligger sannolikt – immuntolerans,
kronisk inflammation eller övervakningsfas (kräver 6-12 månaders
uppföljning).
Informera om
 Sjukdomens prognos inklusive påverkan av livsstilsfaktorer som alkohol
och övervikt.
 Smittskyddslagens föreskrifter, främst informationsplikt vid sjuk- och
tandvård samt annan blodig hantering (piercing, akupunktur, etc.), risk
för smitta vid rakning, tandborstning, hudblödning, samt krav på
kondomanvändning vid sexuella kontakter (om partner inte är immun
eller vaccinerad).
 Sexualpartner och vid HBeAg-positivitet även hemmavarande barn
erbjuds kostnadsfri hepatit B-vaccination.
 Behov av hepatit A-vaccination vid utlandsresa.
Utför:
 Gör lämplig smittspårning. Minimikrav: kontroll av aktuell partner och
barn. (Kallas till mottagningen för provtagning med HBsAg, anti-HBc och
anti-HBs).
 Gör smittskyddsanmälan.
 Ny blodprovtagning inom 6 månader (enligt hepatit B-rutin)
1
Upprättad:
Reviderad:
2012-02-13
/acw
Remittera eventuellt för fortsatt utredning:
 Leverbiopsi/Fibroscan. Aktuellt i vissa fall, se nedan.
 Ultraljud lever. Kan vara aktuellt vid misstanke om cirrhos eller vid t.ex.
gallstensanamnes eller smärtor. (Exempel på frågeställningar: Cirrhos?
Fokala leverförändringar? Gallstas/gallsten? Portahypertension? Mjältstorlek? Ascites?) Vid tumörfrågeställning kan ultraljudsdiagnostiken
förbättras genom att man tillför kontrast, detta måste särskilt anges på
remissen.
 Gastroskopi. Skall göras vid levercirrhos för att kartlägga,
storleksgradera och behandla eventuella esofagusvaricer.
 Inför eventuell behandling bör patienten tas upp vid hepatitkonferens för
gemensam diskussion.
Leverbiopsi alternativt Fibroscan
Indikationer
 Kronisk hepatit B med förhöjda transaminaser under mer än 1 år.
 Fibroscanundersökning har inga kontraindikationer och ger en relativt
säker bedömning avseende avsaknad av påtaglig fibros respektive
förekomst av cirrhos.
Kontraindikationer för leverbiopsi
 Blödningsrubbning
 Uttalat lungemfysem (kan utgöra risk för oavsiktlig lungpunktion)
 Oförmåga att hålla andan i minst 10 sekunder eller att följa instruktioner
 Annat språk än svenska eller engelska om inte tolk finns med under
ingreppet
 Pågående missbruk
Observera att om det är uppenbart utifrån laboratorievärden och status att
cirrhos föreligger är biopsi onödig.
Ingreppet görs på dagvårdsavdelningen. Remiss för leverbiopsi dikteras som
en vanlig journalanteckning. Här skall ingå lämplig förprovtagning
(leverstatus, PK-INR, TPK och APTT) och premedicinering (t.ex. injektion
Atropin 0,5 mg sc + injektion Petidin 50 mg i.m.). ASA eller
NSAID/motsvarande skall sättas ut en vecka innan ingreppet.
Rune Wejstål
Verksamhetschef
Gunnar Norkrans
Överläkare
2
Download