Anmälningspliktiga sjukdomar

advertisement
Anmälningspliktiga sjukdomar
Nedanstående smittsamma sjukdomar är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen (2004:168) och
smittskyddsförordningen (2004:255). Anmälningspliktiga sjukdomar delas in i allmänfarliga,
samhällsfarliga och anmälningspliktiga utöver allmänfarliga. Vissa är också smittspårningspliktiga
(=blå text – smittspårningspliktiga sjukdomar)
Allmänfarliga sjukdomar
Anmälningspliktiska sjukdomar
Campylobacter
Difteri
EHEC
Fågelinfluensa H5N1
Giardia
Gonorré
Hepatit A
Hepatit B
Hepatit C
Hepatit D
Hepatit E
HIV
HTLV I eller II
Klamydia
Kolera
MRSA
Mjältbrand
Paratyfoidfeber
Pest
Infektion med pneumokocker med
nedsatt känslighet för penicillin G
Polio
Rabies
Salmonella
Shigella
Syfilis
Tuberkulos
Tyfoidfeber
Virala hemorragiska febrar
Atypiska mykobakterier
Botulism
Brucellos
Cryptosporidium
Denguefeber
Echinokockinfektion
Entamöba histolytica
ESBL CARBA
Gula febern
β-hemolyserande grupp A-streptokocker, invasiv infektion
Haemophilus influenzae – invasiv infektion
Harpest
Kikhosta
Legionellainfektion
Leptospirainfektion
Listeriainfektion
Malaria
Meningokockinfektion – invasiv infektion
Mers
Mässling
Papegojsjuka
Pneumokockinfektion – invasiv infektion
Påssjuka
Röda hund
Sorkfeber
Stelkramp
Q-feber
Trikinos
VRE
Vibrioinfektion exkl kolera
Viral meningoencefalit (t ex TBE)
Yersiniainfektion
Samhällsfarliga sjukdomar
Smittkoppor
Svår respiratorisk sjukdom (SARS)
Infektion med ebolavirus (en viral hemorragisk feber)
Download