Energianvändning per dag för handtvätt: Wh

advertisement
Falun.se/energispararna/
Utförande: Klassens energikartläggning
Här beskrivs utförandet för de olika kategorierna i Klassens energikartläggning.
Vårt bästa argument
Skriv ert bästa argument om varför det är viktigt att spara energi i rutan.
Belysning
Belysning står för 33 % av en skolas elanvändning. Nya typer av belysning
förbrukar mycket mindre energi än gamla. I glödlampor blir mycket energi
värme istället för ljus. Man kan känna hur energieffektiv en lampa är genom att
känna hur varm den är när den lyser.
Utförande
1. Skriv upp alla typer av belysning som finns i klassrummet i tabellen.
2. Räkna antal lampor av varje typ och fyll i tabellen.
3. Läs av effekten på varje lampsort (Lamporna är märkta med effekt t.ex.
40 W). Fyll i tabellen.
4. Uppskatta: Antal timmar lamporna är tända per dag. Fyll i tabellen.
5. Räkna ut energianvändning per dag genom att multiplicera:
Antal lampor × Effekt (W) × Antal timmar (h) lamporna är tända per
dag. Fyll i tabellen.
Falu kommun - Serviceförvaltningen
Falun.se/energispararna/
Apparater
Apparater förbrukar energi när de är på men de kan också förbruka energi när
de är i standby läge.
Utförande
1. Skriv upp namnet på alla apparater som är anslutna till ett eluttag i
tabellen.
2. Sätt en effektmätare mellan kontakten och eluttaget och läs av effekt
(W). Fyll i effekten i tabellen.
3. Uppskatta: Antal timmar apparaterna är på per dag. Fyll i tabellen.
4. Räkna ut energianvändning per dag genom att multiplicera:
Effekt (W) × Antal timmar (h) apparaten är på per dag. Fyll i tabellen.
Bespisning
Tillagning av mat i storkök står för 13 % av elanvändningen i en typisk skola. I
storkök används energi för att kyla, värma och tillaga mat. Till varje portion mat
förbrukas ungefär 500 Wh energi.
Utförande
1. Räkna antalet elever i klassen. Fyll i tabellen.
2. Räkna ut energianvändning per dag genom att multiplicera:
Antal elever i klassen × Energianvändning per elev. Fyll i tabellen.
Falu kommun - Serviceförvaltningen
Falun.se/energispararna/
Ventilation
Fläktar som driver ventilationen står för 32 % av en skolas elanvändning.
Dessutom ventileras mycket värme ut ur lokalen genom ventilationskanalerna.
I äldre ventilationssystem försvinner all värme i ventilationsluften ut i
utomhusluften. Moderna ventilationssystem kan återvinna så mycket som 80 %
av värmen.
Utförande
1. Leta rätt på de ställen där ventilationsluft kommer in i lokalen. Rita eller
beskriv i rutan.
2. Leta rätt på de ställen där ventilationsluft går ut ur lokalen. Rita eller
beskriv i rutan.
Uppvärmning
Uppvärmning av lokaler och vatten står för ungefär 67 % av Faluns skolors
energianvändning. För att undvika att värme läcker så är det viktigt att väggar,
dörrar och fönster är täta. Vi ska nu undersöka var ytterväggarna i klassrummet
läcker värme.
Utförande
1. Välj en yttervägg i ditt klassrum. Rita av den i rutan.
2. Undersök temperaturen på ytterväggarna med hjälp av en värmekamera,
en IR-temperaturpistol (15 cm avstånd) eller med din känsel. Hitta
värmeläckor genom att se vart temperaturen är extra låg. Rita in
värmeläckor med blå färg på bilden av ytterväggen. Skriv även in de
kallaste temperaturerna.
3. Känn med din hand om det är något luftdrag någonstans. Rita in luftdrag
med lila färg.
Falu kommun - Serviceförvaltningen
Falun.se/energispararna/
Varmvatten
Uppvärmning av vatten är väldigt energikrävande. Vi ska nu räkna ut hur
mycket energi det går åt för att värma vattnet som klassen tvättar händerna
med. För varje liter vatten som värms en grad så förbrukas 1,2 Wh energi. Vi
uppskattar att det går åt en liter vatten per handtvätt.
Utförande:
1. Mät temperaturen på kallvattnet från kranen.
oC
Temperatur på kallvatten:
2. Mät temperaturen på vatten som du tycker är lagom varmt för att tvätta
händerna.
oC
Temperatur på handtvättsvatten:
3. Räkna ut skillnaden i temperatur mellan kallvatten och handtvättsvatten.
Skillnad i temperatur:
oC
4. Multiplicera (gångra) Skillnaden i temperatur (oC) med 1,2.
Energi per handtvätt:
Wh
5. Uppskatta
Antal handtvättar per dag för hela klassen:
st
6. Multiplicera (gångra) ”Energi per handtvätt” × ”Antal handtvättar per
dag för hela klassen.”
Energianvändning per dag för handtvätt:
Wh
7. Fyll i energianvändningen i klassens energikartläggning.
Falu kommun - Serviceförvaltningen
Falun.se/energispararna/
Elanvändningens kostnad och miljöpåverkan
Den största miljöpåverkan från framställningen av energi orsakas av
koldioxidutsläpp som bidrar till klimatförändringarna. Men energiframställning
kan påverka miljön även på andra sätt t.ex. utsläpp av radioaktiva ämnen och
påverkan på växt och djurliv. Vi ska nu sammanställa klassrummets
energianvändning och räkna ut kostnader och koldioxidutsläpp.
Utförande
1. Fyll i Energianvändning per dag för de olika kategorierna.
2. 1000 Wh kostar ca 1 kr. För att räkna ut kostnad per dag dividerar vi
𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐚𝐧𝐯ä𝐧𝐝𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐞𝐫 𝐝𝐚𝐠 (𝐖𝐡)
därför:
. Fyll i tabellen.
1000
3. 1 Wh tillverkad el orsakar 0,34 gram utsläpp av koldioxid. För att
räkna ut koldioxidutsläpp per dag multiplicerar vi därför:
0,34 × Energianvändning per dag (Wh). Fyll sedan i tabellen.
Falu kommun - Serviceförvaltningen
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards